Άρθρο 16: Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων του Δημοσίου

1. Σε κάθε περίπτωση οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια:
α) ιδιοκτησίας του Δημοσίου,
β) που στεγάζουν υποδομές δικαιοσύνης και ανήκουν στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων ή σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α.,
δ) που χρησιμοποιούνται ως δημόσια ή δημοτικά σχολεία ή δημόσια ή δημοτικά γυμναστήρια, ιδιοκτησίας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ε) ιδιοκτησίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους ,
στ) Δημοσίων επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο είναι κύριος του συνόλου ή άνω του 51% του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου
ζ) τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και τα διαχειρίζονται δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το Δημόσιο είναι κύριος του συνόλου ή άνω του 51%, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την υποβολή:
i) αίτησης
ii) τοπογραφικού διαγράμματος και
iii) τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων.
Για τις ως άνω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος υπάγονται :
α) Κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί, από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Β’ 1138), αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και σε υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου, σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδρομικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετά την περαίωση της υπαγωγής είναι δυνατή ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα μετά από αίτημα του αρμοδίου Δημοσίου Φορέα ή του αρμοδίου Ο.Τ.Α.
β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις Χιονοδρομικών Κέντρων και Ορεινών καταφυγίων δημοσίου ενδιαφέροντος, που έχουν εκτελεστεί μετά από έγκριση χρηματοδότησης από δημόσια αρχή και έγκριση του Ε.Ο.Τ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Μετά την περαίωση της υπαγωγής είναι δυνατή ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα μετά από αίτημα του αρμοδίου Δημοσίου Φορέα ή του αρμοδίου Ο.Τ.Α.
γ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις Αστεροσκοπείων και συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα.
δ) Λιμενικές εγκαταστάσεις και κτίρια εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, που ανήκουν σε δημόσια αρχή.
ε) Κατασκευές και εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση νομίμου άδειας σε εγκεκριμένους χώρους οργανωμένης υπαίθριας δασικής αναψυχής οι οποίες κατασκευάστηκαν από Ο.Τ.Α ή άλλη δημόσια αρχή χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για την έκταση δασικής υπηρεσίας.
Για την υπαγωγή , πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση της δασικής υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση.
3. Η υπαγωγή στον παρόντα νόμο όλων των παραπάνω κατασκευών δεν απαλλάσσει την υποχρέωση του Δημοσίου και των ως άνω οργανισμών και εταιρειών για την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου κατά τις διατάξεις του Ν.3843/2010. Η μελέτη στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, κατά τις διατάξεις του Ν.3843/2010.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:31 | Ανδρέας Καραγιαννόπουλος

  Προτείνω και παρακαλώ πολύ να εξετάσετε, να συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις και οι αυθαίρετοι Ιεροί Ναοί Ενοριών (Ν.Π.Δ.Δ.), που λειτουργούν τουλάχιστον επί 20ετία μέχρι τη ψήφιση του παρόντος, υφίστανται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ιδιοκτήτη Δήμου σε κοινόχρηστο γεωτεμάχιο/χώρο, ανεξαρτήτως αν κάποτε η έκταση κριθεί δασική ή αναδασωτέα μετά την ανάρτηση και κύρωση των σχετικών δασικών χαρτών.
  Στην πράξη, να βρεθεί μια λύση για αυτές τις περιπτώσεις, να μη ταλαιπωρείται και ξοδεύεται άσκοπα η κοινωνία για αγαθό που δεν είναι κανενός προσωπικό. Ουσιαστικά, πρόκειται για αναγνωρισμένους θρησκευτικούς καθηγιασμένους χώρους, που εξυπηρετούν κοινωφελείς ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 27 Απριλίου 2013, 01:24 | Δημήτρης Χωλίδης

  Δεν βλέπω να ξεκαθαρίζει το τι γίνεται με τις κατασκευές σε πλατείες και πεζοδρόμια που χρησιμοποιούνται από μαγαζάτορες. Κατά την απόλυτη αρχή “τα υπερκείμενα είκει τοις υποκειμένοις” (τουλάχιστον μέχρι την πρόσφατη ψήφιση του Ν 3986/2011 όπου φαίνεται κάπως να κάμπτεται) αυτές οι κατασκευές ανήκουν στους ΟΤΑ. Αυτές οι κατασκευές επιφέρουν 2 βλάβες. Βλάβη προσωπικότητας με την απομείωση του αγαθού της ελεύθερης διέλευσης, αγαθό που το διαχειρίζονται οι ΟΤΑ και επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις και βλάβη του οικιστικού περιβάλλοντος που προστατεύουν οι ΥΔΟΜ. Οι ΟΤΑ συνήθως δεν προστατεύουν το 1ο αγαθό που δέχεται και την περισσότερη βλάβη με την αιτιολογία ότι αν η ΥΔΟΜ προστατέψει το 2ο αγαθό θα προστατευθεί έμμεσα και το 1ο. Όμως, μιλάμε συνήθως για πολύ ελαφρές κατασκευές και ακούω ότι στο δίκτυο έχουν μεγάλη πέραση λύσεις που καθιστούν δύσκολο το χαρακτηρισμό αυτών ως εργασίες δόμησης και την επιβολή πολεοδομικών κυρώσεων. (Άλλωστε πολλές φορές τα πρόστιμα διατήρησης αντιμετωπίζονται ως ανεκτές αυξήσεις μισθώματος)
  Πιστεύω ότι αυτές οι ελαφρές κατασκευές με πρώτη πρόχειρη ανάγνωση εντάσσονται εσφαλμένα στο παρόν άρθρο. Θα πρότεινα, εφόσον εμμένουμε στην αναγκαιότητα να ενεργούν οι ΥΔΟΜ, να χαρακτηρισθούν σε δική τους κατηγορία με ξεχωριστές κυρώσεις που θα βασίζονται στο εμβαδόν και θα αφορούν παραβίαση των όρων μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα ή περιπτέρων που βλάπτει το αγαθό της ελεύθερης διέλευσης ανεξαρτήτως του αν αποτελούν εργασίες δόμησης και που θα επιβάλλονται τόσο στον κύριο αυτών (ΟΤΑ) όσο και στο νομέα (μαγαζάτορες).
  Άλλως να μην θεωρούνται αυθαίρετες, να μην επεμβαίνουν οι ΥΔΟΜ, για να αποφασίζει επιτέλους ο κάθε ΟΤΑ , χωρίς την υπεκφυγή του διαβιβαστικού στις ΥΔΟΜ και της συναρμοδιότητας, αν θα προστατέψει την ελεύθερη διέλευση. Αγαθό που έχει υποχρέωση με σύνεση να διαχειρίζεται.

 • θεωρώ πως στο παρόν σχεδιο Νόμου, προκειμένου να ληθεί το πρόβλημα των παλαιών αυθαίρετων κατασκευών που αφορούν στο Ελληνικό Δημόσιο και στους ΟΤΑ, θα πρέπει να προστεθεί και η παράγραφος: Αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις υφιστάμενα κτίρια και υποδομές αναψυχής, πυροπροστασίας, πολιτισμού και αθλητισμού που έχουν κατασκευαστεί, από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ, εντός πάρκων και αλσών, κοινόχρηστων και αναδασωτέων εκτάσεων, πριν 20ετίας, κρίνονται διατηρητέες εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης τους χωρίς την επέκταση και την αύξηση της επιφανείας και του όγκου τους, παραμένοντας εναρμονισμένες με το περιβάλλον της περιοχής.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:28 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Στο άρθρο 16 παρ. 2 να προστεθεί εδάφιο στ΄»Κατασκευές και εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε. και ευρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων ή ζώνης αιγιαλού – παραλίας. Για την υπαγωγή, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση. Επίσης, κατασκευές και εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίες ευρίσκονται εντός ρέματος και έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο ή για λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων.»

 • 26 Απριλίου 2013, 11:38 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ΄μετά το : «…που ανήκουν σε δημόσια αρχή» να προστεθεί «ή στη ΔΕΗ Α.Ε.»

 • 26 Απριλίου 2013, 07:59 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 1
  Επειδή είναι δύσκολο να περιγραφεί μόνο με την τεχνική έκθεση το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών, θα έπρεπε να υπάρχουν και σχέδια. Άλλωστε αυτό απαιτεί και η ταυτότητα κτιρίου.

 • 24 Απριλίου 2013, 14:54 | Βασίλης

  Συμφωνώ με προηγούμενο σχόλιο, απαραίτητα τα αρχιτετκονικά και τα στατικά,όυτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν και σπάνια υπάρχουν.
  προσοχή να δώσετε στη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού συστήματος, ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις στα συνημμένα στοιχεία, ή τέλοςπάντων μια ξεχωριστή σελίδα δια τους Δήμους

 • 19 Απριλίου 2013, 06:10 | kallyemy

  Τι θα γίνει με τα αυθαίρετα που είναι κτισμένα (1965) σε κτήματα της πρόνοιας; Ούτε και αυτός ο Νόμος δεν θα τακτοποιήσει τα σπίτια μας; Εμείς θα τα γκρεμίσουμε ή θα πληρώνουμε τα πρόστιμα που ορίζει ο Ν. 4014/11; 9.500€ είναι το ετήσιο πρόστιμο για να το διατηρήσω. Φυσικά δεν βγάζω τόσα το χρόνο.

 • 18 Απριλίου 2013, 22:50 | Αντωνης

  Θεωρώ πολυ θετική την διάταξη για τα κτίρια της παραπάνω κατηγορίας ότι δεν χρειάζεται να πληρώνουν ούτε παράβολο ούτε πρόστιμο, αλλα θεωρώ τελείως λάθος την λογική να μην χρειάζεται αποτύπωση αρχιτεκτονικων και μελέτης στατικής επάρκειας ,διότι τα περισσότερα απο αυτά τα κτίσματα ειναι πολυ παλιά και έχουν γινει και επεμβάσεις στον φερον οργανισμό τους με το πέρασμα των χρόνων. Ειναι απαραίτητο να γίνουν οι συγκεκριμένες μελέτες στα κτίρια αυτά ώστε να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα αυτών των κτιρίων και να προταθούν ενισχύσεις αν χρειαστεί .