Άρθρο 27: Έντυπη διαδικασία

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόντα νόμο δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή στο ΚΕΠ του Δήμου. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης εντός 15 ημερών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος, αποκλειστικά της πληρότητας του φακέλου, γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή ο έλεγχος αποκλειστικά της πληρότητας, γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην Υπηρεσία Δόμησης τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.
2. Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της Υπηρεσία Δόμησης δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στη ρύθμιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.
3. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου προσκομίζονται στην Υπηρεσία Δόμησης, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης για τη χρονική προθεσμία, που ορίζεται στον παρόντα νόμο, σημειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα.
4. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας Υπηρεσία Δόμησης ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθμός της καταχώρισης με την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαμβάνει ο αιτών από την Υπηρεσία Δόμησης. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 23 Απριλίου 2013, 07:24 | Δημήτρης Π.

  1)Ποιες είναι οι εξαιρετικες περιπτώσεις;
  2)Σε περίπτωση που η διαδικασια γινει αποκλειστικα βασει του Αρθρου 10 ηλεκτρονικά πως μπορει 1 πολίτης με έννομο συμφέρον να λάβει αντίγραφα των δικαιολογητικών και να βρεί τις δηλώσεις πχ. Συνιδιοκτητων ή ομόρων γειτόνων?
  3)Επειδη γίνονται λάθη απο συναδελφους μήπως πρέπει να προβλέπεται και διαδικασία αναθεώρησης του Ν. 4014/2011 ή υποβολής διορθωτικής προσθετης νέας δήλωσης από νεο συνάδελφο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν εντοπίστηκαν πρωτύτερα;

 • 22 Απριλίου 2013, 12:14 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθρο 27 :
  Να προστεθεί «ή τα ΕΚΕ», δεδομένου ότι αλλάζουν τα πάντα πλέον και ακόμη και τα ΚΕΠ μετονομάζονται ή συγχωνεύονται σταδιακά σε ΕΚΕ – (άρθρα 6 ως 9 Ν.3844/10 ΦΕΚ/63/Α & Αποφ.ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/10 ΦΕΚ/1561/Β)

 • 19 Απριλίου 2013, 07:01 | ΘΩΜΑς ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ

  …..Επί του προτεινόμενου σημερινου νομου , ο οποίος δεν διαφερει σχεδόν καθόλου στα βασικά οικονομικά στοιχεία από τον 4014 , εκθετω τα ακόλουθα .
  Α]ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ , και εξ αιτίας αυτού δεν θα
  έχει την αναμενόμενη -προσδοκώμενη προσέλευση ενδιαφερομενων
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ή να είναι ελάχιστο [50 ε] ,ή να ενσωματωθει στο προστιμο ΈΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕ ΔΟΣΕΙς .
  Β] Να έχει την δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος πολίτης να διεκπεραιώσει μόνος του την περίπτωση , που είναι απλή
  χωρίς επιβαρύνσεις , αμειβων μηχανικών κλπ , όπως υποβαλλει την φορολογική δηλωση κλπ , με κωδικο που θα λαμβανει από την πολεοδομία , και να ενημερώνεται απ ευθείας η ταυτότητα του κτιρίου .

 • 18 Απριλίου 2013, 17:19 | Στελιος

  παρ. 1. Η προθεσμία πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μήνας λόγω όγκου και αριθμού δικαιολογητικών.

 • 18 Απριλίου 2013, 14:22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΑΛΙΟΘΟΔΩΡΟΣ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΤΕΕ 58714

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ:
  • ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΕΩΣ Π.Χ.20%.
  • ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
  • ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΟΝΟ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ.