Άρθρο 11: Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος

Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής κατά το Παράρτημα του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα:

1. Αίτηση.
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.
Την αίτηση υποβάλλει:
α) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνονται ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής με τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, ο εργολάβος για τις σε αυτόν περιερχόμενες συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφ’ όσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών,
β) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη.
γ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003
δ) ο συνιδιοκτήτης :
i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.
ii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ετέρου συνιδιοκτήτη.
iii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης σε χώρο ακινήτων για τον οποίο έχει συσταθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών.
iv) Ένας εκ των συνιδιοκτητών για το αυθαίρετα κτίσματα που κατέχει, εφ’ όσον συνυποβληθεί μετά των λοιπών δικαιολογητικών και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών, εκ του οποίου να προκύπτει ότι το αυτοτελές ή τα αυτοτελή οικοδομήματα με την κατάρτιση της οριστικής συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιέλθουν εις την κυριότητά του.
ε) Ο νομέας και κάτοχος του αυθαιρέτου κτίσματος επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, μόνο εφόσον υποβληθεί νόμιμο προσύμφωνο από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου υπόσχεται να του μεταβιβάσει το τμήμα εδάφους που έχει καταλάβει και επί του οποίου έχει ανεγείρει αυθαίρετο κτίσμα, μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. Το ως άνω προσύμφωνο συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η αυθαίρετη κατασκευή με το τμήμα εδάφους που έχει καταληφθεί, το ποσοστό του τμήματος που αναλογεί στο συγκεκριμένο γήπεδο / οικόπεδο και περιλαμβάνει απόσπασμα χάρτη γης με τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει καταληφθεί καθώς και του συνολικού γηπέδου / οικοπέδου .
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:
i) τα ατομικά του στοιχεία,
ii) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
iii) η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
iv) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει,
v) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
vi) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό,
vii) εάν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία και
viii) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
4. Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, καθώς και αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
5. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετη αλλαγή χρήσης
6. Σχέδια ως εξής:
α. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα :
i) του στελέχους της οικοδομικής άδειας καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές όπου υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια.
ii) του τοπογραφικού διαγράμματος
iii) του διαγράμματος κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς.
Θεωρείται ως διάγραμμα κάλυψης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ενιαίο σχέδιο τοπογραφικού-διαγράμματος κάλυψης στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ της εφαρμογής του από 8-9-1983 Π.Δ/τος (394 Δ’).
iv) της κάτοψης του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ της εφαρμογής του από 8-9-1983 Π.Δ/τος (394 Δ’).
v) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση.
β. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται:
i) Τοπογραφικό διάγραμμα κατά την παρ. 1γ του άρθρου 3 στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση όπου υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
ii) Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής
iii) Τομή της αυθαίρετης κατασκευής
γ. Στις περιπτώσεις απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας, βεβαιωμένης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, ανεγερθέντος με βάση οικοδομική άδεια που έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κατά τις προδιαγραφές του από 8-9-1983 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 394 Δ’), κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές κατά τις κείμενες διατάξεις. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ιδιοκτήτη και ο φάκελος συμπληρώνει την απωλεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης.
7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης
8. Σχετικά με τον στατικό έλεγχο των παραβάσεων εφαρμόζονται τα εξής:
α. Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού, κατά το Παράρτημα του παρόντος, για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στο επόμενο εδάφιο, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.
β. Μελέτη στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.
Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται δελτίο δομικής τρωτότητας, κατά το Παράρτημα του παρόντος.
Σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και βεβαίωση για μεταβίβαση γίνεται ειδική μνεία για την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
9. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ως άνω τεχνική έκθεση δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
10. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
i) ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.,
ii) 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.,
iii) 2000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.,
iv) 4000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. και
v) 8000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ.,
το οποίο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, αλλά αποτελεί μέρος του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
11. Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 και στο Παράρτημα του παρόντος.
12. Τα παραπάνω υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού.

 • §1ε
  Μετά την παραχώρηση του τμήματος του οικοπέδου δε θα πρέπει να αλλάζει ο χρόνος δημιουργίας. Επίσης να υπάρξει ρύθμιση για τα οικόπεδα στα οποία έχει εξαντληθεί κάποιο από τα πολεοδομικά μεγέθη. Να θεσπστεί π.χ. κάποιο ποσοστό της τάξης του 5-10% υπέρβασης, ώστε μετά την παραχώρηση να μην καθίστανται ως αυθαίρετες κατασκευές με άδεια.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:12 | Κώστας Χαπάλος

  Ενώ το πνεύμα του υπό κατάρτιση Νόμου είναι να βοηθηθούν οι πολίτες που έχουν κάποια αυθαιρεσία μικρή ή μεγάλη στα κτίσματά τους, να καταγραφούν αυτές οι παρατυπίες και να εξαλιφθεί το φαινόμενο των αυθαιρεσιών στη χώρα μας, το ακανθώδες πρόβλημα της συνιδιοκτησίας η πολιτεία δεν τολμά να το επιλύσει. Τι θα γίνει με τα κτίσματα που ευρίσκονται σε εξ αδιαιρέτου χώρο που ανήκει κατά το ήμισυ σε δύο ιδιοκτήτες όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία αλλά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. Η παρ. 1 -δ (i) θα παραμείνει ανυπέρβλητο εμπόδιο στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Γνωρίζετε ότι αρκετοί αυθαιρετούχοι υπέκυψαν στον εκβιασμό των συνιδιοκτητών τους και εξαγόρασαν την συναίνεσή τους για να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους σύμφωνα με το αρθ 24-δ του Ν. 4014/11;
  Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα βρεί κάποια λύση.

 • 28 Απριλίου 2013, 20:49 | ΚΙΚΗ

  Παρατηρήσεις- Σχόλια επί του άρθρου 11 του σχεδίου νομού του ΥΠΕΚΑ περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης και περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

  1. Οι περιπτώσεις που αφορούν στη δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων (περ., 1δ΄), I,ii,iii και iv) από κάποιον συνιδιοκτήτη εσφαλμένως έχουν παρεισφρήσει στο άρθρο 11 που αναφέρεται στα δικαιολογητικά και συνεπώς στη διαδικασία, αφού πρόκειται για ουσιαστικού δικαίου διατάξεις και μάλιστα για διατάξεις όχι αμιγώς δημοσίου δικαίου. Επιπλέον συγκριμένος διατάξεις παρεκκλίνουν και από πλείστες διατάξεις εμπράγματου και ενοχικού δικαίου του Αστικού Κώδικα.
  Η νομοτεχνική ορθότητα επιβάλλει οι διατάξεις ουσιαστικού δικαίου να διακρίνονται σαφώς από τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία, δηλαδή στην εφαρμογή του ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται και ο κίνδυνος να υπάρξουν αντισυγκρουόμενες και δυσερμήνευτες διατάξεις ου με κάθε βεβαιότητα θα δυσχεράνουν την ορθή εφαρμογή του νόμου. Προτείνεται, λοιπόν, οι σχετικές ουσιαστικές διατάξεις να τεθούν στο πρώτο ή στο δεύτερο άρθρο του εν θέματι νομοσχεδίου και όχι να εμφανίζονται ως διαδικασία στο άρθρο 11.

  2.- α) Η δυνατότητα που δίνει η περ. 1 δ΄I σε κάποιον συνιδιοκτήτη να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής «μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών , «σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οροφοκτησίας» πέραν από την αντισυνταγματικότητά της, αφού άγει εν τέλει στην αποστέρηση της ιδιοκτησίας του διαφωνούντος συνιδιοκτήτη κατά παράβαση των παρ.1 και 2 του άρθρου 17 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, φαίνεται να είναι κενή περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας κανονισμός οροφοκτησίας δεν περιλαμβάνει όρους για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων.

  β) Η διατύπωση στη συγκεκριμένη διάταξη περί «πλειοψηφίας των κοινωνών» είναι εσφαλμένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το δίκαιο της συνιδιοκτησίας και της οροφοκτησίας, δεν ενδιαφέρει ο αριθμός των κοινωνών αλλά ο αριθμός των χιλιοστών δηλαδή των ποσοστών συνιδιοκτησίας.
  Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διατύπωση, εάν, για παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις συνιδιοκτήτες με συνολικά 10 χιλιοστά ως ποσοστά συνιδιοκτησίας, μπορούν να παρακάμψουν τον ένα συνιδιοκτήτη με 990 χιλιοστά ως ποσοστό συνιδιοκτησίας.
  Είναι φανερό ότι αυτό είναι άτοπο και δεν αντέχει στη απλή λογική.

  γ) Είναι επίσης ασαφές τι σημαίνει στη συγκεκριμένη διάταξη ή διατύπωση, «άλλως με απλή πλειοψηφία» , καθώς μόνο η ομοφωνία συνάδει σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο!!!!!
  δ) Εκτός των παραπάνω, η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην περ. 2α.

  3.- Οι ρυθμίσεις των περ. 1δ΄ ii και iii είναι επίσης αντισυνταγματικές αφού παραγνωρίζουν ότι οι χώροι αποκλειστικής χρήσης στη διηρημένη ιδιοκτησία δεν παύουν να είναι κοινόκτητοι.

  Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια…..»
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ «Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του ειμή διά λόγους δημοσίας ωφέλειας…..»

  Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι φανερό ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανωτέρω υπέρτερους κανόνες δικαίου και κατατείνουν σε στέρηση της ιδιοκτησίας πολιτών επ΄ωφελεία άλλων πολιτών !!!!

 • 28 Απριλίου 2013, 20:05 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Το εδάφιο ιι της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου που αναφέρει υποβολή αίτησης από τον συνιδιοκτήτη να αναδιατυπωθει ως εξής. ιι) Επί αυθαιρέτων κατασκευών η αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί η εγκατασταθεί σε οριζόντια η κάθετη συνιδιοκτησια που έχει συσταθεί με συμβολαιογραφικη πράξη η μετά από δικαστική απόφαση που κατέστη αμετάκλητη και εντός τμημάτων αποκλειστικης χρήσης αυτών, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ετέρου συνιδιοκτητη.

 • 28 Απριλίου 2013, 20:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Σχετικά με την παράγραφο 7 του Άρθρου 11

  Επειδή:

  Οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις χρήσεων σε χώρους εντός του κελύφους του κτιρίου ή κάτω από στεγασμένους χώρους (π.χ. ημιυπαίθριοι, εξώστες που σκεπάζονται από εξώστη υπερκείμενου ορόφου ή προστέγασμα, μπαζωμένες βεράντες, οι οποίες μετατράπηκαν σε βατούς χώρους, αλλαγές χρήσεων σε υπόγεια, στεγασμένους χώρους στάθμευσής, πατάρια κλπ) δεν είναι δυνατόν να απεικονίζονται σε αεροφωτογραφίες και συνεπώς δεν μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης τους με την χρήση αεροφωτογραφιών. Επιπλέον όπως έχει αποδειχθεί από την πράξη δεν είναι δυνατόν να βρεθούν αεροφωτογραφίες αρκετών περιοχών που να έχουν ληφθεί πριν το έτος 2000.

  Όπως είναι αυτονόητο κανείς δεν δηλώνει στο Δημόσιο φορέα (π.χ. Φορολογική Δήλωση Ε1, Ε2, Ε9, Δ.Ε.Κ.Ο., Δημοτικές ή Αστυνομικές Αρχές κλπ) ότι έχει προβεί στην εκτέλεση μιας αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης εγκατάστασης χρήσης, φοβούμενος τις ποινικές και αστικές ευθύνες και τις νομικές κυρώσεις, που θα αποφέρει η αυθαίρετη αυτή κατασκευή η χρήση.

  Στις περιπτώσεις αυτές και σε παρόμοιες περιπτώσεις που αντικειμενικά δεν μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης εγκατάστασης χρήσης με την προσκόμιση δημοσίων εγγράφων ή αεροφωτογραφιών, θα μπορούσε εναλλακτικά να υποβληθούν:

  – Τεχνική έκθεση του εξουσιοδοτημένου υπεύθυνου μηχανικού στην οποία να προσδιορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης εγκατάστασης χρήσης από τον συνδυασμό των παρακάτω:
  (α) Τα υλικά κατασκευής του φέροντος οργανισμού και των λοιπών δομικών στοιχείων και η χρονική περίοδος που αυτά χρησιμοποιούνταν (π.χ. αναμονές οπλισμών από λείους χάλυβες, τοιχοποιίες από συμπαγείς οπτόπλινθους ή λιθοδομές, δάπεδα από μωσαϊκό κλπ).
  (β) Κατασκευές που δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκ των υστέρων αλλά μόνο κατά το χρόνο κατασκευής του φέροντος οργανισμού (π.χ. προεκτάσεις δοκαριών, τοποθέτηση υποστυλωμάτων ή φερόντων τοιχίων σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που προβλεπόταν από τις εγκεκριμένες μελέτες που συνόδευαν την Οικοδομική Άδεια του κτιρίου κλπ).
  (γ) Τυχόν αποδείξεις από την αγορά των υλικών και τις αμοιβές των εργασιών. Ο τρόπος αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος για την πιστοποίηση του χρόνου της αυθαίρετης εγκατάστασης χρήσης.
  (δ) Κατόψεις μεταγεγραμμένων συμβολαίων ή περιγραφή ακινήτων στο κείμενο των μεταγεγραμμένων συμβολαίων.
  (ε) Εμφάνιση των αυθαίρετων κατασκευών σε τοπογραφικά διαγράμματα πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης, ρυμοτομικών διαταγμάτων κλπ στην περίπτωση που αυτά υπάρχουν.
  (στ) Ο χρόνος ολοκλήρωσης ακινήτων χωρίς Οικοδομική Άδεια (εξολοκλήρου αυθαίρετα) μπορεί να πιστοποιηθεί από της ημερομηνίες έκδοσης δημοσίων εγγράφων, στα οποία αναγράφονται ως διευθύνσεις αποστολής, οι διευθύνσεις των ακινήτων αυτών.

  – Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης εγκατάστασης χρήσης, για την οποία εάν αποδειχθεί ψευδής θα επιβάλλονται επιβεβαρυμένες νομικές κυρώσεις.

 • 28 Απριλίου 2013, 19:07 | Ιωαννης Δ. Πρ.

  Σε περιπτωση που εχει πραγματοποιηθει αυθαιρεσια σε οικοδομη (π.χ. υπερβαση Καλυψης η Δομησης), που αφορα συνολικα ολες τις επι μερους οριζοντιες η καθετες ιδικτησις που εχουν συσταθει, τοτε να ειναι δυνατο, ενας εξουσιοδοτουμενος συνιδιοκτητης, με μια αιτηση και ενα παραβολο, να προβαινει στην υπαγωγη στον Νομο για τακτοποιηση ολου του ακινητου με επιμερισμο των εξοδων (παραβολο, ενιαιο ειδικο προστιμο κ.λ.π.)

 • 28 Απριλίου 2013, 18:47 | Πάρης Σ.

  Άρθρο 11 ( παρ.1-δ-iii).

  Αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστες πρασιές:

  Οι πρασιές από τη φύση τους και τον προορισμό τους δεν κλείνουν!!! Ας υπάρχει αποκλειστική χρήση. Είναι ανοικτές, ελεύθερες προσβάσιμες στις εγκαταστάσεις. Είναι πρασιά δηλαδή πράσινο (φυτά και δέντρα). Δεν είναι μόνο κοινόχρηστος χώρος των συνιδιοκτητών, αλλά όλης της Κοινωνίας!

 • 28 Απριλίου 2013, 17:22 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Στον νομο αυτον ΠΡΕΠΕΙ να υπαρχει παραρτημα οπου να παρουσιαζονται υποδειγματα για την αιτηση, υπευθυνο δηλωση, κατοψη, τομη και δελτιο τρωτοτητος στην περιπτωση οριζοντιου ιδιοκτησιας, ωστε να γνωριζουν ολοι με σαφηνεια εαν θα απεικονιζουν ολο τον οροφο, ολοκληρη την οικοδομη και δεν θα περιοριζονται αποκλειστικα στην οριζοντια ιδιοκτησια. ΠΩΣ θα εμφανιζουν τα στοιχεια και με ποιο δικαιωμα ολοκληρου της οικοδομης για να ειναι πληρη τα δεδομενα για την συνταξη του δελτιου τρωτοτητος. ΚΑΠΟΙΟΣ αλλος μηχανικος που στην ιδια οικοδομη ασχολειται με καποια αλλη οριζοντια ιδιοκτησια ενδεχομενως θα εχει διαφορετικα συμπερασματα για το δελτιο τρωτοτητος αφου θα εχει λιγοτερα η περισσοτερα στοιχεια για το συνολο της οικοδομης.
  ΠΡΕΠΕΙ σαφως να ανφερεται σε ποιες περιπτωσεις στην διαδικασια του νομου αυτου ειναι απαραιτητο η ανασυσταση φακελου στην πολεοδομια εφοσον λειπουν καποια σχεδια η στοιχεια.

 • 28 Απριλίου 2013, 15:01 | Κ.Κατσαδήμας

  Περί του άρθρου 11 παραγρ. 1 υποπαραγρ. δ περιπτωση iii.

  «Εξάλλου στην έννοια της χρήσης από τους άλλους συνιδιοκτήτες των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνεται και το δικαίωμά τους στην αισθητική και αρχιτεκτονική μορφή των μερών αυτών και συνεπώς κάθε κατασκευή ή προσθήκα που παραβλάπτει την εμφάνιση και τη χρήση των άλλων οροφοκτητών είναι ανεπίτρεπτη»

  παραπομπές/Ολ. Αρ.Πάγου 8/2002, Αρ.Πάγος 195/2003, Ελλ.Δνη 43,683, ΕλλΔνη 44,779, Αρ.Πάγος 1372/1997, ΕλλΔνη 40,133.

 • 28 Απριλίου 2013, 14:04 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 11
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΩΣ ΣΩΣΤΗ ΤΗ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 7.β.1.

  7.β.1. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.

  ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΚΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

 • 28 Απριλίου 2013, 12:47 | Γιάννης

  Άρθρο 11 παραγρ.3:
  Γιατί ζητείται το Ε9 υποχρεωτικά και όχι εναλλακτικά και το ΕΤΑΚ;
  Άρθρο 11 παραγρ.6.α.iv:
  Όταν η κάτοψη της Σ.Ο.Ι δε συμφωνεί με την κάτοψη της οικοδομικής άδειας, ποια από τις δύο λαμβάνεται υπόψη;
  Άρθρο 11 παραγρ.6.γ:
  Όταν η υπηρεσία δόμησης δίνει απάντηση ότι η αναζήτηση του φακέλου συνεχίζεται και δεν βεβαιώνει την οριστική απώλειά του τότε ισχύει η παρούσα παράγραφος;
  Άρθρο 11 παραγρ.8.β.:
  Όταν η τακτοποίηση έχει γίνει με το Ν.3843/10, τότε πώς θα συμπληρώνεται και από ποιον το δελτίο τρωτότητας;

 • 28 Απριλίου 2013, 09:19 | Στέλιος Ν.

  Περί του άρθρου 11 παραγρ,1 και συγκεκριμένα η περίπτωση δ(iii). Στο παρόν για να καταλάβω νομιμοποιείται αυθαίρετες κατασκευές στου κοινόχρηστους χώρους και δη στις πρασιές.? Αφήστε να αναπνεύσει ο λαός, μην τον ταπεινώνεται άλλο. Προσβάλλετε την αισθητική του τη νοημοσύνη του, την ψυχή του, Ντρέπεται που είναι Έλληνας. Εσείς φταίτε για την κατάθλιψη. Είναι βωβός δε μιλάει, ακούστε όμως ορισμένες φωνές που μπορούν ακόμη.

 • 28 Απριλίου 2013, 09:28 | Μαριαννα Σ.

  Για το Άρθρο 11 παράγραφος 1 υποπαράγραφος δiii.

  Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους δηλαδή στις πρασιές των οικοδομών:
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΑΙΣΧΡΟ θα γεμίσει η Αθήνα και οι άλλες πόλεις και παραπήγματα και αυτοσχέδιες παράγκες. Αφού τα έχει ο διπλανός θα τις κλείσουν όλοι, Απαράδεκτο θέαμα! ΝΤΡΟΠΗ!

 • 28 Απριλίου 2013, 00:22 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Τι γίνεται όταν δεν αναφέρεται το αυθαίρετο στο Ε9 ή όταν αναφέρονται λιγότερα τετραγωνικά?
  Τι γίνεται στην περίπτωση θανάτου που ακόμα δεν έχει γίνει δήλωση αποδοχής κληρονομιάς? Με σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών λύνεται το πρόβλημα?

 • 27 Απριλίου 2013, 21:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11….Δ) ο Συνιδιοκτήτης:…..

  Η πλειοψηφία των συνιδιοκτητών ΔΕΝ μπορεί να υποκατστήσει τη συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι οι κοινόχρηστοι χωροι ΑΝΗΚΟΥΝ σε ΟΛΟΥΣ τους συνιδιοκτήτες κατά την αναλογία του καθενός βάσει του κανονισμού οροφοκτησίας. Ως εκ τούτου ειναι βέβαιο ότι τυχόν απόφαση περί υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκεύων κ.λ.π.επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου και ιδίως ή «τακτοποίηση» αυθαιρεσιών που κατατείνουν σε εκ τοις πράγμασι προσάρτηση κοινοχρήστων χώρων σε παρακείμενη διακεκριμένη ιδιοκτησία, ΣΤΕΡΕΙ τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου , από τους συνιδιοκτήτες,οπερ ΣΗΜΑΙΝΕΙ οτι ΒΛΑΠΤΕΙ ΕΥΘΕΩΣ την ιδιοκτησία του συγκυρίου που ΔΕΝ ΠΑΡΗΧΕ την συναίνεσή του κατά ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

 • 27 Απριλίου 2013, 20:05 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Παρατηρήσεις- Σχόλια επί του άρθρου 11 του σχεδίου νομού του ΥΠΕΚΑ περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης και περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

  1. Οι περιπτώσεις που αφορούν στη δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων (περ., 1δ΄), I,ii,iii και iv) από κάποιον συνιδιοκτήτη εσφαλμένως έχουν παρεισφρήσει στο άρθρο 11 που αναφέρεται στα δικαιολογητικά και συνεπώς στη διαδικασία, αφού πρόκειται για ουσιαστικού δικαίου διατάξεις και μάλιστα για διατάξεις όχι αμιγώς δημοσίου δικαίου. Επιπλέον οι συγκεκριμένες διατάξεις παρεκκλίνουν και από πλείστες διατάξεις εμπράγματου και ενοχικού δικαίου του Αστικού Κώδικα.
  Η νομοτεχνική ορθότητα επιβάλλει οι διατάξεις ουσιαστικού δικαίου να διακρίνονται σαφώς από τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία, δηλαδή στην εφαρμογή του ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται και ο κίνδυνος να υπάρξουν αντισυγκρουόμενες και δυσερμήνευτες διατάξεις που με κάθε βεβαιότητα θα δυσχεράνουν την ορθή εφαρμογή του νόμου. Προτείνεται, λοιπόν, οι σχετικές ουσιαστικές διατάξεις να τεθούν στο πρώτο ή στο δεύτερο άρθρο του εν θέματι νομοσχεδίου και όχι να εμφανίζονται ως διαδικασία στο άρθρο 11.

  2.- α) Η δυνατότητα που δίνει η περ. 1 δ΄I σε κάποιον συνιδιοκτήτη να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής «μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, «σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οροφοκτησίας» πέραν από την αντισυνταγματικότητά της, αφού άγει εν τέλει στην αποστέρηση της ιδιοκτησίας του διαφωνούντος συνιδιοκτήτη κατά παράβαση των παρ.1 και 2 του άρθρου 17 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, φαίνεται να είναι κενή περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας κανονισμός οροφοκτησίας δεν περιλαμβάνει όρους για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων.

  β) Η διατύπωση στη συγκεκριμένη διάταξη περί «πλειοψηφίας των κοινωνών» είναι εσφαλμένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το δίκαιο της συνιδιοκτησίας και της οροφοκτησίας, δεν ενδιαφέρει ο αριθμός των κοινωνών αλλά ο αριθμός των χιλιοστών δηλαδή των ποσοστών συνιδιοκτησίας.
  Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διατύπωση, εάν, για παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις συνιδιοκτήτες με συνολικά 10 χιλιοστά ως ποσοστά συνιδιοκτησίας, μπορούν να παρακάμψουν τον ένα συνιδιοκτήτη με 990 χιλιοστά ως ποσοστό συνιδιοκτησίας.
  Είναι φανερό ότι αυτό είναι άτοπο και δεν αντέχει στη απλή λογική.

  γ) Είναι επίσης ασαφές τι σημαίνει στη συγκεκριμένη διάταξη ή διατύπωση, «άλλως με απλή πλειοψηφία» , καθώς μόνο η ομοφωνία συνάδει σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο!!!!!
  δ) Εκτός των παραπάνω, η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην περ. 2α.

  3.- Οι ρυθμίσεις των περ. 1δ΄ ii και iii είναι επίσης αντισυνταγματικές αφού παραγνωρίζουν ότι οι χώροι αποκλειστικής χρήσης στη διηρημένη ιδιοκτησία δεν παύουν να είναι κοινόκτητοι.

  Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια…..»
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ «Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του ειμή διά λόγους δημοσίας ωφέλειας…..»

  Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι φανερό ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανωτέρω υπέρτερους κανόνες δικαίου και κατατείνουν σε στέρηση της ιδιοκτησίας πολιτών επ΄ωφελεία άλλων πολιτών !!!!

 • 27 Απριλίου 2013, 19:37 | ΖΩΗ ΚΑΝΕΤΑΚΗ

  παρ. 8 Β «Μελέτη στατικής επάρκειας …» τελικά ισχύει η οδηγία του ΤΕΕ ν.4014/11 για τα ΔΕΔΟΤΑ όπου για αυθαίρετες κατασκευές επιφανείας <20% της επιφανείας του κτιρίου δεν απαιτείται στατική μελέτη και αρκεί συμπλήρωση ΔΕΔΟΤΑ?
  για τα κτίρια προ του 1975 ενώ στην κατηγορία 1 δεν απαιτούνται σχεδια, θέλει στατική μελέτη?
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΑΦΗΝΗΣΤΕΙ.
  για αυθαίρετες κατασκευές <20% της επιφανείας δεν πρέπει να απαιτείται στατική μελέτη: για τα προ του 1975 κτιρια καταστημάτων με αυθαίρετα πατάρια, δεν θα δεχθεί κανένας ιδιοκτήτης να πληρώσει 500€ πρόστιμο και 3500€ για στατική μελέτη…
  επανερχόμαστε στο αρχικό πρόβλημα του 4014 όπου χρειάζεται για το κάθε παταράκι καταστήματος στατική μελέτη!

 • 27 Απριλίου 2013, 17:31 | Δικηγόρος Αθηνών

  Άρθρο 11 (παρ. δiii)…..Πρέπει να σημειωθεί πως το γεγονός της αποκλειστικής χρήσης της πρασιάς δεν είναι δυνατόν να αναιρέσει την ιδιότητα του πράγματος ως κοινόκτητου μέρους όλου του ακινήτου επί του οποίου υφίσταται δικαίωμα συγκυριότητας και των λοιπών ιδικτητών.
  Εφ. Αθ. 1711/1998 οα, Εφ.Αθ. 7615/1992, ΕΔΠ 1993,576, Εφ.Αθ. 1139/1990, ΕΔΠ 1990,94

 • 27 Απριλίου 2013, 17:40 | Δικηγόρος Αθηνών

  Άρθρο 11 ( παρ.1, δiii)….. Λειτουργικές χρησιμότητες για τον κοινόχρηστο χώρο που αποτελεί ανοικτή αυλή και σχηματίζεται μεταξύ οικοδομής και ρυμοτομικής γραμμής ( πρασιά-προκήπιο) είναι η καλαίσθητη εμφάνιση και καλύτερος ηλιασμός και αερισμός των οριζόντιων ιδιοκτησιών
  Εφ.Αθ.1711/1998
  Εφ.Αθ.10038/90
  ΕλλΔυη 34,1649
  Εφ.Αθ.2281/1987
  Εφ.Αθ.52/2003

  Απόσπασμα: Από τη φύση του και του προορισμού του ο ανωτέρω κοινόχρηστος χώρος πρέπει να παραμείνει ελεύθερος Εφ.Αθ. 1711/1998

 • 27 Απριλίου 2013, 14:53 | Γ.καρανασος

  Άρθρο 11 παργρ.1 υποπαραγρ. δ (iii).

  Επιτρέπετε να νομιμοποιηθούν οι αυθαίρετες κατασκευές στις πρασιές. Επειδή έχουν την αποκλειστική χρήση. Οι συνιδιοκτήτες που στον κανονισμό παρέχουν το δικαίωμα αυτό η βούλησή τους ήταν να επιτρέψουν στα ισόγεια καταστήματα να βγάζουν τραπεζοκαθίσματα και να επιδεικνύουν τα προιοντα τους, ΟΧΙ να κλείσουν τις πρασιές βέβαια. ΛΑΘΟΣ Ηθικό και Νομικοκοινωνικό!

 • 27 Απριλίου 2013, 14:58 | Νομικός

  Άρθρο 11 παρ.1 περίπτωση δ υποπερίπτωση iii.

  Συνεπώς αν περιληφθεί στον κανονισμό συμφωνία ότι ένας συνιδιοκτήτης έχει το δικαιωμα της αποκλειστικής χρήσης σε κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής η αποκλειστική χρήση γίνεται με βάση τον προορισμό που έχει το τμήμα αυτό, τις λειτουργικές χρησιμότητες της οικοδομής βάσει του κανονισμού, την τοποθεσία του ακινήτου και τις τακτικές συνήθειες της περιοχής.
  Άρειος Πάγος 1830/2005, Άρειος πάγος 357/2006, Εφ.Λαρ. 4/2007, Ελλ.Δνη 47,504.

 • 27 Απριλίου 2013, 14:09 | Κάποιος Νομικός

  Άρθρο 11 παρ.1 περίπτωση δ, υποπερίπτωση iii.

  Μια τέτοια όμως συμφωνία με την οποία παρέχεται σε συνιδιοκτήτη δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ πράγματος, δεν παρέχει και εξουσία άρσεως του προβλεπόμενου προορισμού αυτού και μεταβολή του σε κλειστό χώρο.
  Άρειος Πάγος 847/2001
  Άρειος Πάγος 668/1999
  Άρειος Πάγος 922/1998
  Άρειος πάγος 532/2009
  ΕλλΔθη 43 760
  και πολλές άλλες αποφάσεις!!!

 • 27 Απριλίου 2013, 13:25 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 11
  6.γ. Σε περίπτωση απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΟΜ ο πολίτης για να καταθέσει φάκελο αποτύπωσης του κτιρίου θα επωμισθεί το κόστος των αμοιβών των μηχανικών, παρότι δεν ευθύνεται για την απώλεια. Δεν είναι υπερβολή να ζητούνται νέες κρατήσεις και εισφορές για να θεωρηθούν τα σχέδια από την ΥΔΟΜ και να ανασυσταθεί ο φάκελος της απωλεσθείσας οικοδομικής άδειας??

 • 27 Απριλίου 2013, 12:42 | Μαρινος

  Στην περίπτωση των κατασκευών, επι κοινοχρηστων χώρων,που εξυπηρετούν ολους τούς συνιοδιοκτήτες ,αλλά κανείς από μόνος του δεν εχει το δικαίωμα από τούς Νόμους, να υποβαλει τήν αίτηση για την τακτοποιηση της αυθαίρετης κατασκευης ,θα πρεπει από τόν παροντα Νομο να επιτραπεί σε οιοδηποτε συνιδιοκτητη να υποβαλει τήν αιτηση χωρις τήν συναινεση τών υπολοιπων.Ετσι επιλύεται τό πολεοδομικο προβλημα και μετά εαν εάν υπαρξει διαφωνία ,τα πολιτικα Δικαστηρια θα αποφασίσουν

 • 27 Απριλίου 2013, 11:20 | g.fantakis

  παργ.1 εδαφ δ.ι, η απόφαση να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και μόνο αν οκανονισμός αναφέρεται ρητά σε πολεοδομικά θέματα να απόφασίζει το ποσοστό του κανονισμού

 • 26 Απριλίου 2013, 17:17 | θεόδωρος

  O vέος αυτός νόμος που θα ψηφιστεί στην βουλή είναι κατά την γνώμη μου αντισυνταγματικός στα άρθρα 4 και 11. Δηλαδή ένας πλεοδομικός νόμος έχει το δικαίωμα να καθορίζει να ρυθμίζει και να ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ιδιοκτησιακά δικαιώματα.Στην δική μου περίπτωση οι συνιδιοκτήτες μου έχουν καλήψει τα πάντα από κοινοχρηστους και ακάληπτο χώρο.Θα μπορέσουν λοιπον να τακτοποιησουν να μεταβιβασουν να πουλησουν να ΠΛΟΥΤΙΣΟΥΝ σε βαρος καποιον που δεν μπορεσαν ουτε να χτισουν που ειναι στα δικαστιρια για αυτους.ΤΟ ΔΙΚΑΩΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΙΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.Απόφαση 131/2010 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ [Επομένως η ανωτέρω ενέργεια των εναγόμενων αντίκειται στο νόμο και την ανωτέρω συστατική πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας και συνεπώς είναι απαγορευμένη, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτοί είχαν την αποκλειστική χρήση των συγκεκριμένων τμημάτων του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, διότι το γεγονός αυτό δεν τους παρέχει συγχρόνως και το δικαίωμα να το περικλείσουν με κατασκευή εξωστών από «γκρο μπετόν», δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό αίρεται τελείως ο φυσικός προορισμός του ακαλύπτου χώρου, που είναι ο φωτισμός και ο αερισμός της οικοδομής και παραβιάζεται ο κανονισμός ως προς τη φύση του χώρου αυτού που πρέπει να παραμείνει ακάλυπτος και ελεύθερος].Να αφίσει όπως εχει το υπουργειο το αρθρο 24 παρ.2δ.και τον αρχικο νομο 4014[αποφαση 180/2012 ΣΤΕ].Να διαγράψει το αρθρο 51 του 4030 με τα ιδανικα μεριδια γιατι ξεγελα τους ιδιοκτητες για αυξηση συντελεστη δομησης[αποφαση 1971/2012 ΣΤΕ και νεος ΝΟΚ].Αν θελει να δωσει λυση στα εξ αδιαιρετου μπορει α]μόνο με συναίνεση β] με σχεδιο πολεις ή σχεδια ανοιχτης πόλης γ]αναγκαστικη ρυθμιση οριζοντιων ιδιοκτησιων.

 • 26 Απριλίου 2013, 13:46 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Προτείνεται η τροποποίηση-συμπλήρωση της περ. VIII της παρ. 1 ως εξής:

  viii) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Ειδικά, για την περίπτωση ιζ’ του άρθρου 2 του παρόντος, όταν αυτό απαιτείται, υποβάλλεται και η προβλεπόμενη εκεί χορηγηθείσα έγκριση.

 • 26 Απριλίου 2013, 12:56 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  1.- Η δυνατότητα που δίνει η περ. 1 δ’ i σε κάποιον συνιδιοκτήτη να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής «μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, «σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οροφοκτησίας», πέραν από την αντισυνταγματικότητά της, αφού άγει εν τέλει στην αποστέρηση της ιδιοκτησίας του διαφωνούντος συνιδιοκτήτη κατά παράβαση των §§ 1 και 2 του άρθρου 17 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, φαίνεται να είναι κενή περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας κανονισμός οροφοκτησίας δεν περιλαμβάνει όρους για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων.
  2.- Η διατύπωση στη συγκεκριμένη διάταξη περί «πλειοψηφίας των κοινωνών» είναι εσφαλμένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το δίκαιο της συνιδιοκτησίας και της οροφοκτησίας, δεν ενδιαφέρει ο αριθμός των κοινωνών αλλά ο αριθμός των χιλιοστών δηλαδή των ποσοστών συνιδιοκτησίας.
  Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διατύπωση, εάν, για παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις συνιδιοκτήτες με συνολικά 10 χιλιοστά ως ποσοστά συνιδιοκτησίας, μπορούν να παρακάμψουν τον ένα συνιδιοκτήτη με 990 χιλιοστά ως ποσοστό συνιδιοκτησίας.
  Είναι φανερό ότι αυτό είναι άτοπο και δεν αντέχει στην απλή λογική.
  3.- Είναι επίσης ασαφές τι σημαίνει στη συγκεκριμένη διάταξη η διατύπωση, «άλλως με απλή πλειοψηφία», καθώς μόνο η ομοφωνία συνάδει σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο !!
  4.- Εκτός των παραπάνω, η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην περ. 2α .

  5.- Οι ρυθμίσεις των περ. 1δ’ ii και iii είναι επίσης αντισυνταγματικές αφού παραγνωρίζουν ότι οι χώροι αποκλειστικής χρήσης στη διηρημένη ιδιοκτησία δεν παύουν να είναι κοινόκτητοι.
  Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 2 του Συντάγματος «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια…»
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ «Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του ειμή διά λόγους δημοσίας ωφέλειας….».
  Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι φανερό ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανωτέρω υπέρτερους κανόνες δικαίου και κατατείνουν σε στέρηση της ιδιοκτησίας πολιτών επ’ ωφελεία άλλων πολιτών !!!

 • 26 Απριλίου 2013, 11:38 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Στο άρθρο 11 παρ. 8 εδάφιο β΄ μετά το «….,σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης» να προστεθεί « ,εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στο παραπάνω εδάφιο α», όπως προεβλέπετο και στον Ν. 4014/11.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:00 | Απόλλων

  παράγραφος 1 εδάφιο δii). Να αντικατασταθεί το παρόν εδαφιο με τη φράση : Εαν στο κανονισμό της πολυκατοικίας ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ να παίρνεται με απλή πλειοψηφία.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:58 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 8α
  Για τη δομική τρωτότητα, ποια είναι τα τουριστικά καταλύματα. (π.χ. η τουριστική επιπλωμένη κατοικία τι είναι;)

 • 25 Απριλίου 2013, 23:45 | Μαρίνος

  Οι κατασκευές σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους της οικοδομής που εξυπηρετούν τους συνιδιοκτήτες, και ειδικότερα οι κατασκευές στα δώματα των πολυκατοικιών, όπως απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλυσταριά ή αίθουσα εκδηλώσεων, είναι αδύνατον να τακτοποιηθούν και με τον παρόντα νόμο, επειδή, ο παρόν νόμος απαιτεί την πλειοψηφεία συνιδιοκτητών.
  Θα πρέπει πρώτα να σωθεί η κατασκευή και μετά να επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ, ο παρόν νόμος προβλέπει την αντίστροφη διαδικασία.
  Το πρόβλημα θα λυθεί όταν επιτραπεί να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής απο έναν και μόνο συνιδιοκτήτη, και μετά, αν υπάρξει πρόβλημα με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, αυτοί έχουν την δυνατότητα να καταφύγουν στην δικαιοσύνη.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 11 : (Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσεις στις διατάξεις του παρόντος)
  Σε περίπτωση ακινήτων στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, να μην απαιτείται συνυπογραφή της αίτησης από την προβλεπόμενη στην οροφοκτησία πλειοψηφία (ή την απλή πλειοψηφία) των συνιδιοκτητών, έστω και αν η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει γίνει σε κοινόχρηστο χώρο του ακινήτου, υπό τις εξής προϋποθέσεις :
  • Στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 να συμπληρώνεται απαραιτήτως το ποσοστό συνιδιοκτησίας του δηλούντος (πέραν της αναφοράς του στην εξουσιοδότηση προς τον Μηχανικό).
  • Να είναι υποχρεωτική η τροποποίηση της υπάρχουσας σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας με απόφαση όλων των συνιδιοκτητών (100%), πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί του συγκεκριμένου χώρου.
  • Να προβλεφθεί, με ρητή διάταξη του παρόντος Νόμου, ότι η υπαγωγή οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης σε αυτόν, δεν μεταβάλλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
  Με την ρύθμιση αυτή θα είναι δυνατή η πολεοδομική τακτοποίηση του αυθαιρέτου κτίσματος, χωρίς να αποξενώνονται από τα Ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα οι λοιποί συνιδιοκτήτες. Λόγω της υπάρχουσας δέσμευσης για σύμφωνη γνώμη πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, θα παραμένει σε εκκρεμότητα πλήθος δηλώσεων και θα μειωθούν τα προσδοκώμενα έσοδα του Κράτους.
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 2 να αναφέρονται τα στοιχεία i) – iii) και vi) – vii) και το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του ακινήτου. Για τα υπόλοιπα iv), v) και viii) να δηλώνεται “ότι έλαβε γνώση της από …………….. τεχνικής έκθεσης του Μηχανικού, την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα”. Αυτονόητο είναι ότι τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση του Μηχανικού, με ανάλογη τροποποίηση της παραγράφου 4.
  O Ιδιοκτήτης δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να δηλώσει υπεύθυνα τα στοιχεία αυτά και βασίζεται σε προφορικές, συνήθως, οδηγίες του Μηχανικού, που ενδέχεται να είναι πρόχειρες ή λανθασμένες. Το σχετικό αντικείμενο (ερμηνεία των διατάξεων του Νόμου) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα το Μηχανικού, στα πλαίσια της συμφωνηθείσας αμοιβής του. Με την διατύπωση αυτή, αντιμετωπίζεται και το θέμα των πολλαπλών και διαφορετικών αυθαιρέτων κατασκευών που ενδέχεται να έχει το ακίνητο (και πρέπει να απαριθμούνται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη), ενώ θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση του Μηχανικού.
  Σε περίπτωση βεβαιωμένης απωλείας του φακέλλου της Οικοδομικής Αδείας ή αδυναμίας εντοπισμού του από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες, να αρκούν τα προσαρτημένα σε οποιαδήποτε Συμβολαιογραφική πράξη σχέδια όλου του ακινήτου, κατάλληλα επικυρωμένα, εφ΄ όσον στην πράξη αυτή αναφέρεται η έκδοση Οικοδομικής αδείας ή προσδιορίζεται ο αριθμός και το έτος έκδοσής της).
  Στις περιπτώσεις αυτές τα σχέδια της σύστασης ταυτίζονται, ως επί το πλείστον, με τα αντίστοιχα της Οικοδομικής ΄Αδειας και απεικονίζουν με μεγάλη προσέγγιση τις αρχικές κατόψεις των χώρων του ακινήτου.

 • 25 Απριλίου 2013, 16:54 | ΜΕΥΣΤΑ

  Να διευκρινιστεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ σε αυτόν τον νόμο η απαίτηση για μελέτη στατικής επάρκειας όπως και οι κατηγορίες του Δελτίου δομικής τρωτότητας του φ.ο. Παρακαλώ μην επαναλάμβανουμε την ίδια σύγχυση με τον υπάρχοντα νόμο 4014/2011.