Άρθρο 24: Αναστολή Επιβολής Κυρώσεων και Είσπραξης Προστίμων

1. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης βεβαιωθέντων προστίμων από τις Δ.Ο.Υ και το Ι.Κ.Α μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.
3. Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυτών με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται, στον αρμόδιο οργανισμό και στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, βεβαίωση του αρμοδίου φορέα για το πληροφοριακό σύστημα, με την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.
4. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις.
6. Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των ν.3775/2009(Α’ 122), ν.3843/2010(Α’ 62), ν.4014/2011 (Α’209) και του παρόντος, δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες τυχόν προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης.
7. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, κατά τον.4014/2011 (Α’209) και τον παρόντα νόμο, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.
8. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011, που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή εξαιρέθηκαν της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α’209),δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κτλ) και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), καθώς και των τελών του ν. 25/1975 (Α’ 74) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α’ 2), όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
9. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγειες στάθμες όσο και στους εσωτερικούς εξώστες, και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:21 | Δημητριος Παρ

  προτεινω στην παρ.8 να διευκρινσθει η αναστολη προστιμων προς το ΙΚΑ γιατι με εσωτερικες εγκυκλιους το ΙΚΑ μεχρι σημερα την νομοθεσια του 4014/11 δεν την εφαρμοζει

 • 28 Απριλίου 2013, 17:50 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών,αλλαγή χρήσης,πριν την ισχύ
  του νόμου,οι οποίες φυσικά δεν υπάγονται στις ρητώς αναφερόμενες εξαιρέσεις του νόμου:
  Στο άρθρο 24,παράγραφος 22 Ν4014/2011 και στην καινούργια νομοθετική
  πρωτοβουλία να γίνεται ρητή αναφορά της απαλλαγής των πολιτών απο την
  επιβολή αναδρομικών ασφαλιστικων εισφορών,προσαυξήσεων ή συναφών προστίμων απο το Ι.Κ.Α. ακόμη και αν εχουν εκδοθεί Π.Ε.Ε. Ή Π.Ε.Π.Ε.Ε. πριν απο την ισχύ του νόμου, έχουν υποβληθεί ενστάσεις ενώπιον των Τ.Δ.Ε. απο τους ενδιαφερομένους,έχουν προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο,εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές,προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.τ.λ. απο τις σχετικές πράξεις του Ι.Κ.Α. και εφόσον ο ενδιαφερόμενος εχει ηδη υπαχθεί στο νόμο και μάλιστα εχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία εξόφλησης των επιβληθέντων ποσών. (ολοκληρωμένη υπαγωγή).

 • 28 Απριλίου 2013, 15:06 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΖΗΣ

  ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4014…..
  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΜΜΕΣΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΟΜ

 • 25 Απριλίου 2013, 22:07 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Πολύ καλή η νομοθετική πρωτοβουλία. Ακόμα καλύτερα εάν εφαρμοστεί κιόλας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η εμπειρία που έχουμε από το ν. 4014/2011 στο θέμα της διαγραφής των προστίμων και των οφειλών δεν είναι καλή. Ενώ και εκεί ρητά αναφέρετε όπως και στον παρόντα νόμο ο τρόπος της διαγραφής, η «αδυναμία» των υπηρεσιών δόμησης να αποστείλουν την ΔΥΟ τα σχετικά έγγραφα για να προχωρήσει η ΔΥΟ στη διαγραφή ουσιαστικά ακύρωνε την πρόνοια αυτή του νόμου. Για να μην συνεχιστεί αυτό και με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει η § 1 του άρθρου 24 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «1. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης βεβαιωθέντων προστίμων από τις Δ.Ο.Υ και οφειλών στο Ι.Κ.Α μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Για την διαγραφή των προστίμων και των οφειλών ή την αναστολή είσπραξης τους υποβάλετε στην ΔΟΥ και το ΙΚΑ αίτηση του ενδιαφερομένου η όποια συνοδεύεται από: α) Βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος ή του ν. 4014/201και εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων ζητείται η αναστολή ή η διαγραφή τους αφορούν το ακίνητο το όποιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή το ν. 4014/2011. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.»
  Δεν υπάρχει πιθανότητα λαθροχειρίας από κανέναν γιατί όλη η διαδικασία γίνετε ηλεκτρονικά. Τα ακίνητα αυτά είναι τα μοναδικά στην χώρα μας που είναι ταυτοποιημένα πλήρως με ηλεκτρονικό τρόπο. Οριοθετημένα και κτηματογραφημένα απολύτως και ακριβώς με τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87)που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Το κάθε ένα έχει την δική του μοναδική αριθμημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014, καταχωρημένη ηλεκτρονικά στο σχετικό μηχανογραφικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. . Κάθε στοιχείο που αφορά το ακίνητο (ιδιοκτήτης με πλήρη στοιχεία, εμβαδόν, όγκος, τοπογραφικό, φωτογραφίες, όψεις, κατόψεις, αρχιτεκτονικά, στατικά) είναι καταχωρημένα και αυτά ηλεκτρονικά. Όλες αυτές οι καταχωρίσεις γίνονται από το αρμόδιο μηχανικό ενυπόγραφα, που έχει και την πλήρη ευθύνη μαζί με τον ιδιοκτήτη. Κάθε χρηματική καταβολή όπου και να γίνει φαίνεται αμέσως στο σύστημα και βεβαιώνετε επίσημα σε 24ώρες. Από τα ανωτέρω συμπεραίνετε ότι είναι απίθανο έως αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε «πονηρία» από κανέναν.
  Λόγω του ηλεκτρονικού τρόπου καταγραφής μπορούν εύκολα οι υπηρεσίες να κάνουν όπια διασταύρωση στοιχείων θέλουν. Η μετάβαση των ενδιαφερομένων από υπηρεσία σε υπηρεσία για να δουν την πρόοδο της υπόθεσης τους εύκολα θα γεννήσει διαφθορά και χρηματισμό.

 • 24 Απριλίου 2013, 19:05 | Δημήτρης Π.

  Η ΔΟΚΚ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ (αρ. πρωτ. 9560/3-5-2012) για τις ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και φυσικά υπερισχύει το ΙΚΑ με τα Αριθμ. Πρωτ. Ε41/432/18-11-11 και Ε41/401/17.10.2011 Γ.Ε. του ΙΚΑ που πιστεύει ότι με την καταβολή του παραβόλων επέρχονται οι συνέπειες του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 ( Γ.Ο.Κ. /85) και όχι των προστίμων του ΙΚΑ για την έκδοση αδείας νομιμοποίησης.

  Οι ΔΟΥ επίσης δεν δέχονται προσωρινές αναστολές προστίμων. Σύγχυση υπάρχει στις ΔΟΥ με την αναγραφή ως βοηθητικών χώρων από τη Δήλωση του ΤΕΕ λόγω της έκπτωσης του 50% ενώ μπορεί να πρόκειται για Κυρίους Χώρους (πχ. Σόφίτα, Υπόγειο).
  Δεν καταλαβαίνουν στην ΔΟΥ πχ αν έχει κάτι προσμετρηθεί στον ΣΔ. (Πχ. μπορεί να είναι Β.Χ. που να προσμετράται στην Δόμηση.)

  Να κωδικοποιηθεί και η φορολογική νομοθεσία αφού άλλα ισχύουν πχ. για Ν. 3843/2010 και άλλα για Ν. 4014/2011.

  Οι συμβολαιογράφοι επίσης έχουν μπερδευθεί αν πχ. στο διαμέρισμα που έχει επεκταθεί στον κοινόχρηστο διάδρομο αν υπάρχει αλλαγή χρήσης ενώ δεν υπάρχει υπέρβαση Δόμησης.

  Τα διαφορετικά αυτά σύμπαντα πρέπει κάπως να επικοινωνήσουν.

 • 22 Απριλίου 2013, 19:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ

  Σε αυθαίρετες κατασκευές καθ΄υπέρβαση των τετραγωνικών που προβλέπονται από την νόμομη οικοδομική άδεια το ΙΚΑ εξακολουθεί να επιβάλλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές , εφόσον σε μετέπειτα ελέγχους αποδειχθεί ότι υπήρξαν σφάλματα στον υπολογισμό αυτών
  ( ασφαλιστικών εισφορών ) στα νόμιμα τμήματά του. Προτείνεται με συγκεκριμένη διάταξη να διευκρινισθεί το θέμα αυτό.

 • 22 Απριλίου 2013, 17:42 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Δεδομένου ότι το άρθρο 11 προβλέπει δικαιολογητικά τα οποία θα κατατεθούν μελλοντικά (όπως πχ η μελέτη στατικής επάρκειας εντός 5 ετών αλλά και οι αεροφωτογραφίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες εντός 6 μηνών), θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ώστε προϋπόθεση για την αναστολή να είναι η υποβολή μόνο ορισμένων δικαιολογητικών και όχι όλων (για παράδειγμα να αρκεί να έχουν κατατεθεί τα υπό στοιχεία 1,2,3,4,5 και 10 του άρθρου 11).

 • 22 Απριλίου 2013, 17:44 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Νομίζω ότι επιβάλλεται να διευκρινιστεί το θέμα των εισφορών του ΙΚΑ στην περίπτωση αδειών νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου.
  Σημασία δεν έχει το ποια θα είναι η απόφαση, σημασία έχει να αποφασισθεί σε ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ, η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων προκειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία και η κοροϊδία. ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Άλλα να ισχυρίζεται η ΔΟΚΚ στα έγγραφά της και στις εγκυκλίους της και άλλα να ισχυρίζεται το ΙΚΑ. ΔΕ μπορεί η απάντηση του ΙΚΑ να είναι ότι υπάγεται σε άλλο υπουργείο και δεν αναγνωρίζει τις αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ.

 • 18 Απριλίου 2013, 21:35 | Ιωάννης Σταματάκης

  ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8:
  Ως αυθαιρετούχος και εφόσον τακτοποιήσω την αυθαιρεσία μου δεν οφείλω αναδρομικά οποιοδήποτε φόρο ή πρόστιμα , σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 8.
  Όμως η πράξη της φοροδιαφυγής ( αφού δεν πλήρωνα φόρους για το όλο το αυθαίρετο ή για ένα μέρος του) επισύρει και ποινικές ευθύνες.Τι γίνεται με αυτές; Οι αυθαιρετούχοι που θα τακτοποποιήσουν το αυθαίρετό τους και στη συνέχεια θα το δηλώσουν στην εφορία όπως έχει στην πραγματικότητα, θα διωχθούν ποινικά ναι ή όχι; Αν όχι, γιατί αυτό δεν αναφέρεται στον νέο νόμο;