Άρθρο 04: Τοπογραφικό Διάγραμμα

1. Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 3
2. Ορίζεται αποδεκτή απόκλιση επί του εμβαδού οικοπέδου/γηπέδου από το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βάσει του οποίου εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή καταρτίστηκε συμβολαιογραφική πράξη σε σχέση με τη νέα καταμέτρηση στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη βεβαίωση του άρθρου 3 ως εξής:
α. Για οικόπεδα/γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±5% .
β. Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/γήπεδα η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±10%.
3. Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων/γηπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει, οι οποίες είναι εντός της αποκλίσεως του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας ή η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται η ανωτέρω απόκλιση.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:34 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Άρθρο 4
  Παρ. 1

  Στη διατύπωση «Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 3» το «μέχρι» δεν έχει νόημα και πρέπει να γίνει «από».

 • 28 Απριλίου 2013, 21:10 | ΣΔΑΤΜ Κρήτης

  Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, από το 2010 ήδη έχει πάγιες θέσεις σχετικά με την ανάγκη ομογενοποίησης των διαδικασιών και στοιχείων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο αλλά και στις Υπηρεσίες Δόμησης.

  Σχετικά με την απόκλιση (ορθότερα στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως ΑΝΟΧΗ) στον προσδιορισμό του εμβαδού του γηπέδου ή οικοπέδου ενός ακινήτου ο ΣΔΑΤΜ Κρήτης είχε υποβάλει αναλυτικά προτάσεις σε δημόσια διαβούλεσυη του ΟΚΧΕ από το Σεπτέμβριο του 2012, οι οποίες, με ελάχιστες αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας (αφού οι τοπογραφικές – κτηματογραφικές αποτυπώσεις για τοπογραφικά διαγράμματα αφορούν σε επίγειες διαδικασίες), μπορούν να ενσωματωθούν και στην παρούσα διαδικασία με έγκριση σχετικών προδιαγραφών με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ ΤΟΣΟ για τα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Εθνικού Κτηματολογίου, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ με τις Δηλώσεις Αυθαιρέτων ή Βεβαιώσεις της διαδικασίας του παρόντος νομοσχεδίου.
  Για λόγους πληρότητας παρατίθενται ως υπερσύνδεσμοι (links) τα κείμενα που είχαν κατατεθεί από το ΣΔΑΤΜ Κρήτης στη διαβούλευση του ΟΚΧΕ:

  https://www.dropbox.com/s/o2rk2twl91xp8eh/General.pdf
  https://www.dropbox.com/s/kjy4lb7wuwkx05y/prop_Apof_461.pdf
  https://www.dropbox.com/s/duzduskx5zjguw7/prop_Apof_475.pdf

  Σημειώνουμε πάγιες από το 2009 θέσεις του ΣΔΑΤΜ Κρήτης σχετικά με τα παραπάνω:

  Πλήρης και καθολική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των ευκολιών που μας παρέχει. ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΙ. ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΡΓΟ NA ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ.

  Κάθε πιθανό έργο ή υπηρεσία η οποία απαιτεί χωρικό προσδιορισμό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες μεθοδολογίες επιστημονικά τεκμηριωμένες και διαβαθμισμένες σε συνάρτηση με την ΑΞΙΑ ή τη ΣΗΜΑΣΙΑ που τους αποδίδεται. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιοι να καθορίσουν και να πιστοποιήσουν τις βέλτιστες διαδικασίες, πρότυπα και μεθοδολογίες για το χωρικό προσδιορισμό είναι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ανεξάρτητα αν αυτοί οι άλλων ειδικοτήτων κλάδοι τις υλοποιούν.

  Σημειώνουμε ακόμη τις θέσεις του ΣΔΑΤΜ Κρήτης από τις αρχές του 2012, λίγο μετά την εφαρμογή του Ν.4014/2011:

  Ένταξη και συγχώνευση στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου των αρχείων ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων που προβλέπει ο ν.3843/2010 καθώς και των αρχείων τακτοποίησης αυθαιρέτων και εν γένει των στοιχείων που συλλέγονται με τις διαδικασίες του ν.4014/2011 και των προβλεπόμενων να συλλεχθούν με το επικείμενο νόμο των αδειών δόμησης, στη βάση του πλαισίου αρχών που επιτάσσει ο ν.3882/2010 και ο ν.3979/2011.

  Άμεση δημιουργία του χωρικού κτηματολογικού υποβάθρου μέχρι το επίπεδο της κτηματολογικής ενότητας με κωδικοποίηση για ολόκληρη τη χώρα (καθορισμός των εννέα πρώτων ψηφίων του ΚΑΕΚ των γεωτεμαχίων) και διάθεση των κωδικών και των σχετικών πολυγώνων μέσω της σημερινής ιστοσελίδας θέασης ορθοφωτοχαρτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ή της ιστοσελίδας του geodata.opengov.gr.

  Άμεση εφαρμογή της απόδοσης ΚΑΕΚ για κάθε μεταβιβαζόμενο ακίνητο μαζί με τη βεβαίωση μηχανικού που απαιτείται πλέον για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή από το ν.4014/2011 με προσδιορισμό του γεωτεμαχίου στους διατιθέμενους ορθοφωτοχάρτες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με μεθοδολογία προσδιορισμού ανάλογη της ακρίβειας των ορθοφωτοχαρτών.

  Υποχρεωτική χρήση και διασταύρωση των ΚΑΕΚ σε κάθε διοικητική πράξη που αφορά σε αδειοδότηση χρήσης με καταγραφή και καταχώρηση τυχόν όρων ή περιορισμών που τίθενται απ’ ευθείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Υποχρεωτική ένταξη στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΘΕ κτηματογράφησης ή καταγραφής που διενεργείται από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα για οποιονδήποτε λόγο (πράξεις εφαρμογής, απαλλοτριώσεις συγκοινωνιακών έργων, αναδασμοί κτλ).

  Υποχρεωτική ένταξη στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου κάθε τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου που παράγει πρωτότυπο τίτλο κτήσης ή οριοθετεί τελεσίδικα ιδιοκτησίες ή χρήσεις γης.

  Προγραμματισμός κτηματογραφήσεων με προτεραιότητα στις περιοχές που εμφανίζεται ένταση μεταβιβάσεων ή αδειοδοτήσεων ώστε να προλαμβάνεται η τάση παραβατικών πρακτικών.

  Με δεδομένα τα παραπάνω είναι προφανές ότι για τον κλάδο μας η καθολική καταγραφή με ενιαίο τρόπο είναι επιτακτικά το ζητούμενο τόσο για το παρόν νομοσχέδιο, όσο και για το Εθνικό Κτηματολόγιο αλλά και κάθε άλλο σχετικό σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης (e-Πολεοδομία, Περιουσιολόγιο, Δασικό και Αρχαιολογικό κτηματολόγιο, Πολιτική Προστασία κτλ)

 • 28 Απριλίου 2013, 16:59 | sifis

  Αποκλιση οπως στο κτηματολογιο

 • 28 Απριλίου 2013, 15:25 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΖΗΣ

  ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ
  ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.
  Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΩΡΗΓΗΣΕΤΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΧΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΟΜ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:52 | Σταυρούλα Ε. Σουρτζή

  παρ.2: Ανάγκη αναφοράς και σε ποσοστιαία απόκλιση πλευρών.

  παρ.3: Να οριστούν ευνοϊκές διατάξεις σε περιπτώσεις ανάγκης αναθεώρησης οικοδομικής αδείας.
  1. Σε περίπτωση αποκλίσεων εμβαδού οικοπέδου, όπου τροποποιείται και ο συντελεστής δόμησης και η επιτρεπόμενη κάλυψη είτε να εξαιρούνται από ανάγκη ρύθμιση είτε να συστήνεται ενιαίος για το οικόπεδο φάκελος και να χρεώνονται οι συνιδιοκτήτες βάση χιλιοστών. Σε περίπτωση προσθήκης να μπορεί ο δικαιούχος προσθήκης να ρυθμίσει το μερίδιο που του αντιστοιχεί βάση χιλιοστών μόνος του και να προχωρήσει σε έκδοση αδείας βάση καινούριου τοπογραφικού διαγράμματος, χωρίς να επιφορτιστεί με κόστος αναθεώρησης του συνόλου της αδείας ή ανάγκη συναίνεσης για αξιοποίηση της περιουσίας του.
  2. Να χρεώνεται μόνο η εκάστωτε υπέρβαση π.χ. πλαγίων αποστάσεων (Δ) και να μην λογίζεται όλο το κτίσμα αυθαίρετο.
  3. Σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί άδεια, υπάρχει κτίσμα και το οικόπεδο προκύπτει βάση νεώτερης καταμέτρησης μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, αλλά βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων αποκλίσεων να καθοριστούν πρόστιμα που να διαφοροποιούνται με το ποσοστό απόκλισης και ουσιαστικά θα αντιστοιχούν σε για κάλυψη αρτιότητας. Το κτίσμα μετά από μια τέτοιου είδους ρύθμιση δεν θα πρέπει να λογίζεται αυθαίρετο.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:28 | Γ.Π.

  Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων κ. Κόνσουλα και κ. Τερζίδη. Κατά τα λοιπά ήδη αναφέρθηκα για τα τοπογραφικά στο άρθρο 3. Παρ.2 – Η αποδεκτή απόκλιση ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τις περιπτώσεις για τις οποίες ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΠΟΤΕ τοπογραφικό διάγραμμα καθώς υπό το προϊσχύον καθεστώς δεν ήταν απαραίτητο (κληρονομιές, ακόμη και σήμερα, χαριστικές δικαιοπραξίες πριν το 2011, πωλήσεις αγροτεμαχίων σε ΄΄καθαρά αγροτικές περιοχές΄΄) και στον τίτλο κτήσης προσδιορίζεται το ακίνητο, όπως δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους;;;;;; Η αποδεκτή απόκλιση στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, πρέπει να συνδεθεί με την απόκλιση που δέχεται το Κτηματολόγιο. Να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα να δηλώνει ο μηχανικός πάνω στο διάγραμμα τη ΄΄συμβατότητα΄΄, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο. Παρ.3 – Όπως αναφέρθηκε από πολλούς εδώ μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, λόγω ασάφειας της παραγράφου αυτής, που έχουν να κάνουν με θέματα των μηχανικών (αρτιότητες γηπέδων, δόμηση κλπ.) και διεκδικήσεων ομόρων ιδιοκτητών που θα στείλουν πολύ κόσμο στα δικαστήρια για να επιλύσουν τις τυχόν διαφορές τους. Αν η οικοδομική άδεια βγήκε το 1986 π.χ. σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, 4.002 τ.μ. κατά το τότε τοπογραφικό και σήμερα το γήπεδο είναι 3.700 τ.μ. με το νέο εξαρτημένο τοπογραφικό και μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, η απόκλιση θα θεωρείται αποδεκτή και το νόμιμο κτίσμα, διατηρεί τα στοιχεία νομιμότητας του (οικοδομική άδεια) και δεν θα υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου αυτού;

 • 28 Απριλίου 2013, 12:21 | Γιάννης

  Άρθρο 4 παρ.2.β.:
  Η απόκλιση προτείνεται να γίνει κλιμακωτή και όσο αυξάνει το εμβαδό, αυτή να μειώνεται.
  Για παράδειγμα το όριο του 10% στα τέσσερα στρέμματα είναι 400τμ, άρα ένα γήπεδο το οποίο έχει μεταβιβαστεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν4014/11 ως άρτιο και οικοδομήσιμο και η σημερινή επιμέτρηση είναι 3650τμ (άρα εντός απόκλισης) ως τί θα μεταβιβαστεί σήμερα;

 • 28 Απριλίου 2013, 12:12 | Γιάννης

  Η απόκλιση προτείνεται να γίνει κλιμακωτή και όσο αυξάνει το εμβαδό, αυτή να μειώνεται.
  Θα προβλεφθεί ειδική αντιμετώπιση (ως προς τη δήλωση Ν 651.77) για τις περιπτώσεις όπου το νέο τοπογραφικό βρίσκει ακίνητο με εμβαδό μικρότερο του αρτίου (ένω με βάση παλαιότερο τοπογραφικό πιθανότατα να έχει εκδόσει και οικοδομική άδεια);

 • 28 Απριλίου 2013, 10:50 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  Για τα εντος σχεδιου και εντος οικισμου να μην απαιτειται τοπογραφικο εξηρτημενο .Να παραμεινουν τα ισχυοντα ως σημερα.
  Ας μην ανοιξουμε τους ασκους του αιολου ….και επι πλεον ας μην επιβαρυνουμε σε πολλες περιπτωσεις τους ιδιοκτητες σε κοστος τοπογραφικου υπερδιπλασιο του ειδικου προστιμου.

 • 28 Απριλίου 2013, 10:44 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  Για τα εντος σχεδιου και εντος οικισμου να μην απαιτειται τοπογραφικο εξηρτημενο .Να παραμεινουν τα ισχυοντα ως σημερα.
  Ας μην ανοιξουμε τους ασκους του αιολου ….και επι πλεον ας μην επιβαρυνουμε σε πολλες περιπτωσεις τους ιδιοκτητες σε κοστος τοπογραφικου υπερδιπλασιο του ειδικου πρστιμου.

 • 27 Απριλίου 2013, 15:17 | Νίκος Ψύλλας Συμβολαιογράφος

  SOS SOS SOS
  ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ με τους Συμβολαιογράφους και τους Νομικούς του ΥΠΕΚΑ

  Ερωτάται : αντιλαμβάνεσθε τι σημαίνει «τροποποίηση του τίτλου κτήσεως» ??????? Διαβάστε τα σχόλια του Κ. Χρ. Τερζίδη (συμβολαιoγράφου). Σας δίνω δύο απλά παραδείγματα του τι πρόκειται να γίνει :
  1ον) οικόπεδο κτηθέν το έτος 1965 (προ Ν. 651/77 με συμβόλαιο χωρίς τοπογραφικό) εκτάσεως 100 τ.μ. βρίσκεται σήμερον εκτάσεως 106 τ.μ. (άρα μη αποδεκτή απόκλιση). Που θα βρούμε τους συμβαλλομένους ή τους διαδόχους τους για να τροποποιήσουμε τον τίτλο κτήσεως???????
  2ον) οικόπεδο 1000 τ.μ. κτηθέν το έτος 1992 (με συμβόλαιο, με τοπογραφικό, συντεταγμένες κ.λπ.), οριοθετημένο στα 1000 τ.μ., απολύτως άψογα όλα. Από το 1992 μέχρι σήμερα 2013 ο γείτονας μετακίνησε τα όρια και κατέλαβε 60 τ.μ. τα οποία ενσωμάτωσε στην ιδιοκτησία του και λόγω παρόδου 20ετίας που δεν ενοχλήθηκε έχει γίνει κύριος κατά το 1045 Α.Κ.- Πως θα γίνει η τροποποίηση του τίτλου ????????????. Εαν ζουν οι συμβαλλόμενοι, ο μεταβιβάσας το 1992 τα 1.000 τ.μ. θα σου πει : τι να διορθώσουμε ? Όταν στο πούλησα ήταν 1.000 τ.μ. Ας πρόσεχες. Μήπως θέλεις και επιστροφή τιμήματος ? Αϊντε πνίξου….και πολλά άλλα.

  Αποτέλεσμα ένα οικόπεδο εκτός συναλλαγής. ΠΡΟΣΕΞΤΕ

 • 27 Απριλίου 2013, 11:19 | g.fantakis

  παργ. 2 εδαφ.α , να υπολογίζεται η ανοχή στο εμβαδόν του γηπέδου όπως και στο κτηματολόγιο.

 • 27 Απριλίου 2013, 08:20 | Μαρια

  Περιοχή Σπατα – Αρτεμιδα . Για την τακτοποιηση χρειάζεται και τοπογραφικο. Γιατί να επιβαρυνθούμε με το τοπογραφικο, που είναι
  μεγάλο επι πλέον εξοδο, μαζί με την τακτοποιηση αυθαιρέτου.
  Υπάρχει το κτηματολόγιο και φαίνονται οι ιδιοκτησίες. Ειμαστε 10
  συνιδιοκτήτες, σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχιο. Σε μερικά οικόπεδα,
  (τα πουλούσαν πριν 25 χρόνια χωρισμένα με συρματοπλεγματα και πόρτες)
  δεν έχουν χτίσει, ενώ σε άλλα υπάρχουν κατοικίες.
  Κατοικοι οικισμών Σπάτων-Αρτέμιδας
  Ευχαριστούμε

 • 26 Απριλίου 2013, 18:44 | Γιώργος Γιαννόπουλος

  Παρέλειψα τον σύνδεσμο στην συζήτηση στην οποία αναφέρεται το προηγούμενο σχόλιό μου.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GjbAcnvyp9M

  (αν μπορείτε συγχωνεύστε το)

 • 26 Απριλίου 2013, 17:30 | Γιώργος Γιαννόπουλος

  Όπως επισημαίνεται και εδώ (http://www.opengov.gr/minenv/?c=14532) το ποσοστό της απόκλισης επιτρέπει σε μη άρτια οικόπεδα εκτός σχεδίου να θεωρηθούν άρτια.
  Αν αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να διατυπώνεται αυτό ρητά στο νομοθέτημα.
  Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό -οικοδομή με άδεια σε μη άρτιο οικόπεδο- αν και υπαρκτό σε πολλές περιπτώσεις (είτε λόγω δόλου ιδιοκτητών είτε λόγω λαθών μελετητών), δεν αντιμετωπίζεται με σαφήνεια από τον ισχύοντα νόμο.Οι δε αναρτηθείσες γνωμοδοτήσεις -ούσες αντιφατικές- προκαλούν περαιτέρω σύγχιση (ενδεικτική η συζήτηση εδώ μετά την 1 ώρα και 42 λεπτά περίπου) αφού προτείνεται είτε να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει άδεια (ψευδές) είτε να θεωρηθεί όλη η οικοδομή αυθαίρετη (αδιακρίτως αν έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 1000 ή 3900 μ2) και μάλιστα με τους μέγιστους επιβαρυντικούς συντελεστές που οδηγεί -για την ίδια οικοδομή- σε σαφώς μεγαλύτερα πρόστιμα έναντι της περίπτωσης που ο ιδιοκτήτης δεν έβγαλε καθόλου άδεια, και έχτισε τελείως αυθαίρετα, ακόμα και σε μικρότερο οικόπεδο.
  Από τις συζητήσεις σε σχετικά φόρουμ η αμηχανία είναι διάχυτη, καθώς και η ανασφάλεια των συναδέλφων, δεδομένης αυτής της ασάφειας.Ο νέος νόμος πρέπει να είναι απόλυτα σαφής ως προς αυτές τις περιπτώσεις και ει δυνατόν ο υπολογισμός του προστίμου να λαμβάνει υπ’ όψη ποσοτικά στοιχεία και να μην εξομοιώνει διαφορετικές περιπτώσεις.

 • 26 Απριλίου 2013, 15:53 | Παντελής Μαγκανάρης

  Στα υποδείγματα διαγραμμάτων του ΥΠΕΚΑ ανεφέρεται πως το τοπογραφικό πρέπει να περιέχει το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και τη μέθοδο εξάρτησης από αυτό. Η μέθοδος «κινητό Σηφουνάκη» είναι αποδεκτή;

 • 26 Απριλίου 2013, 11:15 | Απόλλων

  παρ 2 εδάφιο α και β. Να γίνεται αποδεκτή η απόκλιση του εμβασού του οικοπέδου που είναι αποδεκτή από το Κτηματολόγιο.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:44 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 2
  Σε περιπτώσεις που είναι διαφορετικό το τοπογραφικό της οικοδομικής αδείας με αυτό του συμβολαίου, και τα δύο αυτά διαφορετικά με αυτό που μετριέται, με ποιο τοπογραφικό γίνεται η σύγκριση για τις αποκλίσεις, με αυτό της ΟΑ ή του συμβολαίου;

 • 25 Απριλίου 2013, 18:49 | Χρήστος Τερζίδης, Συμβολαιογράφος Κομοτηνής

  Η έννοια της επιτρεπτής απόκλισης της έκτασης του προς μεταβίβαση ακινήτου με τον τίτλο κτήσεως που καθιερώνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και η απαίτηση τροποποίησης του τίτλου κτήσεως σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπτής απόκλισης αντίκειται σε κείμενες διατάξεις του αστικού κώδικα. Συγκεκριμένα το άρθρο 1045 του Α.Κ. ορίζει ότι εκείνος, που έχει στη νομή του για μια εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Το συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου νόμου ανατρέπει το παραπάνω άρθρο του Α.Κ.. Πέραν όμως της αντίθεσής του με διατάξεις και έννοιες νόμων αυξημένης σημασίας και ισχύος θα δημιουργήσει το απόλυτο αδιέξοδο στις συναλλαγές. Θα πρέπει να απαντηθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου το πώς θα συμπράττουν στις δικαιοπραξίες διόρθωσης τίτλων κτήσεως προκάτοχοι (π.χ. πωλητές, δωρητές) σημερινών ιδιοκτητών στις περιπτώσεις, που τυχόν αυτοί έχουν αποβιώσει ή είναι αγνώστου διαμονής σήμερα ή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή στις περιπτώσεις, όπου υφίσταται πραγματική αδυναμία υπογραφής λόγω οφειλών των παραπάνω προκατόχων προς το Δημόσιο ή προς το Ι.Κ.Α.. ή πως θα εξαναγκάζονται σε σύμπραξη οι προκάτοχοι, που αρνούνται για δικούς τους λόγους να υπογράψουν. Μήπως με προσφυγή των πολιτών στο Δικαστήριο;
  Εξάλλου το φορολογικό ζήτημα που ανακύπτει σε περίπτωση διαφοράς της εκτάσεως του τίτλου κτήσεως με την νεώτερη καταμέτρηση ο φορολογικός νομοθέτης έχει φροντίσει να το επιλύσει επιβάλλοντας την υποχρέωση καταβολής του σχετικού φόρου χρησικτησίας ή φόρου επί της αξίας της διαφοράς εκτάσεως.

 • Συνυπογραφή κύριου μελετητή του έργου στα εξαρτημένα τοπογραφικά

  Έχοντας υπόψη:
  • τις παρ. 1β) και 2ι) του άρθρου 3,
  • την παρ. 3β) του άρθρου 9,
  του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», σας ζητάμε να εξετάσετε την αρμοδιότητα υπογραφής διπλωματούχων μηχανικών στα εξαρτημένα τοπογραφικά.

  Βάσει του παραπάνω νόμου στο τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται η τοποθέτηση του περιγράμματος του κτηρίου, με πλήρη εξάρτηση των κορυφών του από το σύστημα ΕΓΣΑ ’87. Την ευθύνη της συγκεκριμένης τοποθέτησης έχει ο κύριος μελετητής του έργου, ο οποίος συντάσσει την αρχιτεκτονική μελέτη.

  Δεδομένου ότι:
  1) Βάσει της 451/2012 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’ – συνεδρίαση της 20-12-2010), εξαρτημένα τοπογραφικά έχουν τη δυνατότητα να συντάσσουν και να υπογράφουν μόνο οι:
  α) διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι ΑΕΙ
  β) διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΑΕΙ
  γ) πολιτικοί υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς που θέτει το Β. Δ/γμα 769/1972.
  2) Ο συντάκτης της Αρχιτεκτονικής μελέτης, που έχει την ευθύνη της τοποθέτησης του κτηρίου, συνήθως είναι (ή οφείλει να είναι) αρχιτέκτονας
  και επειδή πιστεύουμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διευθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και των ευθυνών των διακριτών επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι θα πρέπει συνεργαζόμενοι σε εντελώς διαφορετική βάση από τη σημερινή, να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και να συμβάλλουν στη διαχείριση του Ακίνητου Πολιτιστικού και Φυσικού Περιβάλλοντος, ζητάμε τη διασφάλιση του δικαιώματός μας να έχουμε την ευθύνη της υπογραφής σε κάθε διάγραμμα στο οποίο απαιτείται η τοποθέτηση του αντικειμένου της μελέτης (κτήριο, συγκρότημα κτηρίων κλπ).

  Προτείνουμε τη συνυπογραφή του εξαρτημένου κατά ΕΓΣΑ ’87 τοπογραφικού διαγράμματος των αρχιτεκτονικών μελετών από τον κύριο μελετητή του έργου δηλαδή, τη νομοθετική κατοχύρωση (έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου – απόφασης) ώστε να είναι απαιτητή η συνυπογραφή και να διασφαλίζεται με συγκεκριμένο ποσοστό αμοιβής.

  Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση στηρίζεται στην κοινή λογική και στον, επιστημονικά παραδεκτό, καταμερισμό των ευθυνών των διπλωματούχων μηχανικών, αποβλέπει δε στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντας.

 • Υποχρέωση εκπόνησης εξαρτημένων τοπογραφικών κατά ΕΓΣΑ ΄87
  (Ν.4030/11 και Ν.4014/11)

  • Με το Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», επιδιώχθηκε στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση η δήλωση, καταγραφή και η δημιουργία της πολεοδομικής κατάστασης των κτιρίων με αυθαιρεσίες και των αυθαίρετων καθ’ ολοκληρία κτιρίων. Η παρακολούθηση των θεμάτων σχετικά μας έδειξε – στην περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης που διανύουμε – την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών και αφαίρεση όλων των πρόσθετων ζητούμενων που δεν επικεντρώνονται στο στόχο του νόμου. Τέτοιο βαρίδιο αποτελεί η πρόσθετη επαχθής οικονομικά υποχρέωση για εξαρτημένο τοπογραφικό κατά ΕΓΣΑ ‘87 μονοσήμαντα για ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου
  Ζητάμε να εξαιρεθεί αυτή η υποχρέωση, για όλες τις περιοχές με κτηματογράφηση όπως παραπάνω και για όλες τις περιπτώσεις κτισμάτων με άδεια ή εκτός σχεδίου με εξαρτημένο τοπογραφικό καθ’ οιοδήποτε σύστημα εξάρτησης.
  Άλλωστε – μέχρι τη γνωμοδότηση σας για υποχρέωση εξαρτημένου τοπογραφικού κατά ΕΓΣΑ ‘87 είχαν υπογραφεί ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιωτών για δήλωση αυθαίρετων χωρίς την υποχρέωση αυτή – πολυδάπανη επιβάρυνση των πολιτών – που αποτελεί εμπόδιο για την επιδίωξη συνολικής δήλωσης των αυθαίρετων.

  • Να διευκρινιστεί ότι το εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ ’87 τοπογραφικό συντάσσεται μια φορά και μόνο, από τοπογράφο μηχανικό και ανήκει στην ιδιοκτησία και για αέναη χρήση για το συγκεκριμένο οικόπεδο, πλην περίπτωσης μεγάλων μεταβολών – αλλαγών ρυμοτομίας, απαλλοτριώσεων κτλ.

 • 25 Απριλίου 2013, 12:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εάν είμαστε εκτός των ορίων απόκλισης δεν θα μπορεί να γίνει συμβόλαιο και θα οδηγηθεί ο ιδιοκτήτης σε τακτοποίηση? Μα αν το οικόπεδο είναι μεγαλύτερο περισσότερο από + 5% (εντός σχεδίου) τότε δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας και δόλου. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν το οικόπεδο είναι μικρότερο και έχει από λάθος ή δόλο αυξηθεί η επιτρεπόμενη δόμηση.

 • 24 Απριλίου 2013, 22:54 | Γιάννης Κόνσουλας, συμβολαιογράφος

  Μια που ο νομοθέτης δε λησμόνησε να επαναφέρει προηγούμενη διάταξη νόμου και να επιβάλλει την προσάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος σχεδόν σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη (λησμόνησε τη σύνταξη διαθήκης, την αποδοχή κληρονομίας και τη μίσθωση ακινήτου)ας μη λησμονήσει νς επιλύσει και το θέμα των εχόντων δικαίωμα υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων με το ΕΓΣΑ 87 και γενικότερα τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών ΑΕΙ και ΤΕΙ (σε συνεργασία και με το υπ. Παιδείας).
  Προφανώς διέλαθε της προσοχής του, αλλά έχει το χρόνο να το κάνει μέχρι τη συζήτηση στη βουλή.

 • 23 Απριλίου 2013, 18:24 | Β.Κ.

  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διατύπωση και τους σκοπούς που εξυπηρετεί το άρθρο αυτό. Είναι αυτονόητο το να θέτεις όρια, περιορίζει αυθαιρετούντες επιτήδειους, όμως προσοχή στην διατύπωση του άρθρου.
  Κατ’ αρχάς ο νομοθέτης αναφέρει «όπου προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος» (δηλ. για νέες άδειες, για αλλαγή χρήσης, για δικαιοπραξίες εν γένει, για εντάξεις αυθαιρέτων, για βεβαιώσεις μηχανικού κλπ), δηλαδή παντού και όχι μόνο για αυθαίρετα και βεβαιώσεις μηχανικού.
  Συμφωνώ εν μέρει με τις προηγούμενες παρατηρήσεις περί αποκλίσεων και στις διαστάσεις, όμως τι γίνεται με τα συμβόλαια που δεν αναγράφουν διαστάσεις και δεν συνοδεύονται με τοπογραφικό υπό κλίμακα; Ίσως μια δήλωση περί «συμβατότητας σχήματος» από τον συντάξα μηχανικό, να έδινε μια λύση αν κριθεί απαραίτητη η προσάρτηση και μόνο σε όσα ακίνητα ο τίτλος τους συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. (Άλλωστε η παρατήρηση της 18 Απριλίου 2013, 18:51 | Γ. Μαδεμοχωρίτης αφορά τα αρμόδια δικαστήρια).
  Σχετικά με τις ιδιοκτησίες που προκύπτουν να χάνουν την αρτιότητά τους και είναι εντός των αποκλίσεων θεωρούνται νόμιμα; Αν είναι εκτός των αποκλίσεων ίσως θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά η υπόδειξη 18 Απριλίου 2013, 21:07 | Χαράλαμπος Τ .
  Στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όταν οι εμβαδομετρήσεις οικοπέδων/γηπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει υπάρχουν από πολλά χρόνια πριν, συνήθως τα τωρινά μεγέθη είναι εκτός των επιτρεπτών αποκλίσεων για διάφορους λόγους (τίτλοι από διαθήκη με κατ’ εκτίμηση εμβαδόν πλείστον ή έλατον, δικαστικές αποφάσεις που δεν συνοδεύονταν από σχέδια, ιδιοκτησίες που προέκυψαν από κατατμήσεις λόγω διανοίξεως νομίμων οδών, προ του Ν.651/77 τοπογραφικά και πολλές ακόμα περιπτώσεις για τις οποίες δεν χρειάστηκε αναγκαστικά η η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης) και οι συμπράττοντες για την απαραίτητη διόρθωση είτε δεν βρίσκονται εν ζωή, είτε δεν ανευρίσκονται είτε δεν συμφωνούν.
  Αυτό θα δημιουργούσε ανυπέρβλητα εμπόδια στις δικαιοπραξίες.
  Θα πρέπει λοιπόν να διατυπωθεί το άρθρο με μεγάλη προσοχή, θέτοντας ίσως ημερομηνίες ορόσημα ανάλογα με την κάθε περίπτωση ώστε ο νομοθέτης να καλύψει τις ανάγκες επιβολής του άρθρου αυτού χωρίς να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις συναλλαγές των ακινήτων σε μια αγορά ήδη νεκρή.
  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα (στις ανοχές, όχι στην ύπαρξη εξαρτημένου τοπογραφικού), ίσως μόνο στα οικοδομήσιμα οικόπεδα που απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα και όχι εν γένει «Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 3» όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου.
  Άλλωστε τα «ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια» και τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης εξαρτημένου τοπογραφικού είναι και αυτά που λόγω πολλαπλάσιου υπερκέρδους στην δόμησή τους έχουν «μαγειρευτεί» (και εκτός των αποδεκτών αποκλίσεων) σε πολλές περιπτώσεις .
  Μετά την σύνταξη του νέου εξαρτημένου τοπογραφικού που θα μπορούσε να καταχωρηθεί σε ηλεκτρονική βάση (για την ανάκτησή του) οι τυχόν ανοχές αποκλίσεων σε νέες εμβαδομετρήσεις θα πρέπει ίσως να περιορίζονται.
  Καταλήγοντας διευκρινίζω την ανάγκη επιβολής του άρθρου με ορθότερη και σαφέστερη διατύπωση και όχι την κατάργησή του.

 • 23 Απριλίου 2013, 15:36 | ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Πρέπει να θεσπισθούν και ανοχές μήκους πλευρών. Από μόνη της η ανοχή εμβαδού δεν λύνει προβλήματα

 • 23 Απριλίου 2013, 12:48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αποκλισεις-ανοχες διαστασεων και επιφανειων των αρθρων 4 και 9 ειναι ενα πολυ ΕΠΙΚΥΝΥΝΟ ΘΕΜΑ. Αναλογα για ποια ετη θα καθοριζεται οτι ισχυουν. Η τεχνολογια επι τελους γνωριζουμε οτι ΤΡΕΧΕΙ με ταχυτητα ΑΠΙΑΣΤΗ. Αρα το μεγεθος των αποκλισεων-ανοχων πρεπει να ειναι τετοιο που να συμβαδιζει με την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Ας διαβασουν οι νομοθετουντες καποια συμβολαια που ακομα εχουν το ΠΕΡΙΦΗΜΟ «πλεον η ελαττον»
  Ας χησιμοποιηθουν ως εφετερεια καποια απο τα ετη 1977, 1983, 1985, … και ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΥΤΑ.
  και ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΔΕΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΝΕΟΤΕΡΑ

 • 23 Απριλίου 2013, 03:57 | Θανάσης Ζούλιας

  Με το θέμα των τοπογραφικών και των συντεχνιακών συμφερόντων που κρύβονται πίσω τους έχουμε πλέον φθάσει σε απίστευτους παραλογισμούς. Αν υπάρχει σύσταση (ακόμα και σε εκτός σχεδίου περιοχή) και έχει εκδοθεί άδεια ΚΑΙ έχουν γίνει δικαιοπραξίες στο παρελθόν, τι θα προσφέρει το εξαρτημένο τοπογραφικό? Γιατί να μην αρκεί το τοπογραφικό της σύστασης ή της αδείας μαζί με τον εντοπισμό του ακινήτου στους χάρτες του ΥΠΕΚΑ_Κτηματολογίου που αν δεν κάνω λάθος είναι ήδη χρυσοπληρωμένοι. Για όνομα του θεού, συνήθως έναν κλειστό ημιυπαίθριο ή μιά αλλαγή χρήσης υπογείου ή μιά αυθαίρετη επέκταση WC σε κτίρια με άδεια θέλεις να δηλώσεις!!
  Αντίθετα σε μιά νέα άδεια σε αδόμητο οικόπεδο εκτός σχεδίου το εξαρτημένο τοπογραφικό θα πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητο.

 • 22 Απριλίου 2013, 20:20 | Κ. Διδώνης

  Η απόκλιση μόνο σε ποσοστιαία βάση και μόνο σε σχέση με την τελική επιφάνεια είναι ανεπαρκέστατη και επικίνδυνη.
  Θα πρέπει να υπάρχει και αριθμητικό μέγεθος και για την μεγίστη αριθμητική απόκλιση των πλευρικών διαστάσεων του γηπέδου.
  Παράδειγμα, σε γήπεδο ή οικόπεδο 1 στρέμματος με αποδεκτή απόκλιση 5% ή 10% μπορεί να έχει απόκλιση μιας πλευράς μερικών μέτρων.
  Αποτέλεσμα αυτού θα είναι δημοσίου χαρακτήρα έγγραφα (όπως θα είναι τα έγγραφα της ένταξης στον νέο νόμο) να αποδέχονται έμμεσα ή άμεσα καταπατήσεις ορίων ή οδών.

  ——

  Εναλλακτικά για απλοποίηση των διαδικασιών για τα αυθαίρετα θα ήταν αντί να απαιτηθεί για την ένταξη στον νόμο, νέο Τοπογραφικό, να επαρκεί ο προσεκτικός εντοπισμός στους χάρτες του Κτηματολογίου.
  Το τελικό και ορθό νέο Τοπογραφικό να είναι υποχρέωση στην Ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και να αποσυνδεθεί από τον έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών.

  Ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων γηπεδικων εκτάσεων με ένα μικρό έστω αυθαίρετο κτίσμα, η ορθή σύνταξη νέου Τοπογραφικού με τις εξαρτήσεις κλπ, μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος από το ίδιο το κτίσμα.

  ——

 • 22 Απριλίου 2013, 20:38 | Γιάννης

  Με τους ως άνω περιορισμούς του 5% και 10% θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα ειδικά για τα οικόπεδα που ευρίσκονται εντός ορίων οικισμού.
  Τα περισσότερα τοπογραφικά που είχαν γίνει για την έκδοση οικ. αδειών σε εντός ορίων οικισμού ιδιοκτησίες ειδικά πριν το ’90 είναι ανακριβή και δεν έχουν και πολύ σχέση με την πραγματικότητα . Νομίζω το υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα. Επίσης είναι ορθό να μην βάζει στην ίδια κατηγορία τα εντός οικισμού με τα εντός ρυμοτομικού σχεδίου (δεν υπάρχει καμια σχέση μεταξύ τους).

 • 22 Απριλίου 2013, 19:20 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Η αποδεκτή απόκλιση και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα να είναι +/-5%

 • 22 Απριλίου 2013, 18:10 | Χ.Τ.

  Το ΥΠΕΚΑ ενδεχομένως θα μπορούσε να μιλήσει για την ανάγκη αναθεώρησης της αδείας οικοδομής σε περίπτωση απόκλισης, η οποία επηρεάζει την οικοδομησιμότητα ή τα επιτρεπτά όρια δόμησης ή
  κάλυψης. Για τους τίτλους κτήσεως αρμόδιοι είναι οι συντάκτες του αστικού κώδικα. Να θυμίσω ότι το άρθρο 1045 του Α.Κ. ορίζει ότι εκείνος, που έχει στη νομή του για μια εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Το συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου νόμου ανατρέπει το παραπάνω άρθρο του Α.Κ.. Πέραν όμως της αντίθεσής του με διατάξεις και έννοιες νόμων αυξημένης σημασίας και ισχύος θα δημιουργήσει το απόλυτο αδιέξοδο, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μάλλον απίθανο να βρεθούν ή να συναινέσουν στην διόρθωση του τίτλου κτήσεως οι αντισυμβαλλόμενοι, αφού ενδεχομένως να μην ζούν ή να βρίσκονται στην αλλοδαπή ή να είναι αγνώστου διαμονής ή να αρνούνται να συνυπογράψουν ή να εκβιάζουν και να ζητούν χρήματα ή να έχουν οφειλές προς το Δημόσιο και προς το Ι.Κ.Α. και να υπάρχει κώλυμα στην υπογραφή του συμβολαίου.

 • 22 Απριλίου 2013, 11:19 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθρο 4 παρ.2 & παρ.3: Απαράδεκτα μεγάλες και ακατανόητες οι αποκλίσεις που ορίζονται, εάν πρόκειται για τοπογραφικά που συντάχθηκαν μετά το Ν.651/77 και ειδικά όταν εξαιτίας των αποκλίσεων αυτών προκύπτει έλλειψη αρτιότητας του οικοπέδου ή του γηπέδου.
  Η διάταξη ως έχει δημιουργεί ψευδαίσθηση ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει η αρτιότητα (λόγω της αποδεκτής απόκλισης) οι άδειες που εκδόθηκαν για τις ιδιοκτησίες αυτές είναι σύννομες.
  Η μόνη αποδεκτή απόκλιση για τα μετά το Ν.651/77 τοπογραφικά διαγράμματα είναι το +/- 2% και με την προϋπόθεση ότι δεν χάνεται η αρτιότητα και δεν δημιουργείται υπέρβαση των πολεοδομικών μεγεθών, εξαιτίας της απόκλισης.
  Για τα προ του Ν.651/77 τοπογραφικά είναι αποδεκτή οποιαδήποτε απόκλιση, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται κανένα δικαίωμα οικοδόμησης εάν προκύπτει επιφάνεια κάτω του αρτίου, ζήτημα το οποίο πρέπει να είναι απόλυτα σαφές.

 • 21 Απριλίου 2013, 16:01 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Παρ. 2 : Προτείνεται να εξετάζεται η απόκλιση μόνο προς τα κάτω δοθέντος ότι αν ένα οικόπεδο προκύπτει μεγαλύτερο δεν επηρεάζει την δόμηση της άδειας.
  Παρ. 3 : Για να γίνει αναθεώρηση οικοδομικής αδείας πρέπει να είναι σε ισχύ η άδεια.
  Η ορθή διατύπωση είναι ότι απαιτείται η αναθεώρηση οικοδομικής αδείας ή έκδοση νέας για διόρθωση τοπογραφικού σε περίπτωση μικρότερου εμβαδού πέραν των ανωτέρω ποσοστών.

 • 21 Απριλίου 2013, 13:20 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Ξεκάθαρο πλαίσιο, εντός του άρθρου, για δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένου τοπογραφικού από Μηχανικούς ΤΕΙ

 • 20 Απριλίου 2013, 09:17 | Μαιρη ΚΑλιοτζιδου

  Τοπογραφικο ΕΓΣΑ σε αδεια προσθηκης σε υπαρχον κτιριο προ του 1983. Ενω συμφωνα με το σχεδιο νομου αποδεχομαστε τις αποκλισεις σε εμβαδα και διαστασεις (εντος σχεδιου 5%) για βεβαιωση νομιμοτητας, στην εκδοση της αδειας δομησης με ποιο εμβαδον οικοπεδου θα υπολογιστει ΣΔ και καλυψη; Με το αποδεκτο εμβαδον της νομιμης οικοδομικης αδειας ή με το νεωτερα καταμετρημενο εμβαδον ΕΓΣΑ; Οπως γινεται κατανοητο, υπαρχει ενδεχομενο μεγαλης αποκλισης σε ΣΔ και καλυψη, ειτε προς τα πανω ειτε προς τα κατω. Ποιο απο τα δυο «νομιμα εμβαδα » ειναι αποδεκτο απο την υπηρεσια δομησης;

 • 19 Απριλίου 2013, 16:54 | Χρήστος

  Στη παράγραφο 2 του άρθρου 4 οι αποκλίσεις θα πρέπει να μεγαλώσουν για περιπτώσεις κυρίως παλαιών συμβολαίων σε εκτος σχεδίου περιοχές (που δεν υπήρχε καν προσαρτημένο τοπογραφικό) και το εμβαδόν αναφερόταν για παράδειγμα ως «5 στρέμματα και όσο ήθελε και είναι». Μια νέα μέτρηση σίγουρα θα οδηγήση σε διαφορές μεγαλύτερες του 10% (500τμ)…

 • 19 Απριλίου 2013, 10:53 | Αφροδίτη Βασιλοπούλου, Συμβολαιογράφος Αχαρνών

  Πιστεύω πως και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξαιρεθούν οι χαριστικές δικαιοπραξίες, προς διευκόλυνση κατ’ αρχάς των συναλλαγών και προς οικονομική ελάφρυνση κατά δεύτερον των συμβαλλομένων, διότι σε μία χαριστική δικαιοπραξία μικρής αξίας σε ακίνητο εντός Ζ.Ο.Ε. απαιτείται πράγματι η προσάρτηση τοπογραφικού, όμως το κόστος για έκδοση τοπογραφικού της παρ. 1 του άρθρου 3 (ήτοι τοπογραφικό συντεταγμένων)είναι δυσάνολογο – τις περισσότερες φορές – της ίδιας της αξίας της δικαιοπραξίας, πολλώ δε μάλλον ότι πρόκειται για χαριστική δικαιπραξία.

 • 18 Απριλίου 2013, 22:17 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η παρ. 2. συγκρίνει την απόκλιση που θα έχει το νέο τοπογραφικό
  (αυτό δηλαδή που όποτε απαιτείται,θα συνοδεύει τη βεβαίωση του αρθρου 3,μετά την ισχύ του νόμου)
  σε σχέση με το παλιό(αυτό που -εφ’όσον υπάρχει- συντάχθηκε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου).
  Θα έπρεπε να προβλεφθεί στην ίδια παράγραφο κ η απόκλιση που θα επιτρέπεται να υπάρχει(για να μην απαιτείται διόρθωση συμβολαίων κλπ) μεταξύ δύο «νέων» τοπογραφικών. Για παράδειγμα : μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συντάσσεται τοπογραφικό διάγραμμα και βάσει αυτού μια συμβολαιογραφική πράξη,στη συνέχεια –και άσχετα απο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί– ο νέος ιδιοκτήτης αναθέτει σε μηχανικό(για τον όποιο λόγο) την εκπόνηση νέου τοπογραφικού διαγράμματος προκειμένου να μεταβιβάσει το ακίνητο.
  Σε μία τέτοια περίπτωση πως θα εξετάζεται η τυχόν απόκλιση;

 • 18 Απριλίου 2013, 21:07 | Χαράλαμπος Τ

  Σχετικά με την αποδεκτή απόκλιση επί του εμβαδού οικοπέδου γηπέδου από τα αναγραφόμενα στο τοπογραφικό διάγραμμα στα εκτός σχεδίου πιστεύω ότι πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά πάνω από το +/-10% για να περιλάβει δεκάδες χιλιάδων αγροτεμάχια/γήπεδα στην επαρχία που μεταβιβάσθηκαν ως άρτια και οικοδομίσιμα μετά από λανθασμένη υπόδειξη ορίων από τους πωλητές ή με παλαιά «μαγειρευμένα» τοπογραφικά, βγήκαν οικοδομικές άδειες, κτίσθηκαν, έγιναν αυτοψίες από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή από τον Μηχανικό και αργότερα, με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μεθόδων, ο νέος ιδιοκτήτης διαπίστωσε μεγάλες αποκλίσεις στο εμβαδόν χωρίς να ανακληθεί η οικοδομική άδεια. Εάν δεν μπορεί να διευρυνθεί η αποδεκτή απόκλιση στο 25% ή 30% νομίζω ότι αυτά τα κτίσματα μπορούν να θεωρηθούν ειδική περίπτωση «αυθαιρέτων» και να τακτοποιηθούν με σημαντικά μειωμένο ενιαίο ειδικό πρόστιμο (όπως π.χ. τα προϋφιστάμενα της 31.1.1983, δεδομένου ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε αυθαιρεσία. Έτσι θα υπάρξει η ευκαιρία ρύθμισης αυτών των εκκρεμοτήτων και θα δοθεί κίνητρο για την δήλωσή τους που σε αντίθετη περίπτωση είναι αμφίβολη.

 • 18 Απριλίου 2013, 18:51 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή η έννοια της απόκλισης.
  Αν η απόκλιση αναφέρεται μόνον σε επιφάνεια και όχι και σε διαστάσεις υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι καταπατήσεων.

 • 18 Απριλίου 2013, 13:24 | Βασίλης

  Θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα που δημιουργείται με την ανάγκη υποβολής νέου τοπογραφικού εξαρτημένου από το ΕΓΣΑ , στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως υπαρχόντων καταστημάτων , σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , η σε άδειες εξωτερικών χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων , η σε άλλες απλές περιπτώσεις , διότι έτσι επαναλαμβάνονται τοπογραφικά που ήδη υπάρχουν και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα ουσιαστικό η επανάληψη τους.