Άρθρο 23: Ειδικές διατάξεις

1. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια εντός τριών (3) ετών από την καταβολή του, δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών αποκλειστικά για λόγους μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος με συνέπεια την αδυναμία έκδοσης της οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης κατά τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου να υπαχθεί στο άρθρο 8 του παρόντος. Για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, μετά τη διόρθωση δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25 του παρόντος περί εκπτώσεως και μειώσεων του ειδικού προστίμου.
2. Στις περιπτώσεις της παρ.1 η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί προ της υποχρέωσης έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας με την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, υπό την προϋπόθεση να αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση αυτή, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων προ 28.7.2011, για τις οποίες έχει εκδοθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία προ της ισχύος του παρόντος οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, αν καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 και υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία νομιμότητας, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9.
4. Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστεί πριν την 28.07.2011 για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση, τεχνική έκθεση Μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9.
5. Επιτρέπεται, η εκ των υστέρων έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 αν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και αφού υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος.
6. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται, αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις κεραιών πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα, εφόσον διαθέτουν άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας επί της μελέτης εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ή θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Στη περίπτωση αυτή επιτρέπονται και οι αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις των κατασκευών εφόσον δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή των δομικών κατασκευών. Οι κατασκευές αυτές μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, μπορούν να αναβαθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Σε κάθε περίπτωση στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και η οποία μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παράβολου της παρ. 10 του άρθρου 11. Τα κτίσματα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.
8. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε λόγω υποβολής αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Για τα κτίσματα αυτά υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 και καταβάλλεται το σχετικό παράβολο καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
9. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαιότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.
10. Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου.
11. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.
12. Η διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του ν. 1221/81, υπάγεται στην παρ. 6 του άρθρου 18 του παρόντος και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.
13. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και των χρήσεων γης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι για τις κατασκευές αυτές έχει εκδοθεί, μετά την καταβολή σχετικού προστίμου, σήμα λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν νομίμως μέχρι την 28.07.2011.
14. Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημά Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό το σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ. καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους300.
15. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγονται υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους μέχρι ποσοστού 20% των επιτρεπομένων, κατασκευών, επί κτιρίου για το οποίο εκδόθηκε νόμιμη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους μετά την 28.07.2011, υπό την προϋπόθεση ότι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού πραγματοποιήθηκαν προς της 28.07.2011 και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα προ της 28.07.2011. Κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία Δόμησης για την ολοκλήρωση των εργασιών και τη σύνδεση του κτιρίου ή τμήματος αυτού μετά δίκτυα κοινής ωφέλειας, προσκομίζεται αντίγραφο της βεβαίωσης υπαγωγής και γίνεται έλεγχος και ταυτοποίηση των στοιχείων υπαγωγής.
Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των οικοδομικών εργασιών του φέροντος οργανισμού πριν την 28.07.2011 πιστοποιείται και αποδεικνύεται από σχετική αεροφωτογραφία.
16. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται, μόνο με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και χωρίς την καταβολή του ειδικού προστίμου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον Ο.Ε.Κ.
Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνυποβάλλεται το παραχωρητήριο ή ο νόμιμος τίτλος από τον Ο.Ε.Κ.
17. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, όπως ορίζονται στην παρ.74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν.4067/2012 (Α’ 79), σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί νομίμως, για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ ή εκκρεμείς υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται το μισθωτήριο συμβόλαιο και οι εγκριτικές πράξεις παραχώρησης της χρήσης.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής των δύο ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.
Για περιπτώσεις, εντός διοικητικών ορίων του κάθε Δήμου, σε περιοχές ή ζώνες οικοδομικών τετραγώνων στις οποίες υπάρχουν πλείονες επιχειρήσεις – μισθωτές κοινοχρήστων χώρων -, οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθος τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξη τους στο χώρο, με ευθύνη του κάθε Δήμου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη Αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο εκτάσεως οικοδομικών τετραγώνων που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές καθώς και να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Με Υπουργική Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • Στην §2 του άρθρου 49 του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ» προβλεπόταν κατά παρέκκλιση του Ν.4014/11 η επανεφαρμογή της εξαίρεσης από κατεδάφιση εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί μέχρι και την 12.03.2012. Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του κ Τσαυτάρη για προώθηση νομοσχεδίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ που θα προέβελεπε την εξαίρεση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την παρούσα. Οι κτηνοτρόφοι είναι σε αναμονή της εν λόγω διάταξης η οποία φαίνεται να μένει στα χαρτιά…

 • 28 Απριλίου 2013, 22:25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Παρακαλώ να ενταχθούν στις ειδικές διατάξεις (Άρθρο 23),συγκεκριμένα στην παράγραφο 10(διαφορετική διαρρύθμιση) και στην παράγραφο 11(διαφορετική διαμερισμάτωση) και τα διατηρητέα κτίρια, ειδικά οι αλλαγές που εντοπίζονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  1)Όσον αφορά τις άδειες που έχουν ανακληθεί λόγω ανακριβών αποτυπώσεων και αναληθών στοιχείων, θα έπρεπε να διαφοροποιηθούν από ένα πλήρως αυθαίρετο κτίσμα διότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων αυθαιρέτων αρνούνται και να ενταχθούν σαν εντελώς αυθαίρετες κατασκευές διότι κτίστηκαν νόμιμα, οι οικοδομικές άδειες αυτές εκδόθηκαν και τηρήθηκαν και πληρώθηκαν όλα τα παράβολα στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά την ανέγερση το ΙΚΑ εισέπραξε τα απαιτούμενα ημερομίσθια και όλα αυτά τα χρόνια οι ιδιοκτήτες τους τα δηλώνουν στο Ε9 και φορολογούνται γι’ αυτά και πληρώνουν δημοτικά τέλη σαν να ήταν καθ’ όλα νόμιμα, πράγμα που δεν συμβαίνει σε μια τελείως αυθαίρετη κατασκευή. Θα μπορούσαν ίσως να ενταχθούν με ένα διπλάσιο παράβολο ή με μία πολύ μεγάλη έκπτωση στο πρόστιμο.
  2)Όσον αφορά κτίσματα με άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για άλλους λόγους και όχι λόγω ανακριβών αποτυπώσεων και αναληθών στοιχείων, αλλά που μεταγενέστερα γίνανε αυθαιρεσίες είτε στο κτίσμα είτε στη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν χάνουν το δικαίωμα υπαγωγής στην παρ. 7 του άρθρου 23 του σχεδίου Νόμου αλλά οι μεταγενέστερες αυθαιρεσίες θα πρέπει να δηλωθούν κανονικά σε νέα φύλλα καταγραφής με πρόστιμο προς τακτοποίηση ή με αναλυτικό προϋπολογισμό σαν λοιπές παραβάσεις αναλόγως όπως κατά περίπτωση ορίζει το σχέδιο Νόμου. Να διευκρινιστεί επίσης ότι η κατασκευή κτίσματος μικρότερου του προβλεπόμενου από την ανακλημένη οικοδομική άδεια δεν στερεί το δικαίωμα υπαγωγής στην παρ. 7 του άρθρου 23 του σχεδίου Νόμου.
  3)Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει η έκφραση ανακριβείς αποτυπώσεις και αναληθή στοιχεία και να προστεθεί ότι όλα αυτά είναι σε σχέση με την οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με πρώτη διευκρίνιση την λάθος τοποθέτηση του κτίσματος μέσα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο όπου εάν η νέα θέση είναι νόμιμη να μπορεί να τακτοποιείται όλο το κτίριο με μία κοινόχρηστη δήλωση των ιδιοκτητών με μοναδικό πρόστιμο μία λοιπή παράβαση. Οι δηλώσεις των αυτοτελών ιδιοκτησιών να αφορούν μόνο την άρση ανάκλησης της οικοδομικής άδειας.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:48 | Μπάμπης

  Σε αρκετές περιοχές της χώρας με Προεδρικά Διατάγματα έχουν καθοριστεί χρήσεις γης με υποτιθέμενο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά κατ΄ ουσία με πρόθεση να αποκλείσουν περιοχές από την υπό κανόνες οικιστική ανάπτυξη στο όνομα μιας στρεβλά νοούμενης «προστασίας».
  Εξάλλου με την παντελή έλλειψη σχεδιασμού κυρίως εκ μέρους των Δήμων, για την ανάπτυξη των πόλεων ή την πραγματική προστασία του φυσικού πλούτου, δημιουργήθηκαν αυθαίρετες κατασκευές ή εγκαταστάθηκαν αυθαίρετες χρήσεις με την ανοχή των οικείων ΟΤΑ οι οποίες εδώ και δεκαετίες υφίστανται χωρίς να απομακρύνονται, χωρίς να εντάσσονται σε κάποιον συνολικότερο σχεδιασμό, πληρώνοντας όμως κάθε είδους δημοτικό φόρο και τέλος, φόρο ακίνητης περιουσίας, εσχάτως και ΕΕΤΗΔΕ (Χαράτσι) μιας και πολλά από αυτά τα ακίνητα έχουν ηλεκτροδοτηθεί από την ΔΕΗ.
  Αξίζει να σημειωθεί ως αντιπροσωπευτική περίπτωση για τα ανωτέρω περιγραφόμενα, περιοχή του Ν. Κορινθίας στην οποία από το έτος 1985 βρίσκεται εν ισχύ το υπ΄ αριθμ. 630/85 Προεδρικό Διάταγμα για καθορισμό χρήσεων πλην κατοικίας σε περιοχή που εδώ και περίπου 30 χρόνια έχει πλέον διαμορφωθεί οικισμός περίπου 1000 ακινήτων.
  Επειδή η απαγόρευση χρήσεων που πλέον από δεκαετίες υφίστανται διαμορφώνοντας δεδομένη κατάσταση.
  Επειδή με την δυνατότητα τακτοποίησης των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στις εν λόγω περιοχές μπορεί να γίνει υποχρεωτική και η εφαρμογή λύσεων άμεσης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
  Επειδή η δυνατότητα υπαγωγής των ως άνω περιπτώσεων ακινήτων στο νόμο θα ενισχύσει τα έσοδα του κράτους και θα λυτρώσει από την ομηρία των τοπικών πολιτικών συμφερόντων τους πολίτες, προτείνεται διάταξη ως εξής :
  «Επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, ακινήτων ή χρήσεων έως 100τμ και μόνο εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις αμιγώς κατοικίας σε περιοχές που με Π.Δ. έχουν καθοριστεί χρήσεις πλην κατοικίας και έχουν διαμορφωθεί οικιστικά σύνολα αριθμού μεγαλύτερου από 100 κατοικίες τουλάχιστον. Τα ακίνητα αυτά θα υπάγονται με καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου εφόσον δεν ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες του άρθρου 9 και θα αναστέλλεται η επιβολή ποινών ή κατεδάφισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8»

 • 28 Απριλίου 2013, 21:47 | Δημητριος Παρ

  Προτείνω η παρ.13 να συμπληρωθει ή να τροποποιηθει ως εξης:

  Στις διατάξεις του παρόντος να υπάγεται η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση που αφορά σε κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως, βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσε νόμιμα (που αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής) μέχρι την 28.07.2011

 • Στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 προβλέπεται η δυνατότητα τακτοποίησης κτισμάτων «που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και η οποία μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παράβολου της παρ. 10 του άρθρου 11. Τα κτίσματα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.»

  Παραμένει ασαφές αν η τακτοποίηση αυτή αφορά το διάστημα των 30 ετών ή εάν είναι οριστική. Προσωπικά εκτιμώ ότι η τακτοποίηση αυτή θα πρέπει να είναι οριστική, αφού οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων νόμιμα δόμησαν. Θα πρέπει λοιπόν να προστεθεί στο τέλος της παρ. 7 η ακόλουθη διευκρίνιση – προσθήκη:
  «Με την καταβολή του παραβόλου τα κτίσματα αυτά θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα και δεν χρήζουν άλλης τακτοποίησης. Τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις καθ΄ υπέρβαση της αρχικής άδειας, τακτοποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου»

  Επίσης, για την ίδια κατηγορία κτισμάτων, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποπεράτωσής τους, εφόσον η ανάκληση της οικοδομικής αδείας τους έγινε πριν την πλήρη αποπεράτωσή τους και μετά την αποπεράτωση του οικοδομικού σκελετού και των τοιχοποιϊών (καρά γιαπί). Διαφορετικά θα πρέπει να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη και η κατεδάφιση του οικοδομικού σκελετού με δαπάνες της πολιτείας.

 • Στο άρθρο 23 που αφορά σε ειδικές διατάξεις, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη σε χωριστή παράγραφο με την οποία θα λαμβάνεται μέριμνα για την αναστολή κυρώσεων και την απαλλαγή από κάθε πρόστιμο σε όσους οικειοθελώς επιθυμούν να κατεδαφίσουν εν όλω ή εν μέρει αυθαίρετες κατασκευές ή να αποκαταστήσουν στην πρότερη κατάσταση αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων.

  Μέχρι σήμερα, με μια σειρά νόμων από το 2009 και μετά, δόθηκε η δυνατότητα σε «αυθαιρετούντες» πολίτες να διατηρήσουν το προϊόν της αυθαιρεσίας τους, ακόμη κι αν αυτό επιβαρύνει το οικιστικό ή φυσικό περιβάλλον με μόνη επιβάρυνση το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και αναστολή κάθε άλλης διοικητικής ή/και ποινικής κύρωσης.
  Σε κανένα από τους προηγούμενους νόμους δεν λήφθηκε μέριμνα για την αναστολή των κυρώσεων σε όσους επιθυμούν να κατεδαφίσουν αυθαίρετο, αφού για να συμβεί αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει ή να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα ή να ενταχθεί σε ρύθμιση διατήρησης με την καταβολή του ειδικού προστίμου προκειμένου να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης (!!!)

  Άρα με τις ισχύουσες αλλά και τις προτεινόμενες διατάξεις, δράσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν ελεύθερο χώρο ή αισθητική αποκατάσταση, τιμωρούνται ενώ η διατήρηση της περιβαλλοντικής και αισθητικής επιβάρυνσης επιβραβεύεται.

  Προτείνεται η αναστολή κυρώσεων να καλύπτει και τις περιπτώσεις υποβολής φακέλου για άδεια κατεδάφισης και το κόστος άδειας καιεκτέλεσης της κατεδάφισης που θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη να επιδοτείται με έκπτωση από τα τέλη ή τους φόρους που επιβάλλονται στο ακίνητο.

  Η θέσπιση κινήτρων οικειοθελούς κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, σε σύντομο διάστημα θα ελευθερώσει πολύτιμους χώρους για τις πόλεις και θα συμβάλει σημαντικά στην αισθητική αποκατάσταση τοπίων και περιοχών βελτιώνοντας ποιοτικά και το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η χώρα μας.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:36 | sifis

  Δεν προβλεπεται η υπαγωγη οικοδομων με Ο.Α που δεν εχει ανακληθει και εξετελεσθησαν συμφωνα με τα εγκεκριμενα σχεδια εχουν ομως εσφαλμενη μετρηση οικοπεδου

 • 28 Απριλίου 2013, 12:58 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Άρθρο 23 §15
  Να προστεθεί : ισχύει και για όσα ακίνητα έχουν μπει στη ρύθμιση του ν. 4014/2011 και του παρόντος δεν έχουν άδεια και οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού ξεκίνησαν πριν την 28/7/2011 αποδειγμένα με αεροφωτογραφία και δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Να μπορούν τώρα να ολοκληρωθούν.

 • 28 Απριλίου 2013, 11:44 | ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ

  Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143/11) παρέχει τη δυνατότητα στις νομίμως υφιστάμενες Βιομηχανικές– Βιοτεχνικές δραστηριότητες, όλων των κατηγοριών, χορήγησης άδειας λειτουργίας ή άδειας εγκατάστασης ή επαναλειτουργίας και την παράταση προθεσμίας σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση προς μετεγκατάσταση (αρθ. 21, 22, 39 και 75 Ν. 3982/2011). Η αιτιολογική έκθεση του αρθ. 75 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α/11) ορίζει ότι με τον όρο “νόμιμα υφιστάμενες” χαρακτηρίζονται και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι σε ισχύ και ότι οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν επιβεβλημένες λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το πρόβλημα της ανεργίας που συνεχώς αυξάνεται. Το αρθ. 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/11) αναφέρει τη δυνατότητα χορήγησης περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες κατηγορίας Α ή Β.

  Υπάρχει σημαντικός αριθμός βιομηχανιών – βιοτεχνιών με νόμιμη άδεια εγκατάστασης, των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι σε ισχύ και έτσι δεν μπορούν να λάβουν περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 9 και 30 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 ακόμα και αν έχουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

  Παρατηρείται ότι, ενώ ο νομοθέτης παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες, των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι σε ισχύ, δεν υπάρχει διέξοδος για την δυνατότητα χορήγησης περιβαλλοντικών όρων, που για τις κατηγορίες Α και Β είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας.

  Εκτιμούμε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτεται ένα σοβαρό κενό μεταξύ των δύο Νόμων και επιτυγχάνεται ο κοινός σκοπός, που είναι η επαναλειτουργία όλων των δραστηριοτήτων οι οποίες βρίσκονται σε αδράνεια και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  Εισηγούμεθα όπως στο αρθ. 23 Ειδικές διατάξεις του σχεδίου νόμου προστεθεί παρ. 18 ως ακολούθως:

  «Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές Δραστηριότητες κατηγορίας Α ή Β οι οποίες λειτούργησαν νόμιμα, έστω και αν η άδεια λειτουργίας τους δεν είναι πλέον σε ισχύ, δύνανται να ζητήσουν την τροποποίηση, ή την βελτίωση, ή την παράταση, ή την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκαν στο παρελθόν ή την χορήγηση νέων».

 • 28 Απριλίου 2013, 09:54 | Επαμεινώνδας Ρηγόπουλος

  Κύριοι, πολύ ϕοβούμαι ότι η διατύπωσις του σχεδίου νόμου υπό διαβούλευσι πάσχει σε πλείονα σημεία εξ απόψεως νομοτεχνικής και όχι μόνον. Λόγου χάριν, εις την παράγραϕο 7 επιχειρείται η κάλυψης κτισμάτων των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί/ακυρωθεί και κατά τούτο, εκλείψει από το νομικό κόσμο. Τούτων λεχθέντων, τα κτίσματα αυτά υϕίστανται άνευ αδείας, οπότε η διατύπωση «με άδεια» είναι παραπλανητική. Δέον να αλλάξει για να καλύπτει περιπτώσεις που κατασκευές ανεγέρθηκαν ή χρήσεις εγκαταστάθηκαν «στο πλαίσιο αδείας». Επαμεινώνδας Ρηγόπουλος, Νομικός

 • 28 Απριλίου 2013, 09:25 | Σ. Γεωργίου

  Συγγνώμη, αλλά έχω μια ερώτηση: δηλαδή επειδή με το ν. 4030 μετονομάσαμε τις πολεοδομίες σε Υπηρεσίες Δόμησης, πρέπει να αλλάξουμε την προηγούμενη διατύπωση του νόμου που έλεγε «αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες» στην παράγραϕο 7; Ο όρος αυτός δεν καλύπτει πολλές από τις περιπτώσεις όπου η άδεια βγαίνει από άλλες υπηρεσίες και γι αυτό θα χρειαστούν ειδικές διατάξεις και εγκύκλιοι. Καλύτερα να μην αλλάξει.

 • 28 Απριλίου 2013, 09:33 | Δ. Ιγνατιάδη

  Ονομάζομαι Δήμητρα Ιγνατιάδη, Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ και έχω ασχοληθεί σε τεράστια έκταση με τακτοποιήσεις αυθαιρέτων όταν εϕαρμόζαμε τον προηγούμενο νόμο περί αυθαιρέτων -4014. Τότε χρειάστηκαν άπειρα ερωτήματα προς τις αρμόδιες πολεοδομίες και το Υπουργείο για να διευκρινιστούν κενά των διατάξεων. Ας μην τα επαναλάβουμε τα λάθη αυτά και στο νόμο αυτό. Χρειάζεται για παράδειγμα να είμαστε συνεπείς στους ορισμούς που χρησιμοποιούμε. Εδώ, στο άρθρο 23, παράγραϕος 7, πρέπει αντί για «κτίσματα» να αναϕέρονται κατασκευές, όπως στο υπόλοιπο κείμενο του νόμου. Αλλιώς θα χρειάζεται πάλι ο κόσμος να τρέχει για διευκρινίσεις στο Υπουργείο.

 • 27 Απριλίου 2013, 22:23 | Σύλλογος ανέγερσης Ι.Ν. και ανάπλασης της περιοχής Ζωγράφου

  Κύριοι,
  παρατηρήσαμε ένα κοινωνικό πρόβλημα που προέκυψε από την εφαρμογή των νόμων 4014/2011 και 4030/2011.
  Στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου μας συμμετέχουμε στην δημόσια διαβούλευση και προτείνουμε να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011 ως εξής: «Στην περίπτωση για το ακίνητο έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία.» Δηλαδή προστίθεται η φράση «…ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία…»
  Έτσι, θα υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπιστία του κράτους καθότι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα του νόμου και οι πτωχοί πολίτες.
  Παράδειγμα, έστω ένας βιοπαλαιστής πατέρας δύο παιδιών, που ζει σε μια ισόγεια οικία, και για το ακίνητο υπάρχει σύμφωνο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το ισόγειο σπίτι αποτελεί τη μια συνιδιοκτησία και το δικαίωμα υψούν αποτελεί την άλλη συνιδιοκτησία. Λόγω οικονομικής δυσπραγίας έχει ο πατέρας και για τις δυο συνιδιοκτησίες την πλήρη κυριότητα. Δεν είχε τα χρήματα να μεταβιβάσει τις συνιδιοκτησίες στα παιδιά του. Επειδή τα παιδιά μεγάλωσαν έκλεισε την βεράντα του ισογείου διαμερίσματος και την μετέτρεψε σε δωμάτιο και το τακτοποίησε το 2012 με τον νόμο 4014/2011 πληρώνοντας 7000 ευρώ πρόστιμο και την αμοιβή του μηχανικού. Εάν θελήσει να κτίσει για το άλλο του παιδί, νέο σπίτι πάνω από το παλιό χρησιμοποιώντας το δικαίωμα υψούν, τότε θα αφαιρεθούν τα μέτρα της τακτοποιημένης βεράντας από τα τετραγωνικά που θα μπορούσε να κτίσει. Έτσι μετά τον θάνατο του πατέρα, το πρώτο παιδί θα πάρει το ισόγειο διαμέρισμα συν την τακτοποιημένη βεράντα, ενώ το δεύτερο παιδί θα πάρει μικρότερο σπίτι από τον αδελφό του κατά δύο δωμάτια και αδικείται κατάφορα.
  Αντίθετα ένας πλούσιος και πονηρός εργολάβος κατασκευαστής που έκτισε μονομιάς μια πολυκατοικία και την χώρισε με σύμφωνα οριζόντιας ιδιοκτησίας και έκανε αυθαίρετες κατασκευές σε κάθε διαμέρισμα κλείνοντας βεράντες, έχει το δικαίωμα να τις τακτοποιήσει και να μεταβιβάσει τα παράνομα διαμερίσματα. Ο κάθε νέος αγοραστής δεν θα επηρεάζει με τις παράνομες κατασκευές του τους άλλους συνιδιοκτήτες και δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ των ενοίκων. Αντίθετα τα δυο αδέλφια θα διαπληκτιστούν και θα είναι μια ζωή στο ίδιο σπίτι παρεξηγημένα.
  Ο πτωχός βιοπαλαιστής και τα απιδιά του είναι οι αδικημένοι και ο πλούσιος ο κατασκευαστής είναι ο ωφελημένος με τον νόμο 4030/2011.
  Αυτή την αδικία οφείλει να την διορθώσει ο νέος νόμος. Πρέπει να βοηθηθεί και ο κάθε βιοπαλαιστή πολίτη.
  Παρακαλώ να φροντίσετε να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παρ. 2 του 4030/2011

 • 27 Απριλίου 2013, 22:00 | Δρ. Παπαγιαννόπουλος Βίκτωρ

  Σας παρακαλώ να φροντίσετε στο νέο νόμο να διορθωθεί μια σοβαρή παράβλεψη των νόμων 4014/2011 και 4030/2011.
  Συγκεκριμένα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011 ως εξής: «Στην περίπτωση για το ακίνητο έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία.» Δηλαδή προστίθεται η φράση «…ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία…»
  Έτσι, θα υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπιστία του κράτους καθότι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα του νόμου και οι πτωχοί πολίτες.
  Παράδειγμα, έστω ένας βιοπαλαιστής πατέρας δύο παιδιών, που ζει σε μια ισόγεια οικία, και για το ακίνητο υπάρχει σύμφωνο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το ισόγειο σπίτι αποτελεί τη μια συνιδιοκτησία και το δικαίωμα υψούν αποτελεί την άλλη συνιδιοκτησία. Λόγω οικονομικής δυσπραγίας έχει ο πατέρας και για τις δυο συνιδιοκτησίες την πλήρη κυριότητα. Δεν είχε τα χρήματα να μεταβιβάσει τις συνιδιοκτησίες στα παιδιά του. Επειδή τα παιδιά μεγάλωσαν έκλεισε την βεράντα του ισογείου διαμερίσματος και την μετέτρεψε σε δωμάτιο και το τακτοποίησε το 2012 με τον νόμο 4014/2011 πληρώνοντας 7000 ευρώ πρόστιμο και την αμοιβή του μηχανικού. Εάν θελήσει να κτίσει για το άλλο του παιδί, νέο σπίτι πάνω από το παλιό χρησιμοποιώντας το δικαίωμα υψούν, τότε θα αφαιρεθούν τα μέτρα της τακτοποιημένης βεράντας από τα τετραγωνικά που θα μπορούσε να κτίσει. Έτσι μετά τον θάνατο του πατέρα, το πρώτο παιδί θα πάρει το ισόγειο διαμέρισμα συν την τακτοποιημένη βεράντα, ενώ το δεύτερο παιδί θα πάρει μικρότερο σπίτι από τον αδελφό του κατά δύο δωμάτια και αδικείται κατάφορα.
  Αντίθετα ένας πλούσιος και πονηρός εργολάβος κατασκευαστής που έκτισε μονομιάς μια πολυκατοικία και την χώρισε με σύμφωνα οριζόντιας ιδιοκτησίας και έκανε αυθαίρετες κατασκευές σε κάθε διαμέρισμα κλείνοντας βεράντες, έχει το δικαίωμα να τις τακτοποιήσει και να μεταβιβάσει τα παράνομα διαμερίσματα. Ο κάθε νέος αγοραστής δεν θα επηρεάζει με τις παράνομες κατασκευές του τους άλλους συνιδιοκτήτες και δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ των ενοίκων. Αντίθετα τα δυο αδέλφια θα διαπληκτιστούν και θα είναι μια ζωή στο ίδιο σπίτι παρεξηγημένα.
  Ο πτωχός βιοπαλαιστής και τα απιδιά του είναι οι αδικημένοι και ο πλούσιος ο κατασκευαστής είναι ο ωφελημένος με τον νόμο 4030/2011.
  Αυτή την αδικία οφείλει να την διορθώσει ο νέος νόμος. Πρέπει να βοηθηθεί και ο κάθε βιοπαλαιστή πολίτη.
  Παρακαλώ να φροντίσετε να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παρ. 2 του 4030/2011

 • 27 Απριλίου 2013, 13:56 | Βασίλης Βεκούσης

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΚΟΥΣΗΣ ΓΕΝΝΗΘΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΩ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ, ΕΧΩ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΡΙΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΙΑ, ΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1977. ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΙΧΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 720/77 ΟΜΩΣ ΔΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΛΩΣΑ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1337/83. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 630/85 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΠΟΥ ΤΟ 65% ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. ΤΑΠΕΙΝΑ ΕΚΤΙΜΩ ΠΩΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 630/85 ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΧΑΝ 1000-1100 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΄΄ΑΓΝΟΗΣΕ΄΄ Ο ΤΟΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΚΛΟΒΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙ 35 ΕΤΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΤΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ 300-350 ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 400 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1337/83 ΑΛΛΕΣ 450 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4014/11 . ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΧΤΙΣΤΕΙ ΑΛΛΕΣ 400-450 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 90. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ Η ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ Η ΜΕΤΑ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 40% ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ, ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 (ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΟΡΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. ΤΑΠΕΙΝΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΤΕ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΙΣΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΄΄ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ… ΄΄

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤEA
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΚΟΥΣΗ

 • 27 Απριλίου 2013, 11:21 | g.fantakis

  παργ. 7& 8 δεν υπάγονται οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με ανακριβή, αποτύπωση οικοπέδου, που όμως δεν επιρεάζει τηνκατά κανόνα αρτιότητα του και δεν έχει ανακλιθείη ο.α που έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πρην το 1990.Παρακαλώ να ενταχθούν και αυτές οι περιπτώσεις στον παρόντα νόμο.

 • 26 Απριλίου 2013, 20:05 | Χρήστος Σερ.

  Διόρθωση στο αμέσως προηγούμενο σχόλιο μου: «… το άρθρο 5 του νόμου 3937/2011…» (και όχι 3939).

 • 26 Απριλίου 2013, 19:20 | Χρήστος Σερ.

  Συμφωνώ με την άποψη του Θύμιου Σ. καθ’ όσον είμαι κάτοικος της περιοχής ΠΔ 630/85 (περιοχή που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, σύμφωνα με το έγγραφο 19334/13.6.2012 της Δ/σης Νομοθετικού Έργου ΥΠΕΚΑ). Οι κατοικίες που έγιναν μετά την ημερομηνία αλλαγής χρήσεων γης της εν λόγω περιοχής είναι 350 με 400, σε σύνολο 1500 περίπου (ποσοστό μικρότερο του 35%) και κτισμένες ανάμεσα στις προϋπάρχουσες. Οι περισσότερες δε εξ αυτών υφίστανται 20 και 25 χρόνια και πλήρωναν και πληρώνουν όλα τα Δημοτικά ανταποδοτικά τέλη, καθ’ όσον οι περισσότερες ηλεκτροδοτούνται, αλλά και όλους τους φόρους και εισφορές που επιβάλλει κατά καιρούς η Πολιτεία. Είναι ευκαιρία με το νέο νόμο να γίνει η υπαγωγή χωρίς περιορισμούς χρήσεων γης όλων των αυθαιρέτων και επιμέρους αυθαιρεσιών των κατοικιών της περιοχής (που κτίστηκαν μέχρι την 28/7/2011). Συγχρόνως, θα πρέπει να μπουν κανόνες και προδιαγραφές οικιστικής υποδομής και ανάπτυξης με προστασία του περιβάλλοντος και με σεβασμό στον άνθρωπο. Άλλωστε οι νόμοι, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την υφισταμένη κατάσταση και τα χρόνια κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από ενδεχόμενες βεβιασμένες αποφάσεις τοπικών και άλλων παραγόντων. Συγχρόνως δε να επιλύουν και περιβαλλοντολογικά θέματα, ειδικά για περιοχές που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος και ειδικά στο άρθρο 19 του νόμου 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 το ν.3939/2011. Θα πρότεινα να γίνει τροποποίηση του άρθρου 8 ή να γίνει ειδική διάταξη στο άρθρο 23 με εξαίρεση τις κατοικίες για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα.

 • 26 Απριλίου 2013, 17:18 | Στ’ελλα Γεωργουλή

  Θα πρέπει να περιληφθεί η παράγραφος του νομου 4117/2013
  «Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως το τέλος του 1ου εξαμήνου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης.»

 • 26 Απριλίου 2013, 16:54 | Ε. Γεωργουλή

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23, εάν απαιτείται αφαίρεση τμήματος της οικοδομής, προκύπτουν σοβαρά προβλήματα αρχιτεκτονικά, στατικά, λειτουργικά και οικονομικά.
  Στην περίπτωση μάλιστα που υπάρχει ανάκληση οικοδομικής άδειας αλλά η υπέρβαση βρίσκεται έως το 40% και έχει πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας φαίνεται λογικότερο να καταβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα για την υπέρβαση παρά να γίνει κατεδάφιση με όλες τις συνέπειες που προαναφέρθηκαν.

 • 26 Απριλίου 2013, 15:10 | Κ. Μπουρζούκος

  Με δεδομένες τις :

  1)ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ για «Ανάκληση οικοδομικής αδείας»,
  2)τις αποφάσεις του ΣΤΕ (σχόλιο από: Σ. ΜΑΚΡΗΣ στο ίδιο άρθρο 23)
  3)τις παρατηρήσεις του Προέδρου ΤΕΕ στο ίδιο άρθρο 23
  4) τις διάφορες αποφάσεις για «ανάκληση» των πολεοδομιών οι οποίες στην ουσία παραβλέπουν και τις αποφάσεις του ΣΤΕ και τις οδηγίες ΥΠΕΧΩΔΕ και που έχουν κατά αυτό τον τρόπο εγκλωβίσει χιλιάδες οικοδομές στα Διοικητικά Εφετεία

  προτείνεται να προβλεφθεί παράγραφος όπου θα θεωρείται ότι μία οικοδομή έχει ανεγερθεί με την οικοδομική της άδεια εν ισχύει έως την στιγμή που έγινε η διακοπή εργασιών ή η ανάκληση της άδειας πράγμα που αποδεικνύεται επίσης και από τις καταβολές στο ΙΚΑ ή και άλλα πιθανώς δημόσια έγγραφα (π.χ. έκθεση τμήματος αυθαιρέτων) και όπου ο ιδιοκτήτης καλόπιστα ενεργούσε έως τότε, αφού ούτε στην μελέτη του μηχανικού ούτε στον ΕΛΕΓΧΟ της πολεοδομίας συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο.

  Οι εν λόγω περιπτώσεις να εντάσσονται ανάλογα στις σχετικές παραγράφους του άρθρου 9 ως ΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ.
  (βλέπε και σχόλια Προέδρου ΤΕΕ στο άρθρο 9 του παρόντος νομοσχεδίου)
  Έτσι θα λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός που στερεί την άσκηση του περιουσιακού δικαιώματος στους πολίτες για χρόνια ίσως και πέρα της δεκαετίας.

 • 26 Απριλίου 2013, 14:56 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  11. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.

  Πρέπει να δωθεί ορισμός του τι είναι μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
  Είναι μόνο το δίκτυο θέρμανσης? Είναι το ηλεκτρολογικό δίκτυο και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσει? Είναι και κάτι άλλο?
  Εάν αντί για 2 διαμερίσματα έχουν κατασκευαστεί 3 τότε έχουμε 3 ηλεκτρολογικούς πίνακες. Οπότε εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο?
  Ή θα πρέπει να διευκρινιστει ο όρος μηχανολογικές εγκαταστάσεις ή να εξαλιφθεί.

 • 26 Απριλίου 2013, 14:11 | ΜΗΤΣΗΣ Π

  Οι Τράπεζες ως πιστωτικά ιδρύματα αποκτούν ακίνητα κυρίως μέσω διαδικασιών αναγκαστικού πλειστηριασμού ή ειδικών εκκαθαρίσεων- και θα συνεχίσουν να τα αποκτούν και μετά τη λήξη της προθεσμίας του Ν. 4014/2011- με μεγάλη πιθανότητα πολλά από αυτά να έχουν πολεοδομικά θέματα που θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν (και θα τακτοποιούνταν εάν ήταν στην κατοχή τους), αλλά οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες δεν προέβησαν εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες ενέργειες. Κατόπιν τούτου θεωρείται απόλυτα αναγκαίο στο νέο νόμο να συμπεριληφθεί ανάλογη διάταξη μέσω της οποίας να παρέχεται η δυνατότητα στους υπερθεματιστές ακινήτων από αναγκαστικούς πλειστηριασμούς να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά νομιμοποίησης τυχόν αυθαίρετων κατασκευών , εφόσον πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του Νόμου , εντός χρονικού διαστήματος 3-5 ετών , αρχής γενομένης από την ημερομηνία μεταγραφής της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, ή για κοινωνικούς λόγους από την ημερομηνία αποβολής και εγκατάστασης σ΄αυτά. Εξάλλου με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και στα πλαίσια ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης πτωχευτικών περιουσιών από τους συνδίκους ή εκκαθαριστές δεν απαιτείται κατά την υλοποίηση τέτοιων διαδικασιών η προσκόμιση βεβαιώσης ή άλλου τύπου πιστοποίηση από μηχανικό, αναφορικά με τη νομιμότητα του εκποιούμενου ακινήτου.
  Με δεδομένο επομένως ότι τα περισσότερα ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικών πλειστηριασμών ή ειδικών εκκαθαρίσεων έχουν προβλήματα αυθαίρετων κατασκευών , τα οποία δεν είναι γνωστά στις Τράπεζες που τα αποκτούν, η δε συγκέντρωση του φακέλου των πολεοδομικών στοιχείων κάθε ακινήτου χωριστά, είναι δύσκολη υπόθεση και απαιτεί πολύ χρόνο, εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο να προβλεφτεί μια ανάλογου περιεχόμενου ειδική διάταξη στο υπόψη νομοσχέδιο για την εκ των υστέρων κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, εντός χρονικού διαστήματος 3-5 ετών.
  Ευνόητο είναι ότι όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αφορούν ακόμα και την τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών κατ επέκταση της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

 • 26 Απριλίου 2013, 13:22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις ειδικές διατάξεις νομίζω πρέπει να υπάρξει πρόνοια και για τις παρακάτω κατηγορίες κτισμάτων : 1.Παλαιά κτηνοτροφικά κτίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον. 2.Κτηνοτροφικά κτίσματα που χρησιμοποιούνται περιοδικά.3.Χορτοαποθήκες και γενικά αποθήκες για αποθήκευση της παραγωγής των μηχανημάτων κλπ. Με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις η τακτοποίηση τέτοιων κτισμάτων , δεδομένου ότι η επιφάνια τους είναι μεγάλη είναι απαγορευτική με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η μεταβίβαση αγροτεμαχίων που έχουν τέτοια κτίσματα. Να σημειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω βρίσκονται σε περιοχές χωρίς δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα κτίσματα να εξομοιώνονται με κατοικίες και να ισχύει η ίδια τιμή ζώνης και να μην υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για τέτοιου είδους κτίσματα .

 • 26 Απριλίου 2013, 11:57 | Απόλλων

  παραγραφοι 7 και 8. Δεν υπάγονται στο νόμο κτίσματα που ανεγερθηκαν με οικοδομική άδεια στην οποία έγινε ανακριβής αποτύπωση του οικοπέδου (η οποία όμως δεν επηρεάζει την ορτιότητά του) και η οικοδομική άδεια δεν έχει ανακληθεί. Για παράδειγμα σε οικόπεδο 500 τ.μ. με όριο κατά κανόνα αρτιότητας 400 τ.μ. με σ.δ. 1 εκδώθηκε οικοδομική άδεια πολυορόφου οικοδομής η οποία τηρήθηκε κατά τη κατασκευή αλλά εκ των υστέρων προέκειψε οτι το οικόπεδο είναι 470 τ.μ., σε αυτή τη περίπτωση το κτίριο είναι παντού εντός του νομιμου περιγράμματος της οικοδομικής άδειας έχει ομως υπέρβαση δόμησης κατά 30 τ.μ.
  Να μπορεί να υπάχθεί στις διατάξεις το παρόντος νόμου και το κτίριο του παραπάνω παραδείγματος και τα επιπλέον 30 τ.μ. να επιμεριστούν στους ιδιοκτήτες κατά το ποσοστό που τους αναλογεί στο οικόπεδο ή να χρεωθεί στα τετραγωνικά των κοινοχρήστων εφόσον τα κοινόχρηστα είναι ίσα ή περισσότερα τετραγωνικά από τη παράβαση.

 • 26 Απριλίου 2013, 10:05 | Σ. ΜΑΚΡΗΣ

  Επανερχόμενος , θέλω να επισημάνω τα εξής: στη παρ. 10 του άρθρου 23 , θα πρέπει να προστεθεί: «Διαφορετική κάτοψη (διαμερισμάτωση εσωτερικού χώρου) σε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας προγενέστερη από αυτή που εγκρίθηκε μεταγενέστερα με την έκδοση άδειας δόμησης, δεν συνιστά λόγο ανάκλησης της αδείας δόμησης.» . -ΠΡΟΣΟΧΗ : ΕΧΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που βρέθηκε κάτοψη του έτους 1987 σε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας , η οποία έχει διαφορετική διάταξη του εσωτερικού χώρου από την κάτοψη που υποβλήθηκε το 1993 (εξ χρόνια μετά) για έκδοση οικοδ. αδείας . Έχω δύο έγγραφα της υπηρεσίας δόμησης που εκδόθηκαν κατά τον κρίσιμο χρόνο (Σεπτ-1994 και Νοεμ-1994) , (αλλά και ένα που εκδόθηκε το έτος 2004), στα οποία η ΥΔΟΜ πιστοποιεί «ότι ορθώς εκδόθηκε η οικοδ. άδεια» , ΚΑΙ τώρα 18-5-2012 η ΙΔΙΑ υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο «ΠΡΟΘΕΣΗΣ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της οικοδ. αδείας» θεωρώντας ότι (δήθεν) κατατέθηκαν «ψευδή στοιχεία κατά την έκδοσή της». ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : από το έτος 1993 που εκδόθηκε η ως άνω οικοδ. άδεια, ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΤΗ , μέχρι την 18-5-2012 που εκδόθηκε η «ΠΡΟΘΕΣΗ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ». [ΗΔΗ παρήλθαν όχι μόνο πέντε (5) έτη που είναι ο εύλογος χρόνος , αλλά δεν παραβιάζεται καμία βασική πολεοδομική διάταξη, ούτε να συντρέχουν ειδικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που πρέπει ρητά να μνημονεύονται, αλλά ούτε η χορήγησή της οφείλεται σε δόλο του δικαιούχου αυτής (ΣΤΕ-2010/00, ΣΤΕ-2051/99, ΣΤΕ-4904/98, ΣΤΕ-41/96, ΣΤΕ-1974/94), ενώ η ανάκληση της αποκλείεται στην περίπτωση όπου η Διοίκηση κατά τη χορήγηση της μπορούσε να ελέγξει τα στοιχεία που τυχόν δεν επέτρεπαν την έκδοση της (ΣΤΕ-2822/01) ].

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΑΤΟ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ «περί ανακλήσεως αδείας δόμησης», προκειμένου ο πολίτης να μην τρέχει άδικα στα Διοικητικά Δικαστήρια με τον φόρτο εργασιών που έχουν.
  Τέλος , όσον αφορά τις αποκεντρωμένες ΥΔΟΜ των δήμων, σας επισυνάπτω απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του Ν-4030/2011 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων :
  <>
  – ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ – το e-mail και το όνομά μου σας είναι ήδη γνωστά .
  – ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την φιλοξενία και περιμένω να με καλέσετε.

 • 26 Απριλίου 2013, 09:01 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 15 ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΘΕΝΤΩΝ η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3775/09,3843/10 ΚΑΙ 4014/11,ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:18 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 1
  Να διευκρινισθεί ότι σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στο νόμο, τμήμα τους μπορεί να νομιμοποιηθεί και άλλο τμήμα τους μπορεί να διατηρηθεί. (όπως αναφερόταν στον προηγούμενο νόμο)

  Παράγραφος 8
  Στον προηγούμενο νόμο στην περίπτωση ψευδών στοιχείων εφαρμοζόνταν το μέγιστο των συντελεστών, να διευκρινιστεί αν στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει οικοδομική άδεια ή όχι, με ποιους συντελεστές θα υπολογιστεί το πρόστιμο, επειδή μπορεί να υπάρχει άλλη νόμιμη άδεια στο ίδιο οικόπεδο
  Επίσης να διευκρινιστεί τι γίνεται αν δεν έχει ανακληθεί η άδεια, και ο μηχανικός διαπιστώνει ψευδή στοιχεία.
  Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση οικοδομής που καλώς εκδόθηκε η οικοδομική της άδεια αλλά στη συνέχεια υπήρξαν στο οικόπεδο παράνομες κατατμήσεις.
  Τι συμβαίνει αν διαπιστώνεται ότι οι οικοδομή είναι τοποθετημένη σε δύο ανεξάρτητα οικόπεδα και πώς αντιμετωπίζεται;

  Παράγραφος 17
  Ενώ στους εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους της πόλης απαγορεύεται η δήλωση αυθαιρέτων, μας προκαλεί αρνητική εντύπωση η δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο για δύο χρόνια, προς εξυπηρέτηση των εκμεταλλευτών των τραπεζοκαθισμάτων

 • 25 Απριλίου 2013, 20:05 | Θύμιος Σ.

  Στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου (άρθρο 23), δίνεται η δυνατότητα σε τουριστικές εγκαταστάσεις για υπαγωγή στο νόμο (και σωστά) κατά παρέκκλιση των ορών δόμησης και χρήσεων γης, που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής και χωρίς την προϋπόθεση μη υπαγωγής, αν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και ευαισθησία σε περιπτώσεις κατοικιών που κατασκευάστηκαν μετά την αλλαγή χρήσεων γης και μάλιστα σε περιοχή που δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος? Το Νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριλάβει και αυτές τις περιπτώσεις αν θέλει να λύσει το θέμα των αυθαιρέτων.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:33 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 23 : (Ειδικές Διατάξεις)
  Να αυξηθεί το ποσοστό υπέρβασης δόμησης (μόνον) στο 50% της επιτρεπομένης, για την εφαρμογή της παραγράφου 15 και να προστεθεί ως αποδεικτικό της έναρξης των εργασιών σχετική βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για τον χρόνο πραγματοποίησης των ημερών εργασίας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
  Το ποσοστό υπέρβασης δόμησης κρίνεται μικρό, αφού η υπέρβαση δόμησης στα φύλλα υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου επιβαρύνεται με τον μικρότερο συντελεστή τετραγωνιδίου (1,00) μέχρι ποσοστό 50%.
  Η βεβαίωση ΙΚΑ κρίνεται ως ισχυρότερο παραστατικό έναρξης των εργασιών, αφού πολλοί Ιδιοκτήτες αμελούν και δεν δηλώνουν την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

 • 25 Απριλίου 2013, 14:37 | Στελιος

  Παρ. 15: θα πρέπει να αυξηθεί το προβλεπόμενο 20% η ακόμη και να διαγραθεί πλήρως. Η σχετική πρόβλεψη δημιουργεί σίγουρα περιορισμούς με ανυπέρβλητα προβλήματα τακτοποίησης π.χ. η πρόσβαση με κλιμακοστάσιο στον Α’ όροφο όπυ θα πρέπει να κατεδαφιστούν τα μισά σκαλιά ή το μισό δωμάτιοσ τον όροφο! Επίσης δεν πρέπει να αφορά μόνο τις περιπτώσεις κατασκευών με άδεια αλλά και των αυθαιρέτων κτισμάτων οπότε δεν πρέπει να είναι απαραίτητη και η σχετική ενημέρωση στο Α.Τ. Οπως στην περίπτωση του 4014/11 θα πρεπει να προβλέπεται, όχι η ολόκλήρωση στο σύνολο αλλά ακόμη και ο σκελετός του κτίσματος να αρκεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση πολλά κτίσματα θα μείνων στον σκελετό χωρίς την δυνατότητα ένταξης τους στον νέο νόμο!

  Σημ.:΄Το νέο νομοσχέδιο με όλους τους περιορισμούς δημιουργεί συνθήκες απαγορευτικές για ένταξη χιλιάδων περιπτώσεων. Ολα βέβαια μπορούν να επιλυθούν με την μεταφορά της ημερομηνίας της 27/8/2011 σε νέα πρόσφατη π.χ. κατάθεσης του νομοσχεδίου σε διαβούλευση, σε συνδιασμό με νέα πρόσφατη λήψη αεροφωτογραφιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση διαφαίνεται ότι η Ανάπτυξη στην Ελλάδα θα πρέπει να έρθει μέσα από κατεδαφίσεις, να είστε σίγουροι όμως με κόστος, τόσο οικονομικό όσο και Πολιτικό για εσας που αποφασίζετε.