Άρθρο 39: Πιλοτική Εφαρμογή.

1. Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου καθορίζεται ειδική διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος επιλεγμένων δράσεων.
2. Το πεδίο εφαρμογής της πιλοτικής εφαρμογής καθορίζεται δυνάμει υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για πέντε (5) κατηγορίες δράσης του άρθρου 34 και για κάθε κατηγορία γεωγραφικού προσδιορισμού κατά το άρθρο 35.
3. Κατά την πιλοτική εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Πράσινο Ταμείο.
Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται πρότυπα τεύχη, για όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β

 • 28 Απριλίου 2013, 15:19 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΖΗΣ

  ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ! ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.
  ΕΝΝΟΩ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ
  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
  ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • 26 Απριλίου 2013, 14:36 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Προτείνουμε την τροποποίηση-προσθήκη της παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 για την απαλλαγή από τα τέλη κτηματογράφησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων (κυριότητα και δουλεία εναέριας διέλευσης των γραμμών) που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και αποτελούν το Σύστημα υψηλής τάσης και στο δίκτυο διανομής. Εάν τα ακίνητα/δουλείες που αποτελούν δίκτυα, τα οποία έχουν αμιγώς κοινωφελή χαρακτήρα, συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται σαν οποιοδήποτε ακίνητο ιδιώτη θα πρέπει η εταιρία μας να επιβαρυνθεί με ποσό ύψους τουλάχιστον 15 εκ ευρώ μόνο για τέλη κτηματογράφησης γεγονός που θα καταστήσει ασύμφορη τη λειτουργία τους (Συμπεριλαμβάνεται και αιτιολογική έκθεση).

  Σχέδιο διάταξης-προσθήκη στο Σ/Ν για «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»

  Άρθρο……

  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής:

  «στ) Εξαιρούνται επίσης από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι εταιρίες που διαχειρίζονται ή/και έχουν στην κυριότητά τους το Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδεδεμένο και μη, και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε εγγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος από αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύσσεται ή θα κηρυχθεί στο μέλλον για την ανάπτυξη τους. Το ίδιο ισχύει και για τις εγγραφές εμπραγμάτων δικαιωμάτων από αναγκαστική απαλλοτρίωση που είχε κηρυχθεί υπέρ των ως άνω εταιριών για την ανάπτυξη του Συστήματος ή του Δικτύου κατά τις επόμενες φάσεις κτηματογράφησης».

  Αιτιολογική έκθεση:

  Οι εταιρίες διαχείρισης δικτύων αποτελούν τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι έχουν στρατηγική σημασία για την κοινωνία και το κράτος, καθώς από την καταλληλότητα των επενδύσεων επηρεάζεται η εξυπηρέτηση στόχων γενικού συμφέροντος. Περιγράφονται συχνά με τους όρους «κοινωφελείς επιχειρήσεις» (utilities) ή δημόσιες υπηρεσίες (public services). Η σπουδαιότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι μέσω αυτών διατίθενται στους καταναλωτές «ζωτικά αγαθά», ήτοι προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την ομαλή καθημερινή διαβίωση των κοινωνών όσο και για τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ο τομέας εξ άλλου της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας του πρωταρχικού χαρακτήρα που εμφανίζει και της μη εναλλαξιμότητάς του, έχει γενικά μεγαλύτερη σημασία κοινής ωφέλειας.
  Ο κοινωφελής χαρακτήρας των εταιριών δικτύου προκύπτει σαφώς και από το ν. 4001/2011, στο άρθρο 1 του οποίου ρητά αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες της μεταφοράς και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους (παράβαλε και ΑΠ 1444/2011, 1446/2011 και 94/2007 απόφαση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ).
  Ο Έλληνας Νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των εταιριών για το κοινωνικό σύνολο προέβλεψε σωρεία προνόμιων παρόμοια με αυτά του Δημοσίου προκειμένου να μπορούν απρόσκοπτα να εκτελούν το κοινωφελές έργο τους και να μην καθίσταται ασύμφορη η εκ των πραγμάτων υψηλού κόστους λειτουργία τους. Ενδεικτικά, το ΕΣΜΗΕ αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 12.000 χλμ για το σύνολο των οποίων έχει συσταθεί εναέρια δουλεία διέλευσης της οποίας η συνολική έκταση εκτιμάται ότι είναι περί τα 450.000 στρέμματα. Επίσης περιλαμβάνει περίπου 32.000 εδαφοτεμάχια για την έδραση των πυλώνων. Δεδομένου ότι κατά τις δύο πρώτες φάσεις κτηματογράφησης δηλώθηκαν περίπου 7.000 πύργοι Γραμμών Μεταφοράς, δηλαδή το 22% του συνολικού αριθμού τους και προέκυψαν περίπου 70.000 δικαιώματα μόνο για αυτά της δουλείας, εκτιμάται ότι, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων δουλείας που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης θα ανέλθουν κατ’ ελάχιστο στα 350.000 δικαιώματα.

  Συμπερασματικά, η εν λόγω διάταξη θα προβλέπει την ατέλεια και για τα εγγραπτέα δικαιώματα τόσο της ΔΕΗ, για τα πάγια του δικτύου της διανομής, όσο και του ΑΔΜΗΕ για τα πάγια του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία της χώρας, αναγνωρίζοντας τον αμιγώς κοινωφελή χαρακτήρα των εν λόγω ακινήτων.

 • 26 Απριλίου 2013, 14:22 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. δ της περ. 3 του αρθ. 98 του ν. 4001/2011, που προβλέπει τη μεταγραφή της σύμβασης απόσχισης και παράταση της προθεσμίας για τη μεταγραφή της. Με την ισχύουσα μορφή της διάταξης αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα και αδυναμία των Υποθηκοφυλάκων να μεταγράψουν ως έχει τη σύμβαση απόσχισης από τη ΔΕΗ με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της μεταβίβασης των παγίων και φυσικά σε καμία περίπτωση εντός διετίας που προβλέπει το αρθ. 98 του ν. 4001/2011 (συμπεριλαμβάνεται και αιτιολογική έκθεση).

  Σχέδιο διάταξης-προσθήκη στο Σ/Ν για «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο».

  Άρθρο…..
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’/179/22-8-2011) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι μεταγραφές καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρήσεις της σύμβασης απόσπασης, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης και ιδίως της διάταξης του άρθρου 3 του ΒΔ 533/1963, και δύνανται να διενεργηθούν εντός 5 (πέντε) ετών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης .»

  Αιτιολογική έκθεση:
  Με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται να δοθεί μια λύση στο αδιέξοδο που έχουν φτάσει οι προσπάθειες μεταγραφής και ατελούς καταχώρισης της σύμβασης απόσπασης των παγίων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στα κατά τόπους αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία. Είναι προφανές ότι λόγω της φύσης των πάγιων του Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς που αποτελούνται από δουλείες εναέριας διέλευσης των Γραμμών Μεταφοράς 12.000 χιλιομέτρων και τουλάχιστον 32.000 εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων προερχόμενα από αποφάσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων αλλά και της ίδιας σύμβασης απόσπασης δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με τις κοινές διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά ακίνητα και συνεπώς απαιτείται νεότερη και ειδικότερη ρύθμιση.

 • 26 Απριλίου 2013, 13:02 | ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  Προτείνουμε την προσθήκη νέας διάταξης που θα καθορίζει τη διαδικασία και τους περιορισμούς που θέτουν οι ΓΜ στις δραστηριότητες οικοδομικές και μη κάτω ή πλησίον τους. Ουσιαστικά συγκεντρώνουμε σε μία διάταξη όλο το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις αποστάσεις ασφαλείας προκειμένου ο πολίτης να μπορεί εύκολα να βρίσκει τι περιορισμοί ισχύουν για το ακίνητό του από την παρουσία των γραμμών μεταφοράς. Με αυτή τη διάταξη επιχειρούμε να ενημερώσουμε και να λύσουμε το ζήτημα των παραβιάσεων των αποστάσεων ασφαλείας από τις Γραμμές Μεταφοράς που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και περιουσία των πολιτών αλλά και την ασφάλεια του Ελληνικού Συστήματος μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.Συμπεριλαμβάνεται αιτιολογική έκθεση και νομοθετικό πλαίσιο.

  Σχέδιο διάταξης-προσθήκη στο Σ/Ν για «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»

  Άρθρο……

  1. Κατά την φάση έκδοσης αδειών κατασκευών ή εγκαταστάσεων (π.χ. οικοδομικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, πρατηρίων καυσίμων κ.α.), ανάπτυξης εργοταξίων κ.λπ. αλλά και λειτουργίας αυτών, σε ακίνητα από τα οποία διέρχονται Γραμμές Μεταφοράς ή σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται παραπλεύρως των Γραμμών Μεταφοράς, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για να τους χορηγηθούν όροι ασφαλούς εγκατάστασης ή/και λειτουργίας.

  2. Ακίνητα τα οποία οριζοντίως απέχουν :
  α) τουλάχιστον 25 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα Γραμμής Μεταφοράς 400 kV ή
  β) τουλάχιστον 20 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα Γραμμής Μεταφοράς 66 kV ή 150 kV, εξαιρούνται της παραγράφου 1, μετά από σχετική δήλωση του μελετητή μηχανικού στο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου το οποίο τοπογραφικό διάγραμμα, συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της άδειας.

  3. Η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση των αντικειμένων, που εμπίπτουν στην παράγραφο 1, από τους αγωγούς Γραμμών Μεταφοράς, όταν αυτοί βρίσκονται στη δυσμενέστερη θέση τους, δηλ. οι αγωγοί διαρρέονται από το ονομαστικό τους ρεύμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 50º C και άπνοια, αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα :

  Πίνακας : Ελάχιστες Αποστάσεις Ασφαλείας
  Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας
  από τους αγωγούς ΓΜ 66 KV, 150 kV & 400 kV ΕΛΑΧΙΣΤΗ
  ΑΠΟΣΤΑΣΗ

  ΓΜ 150 KV
  Έδαφος εν γένει 7,00
  Κτίρια εν γένει 6,00
  Επαρχιακοί δρόμοι και Κοινοτικοί οδοί 8,50
  Εθνικοί οδοί 9,00
  Σιδηροδρομικές γραμμές 11,00
  Στέψη γεφυρών 7,00
  Ιστοί εν γένει 4,50
  Οπωροφόρα δένδρα 4,50
  Ηλεκτρικές γραμμές 3,00
  Τηλεφωνικές γραμμές 4,00
  Διαχωρισμός φάσεων (στερεά εξάρτηση) 3,25
  Διαχωρισμός φάσεων (αιωρούμενη εξάρτησης) 4,00
  ΓΜ 400 kV
  Έδαφος εν γένει 11,00
  Κτίρια εν γένει 11,00
  Επαρχιακοί δρόμοι και Κοινοτικοί οδοί 11,00
  Εθνικοί οδοί 11,00
  Σιδηροδρομικές γραμμές 13,00
  Στέψη γεφυρών 11,00
  Ιστοί εν γένει 8,00
  Οπωροφόρα δένδρα 8,00
  Ηλεκτρικές γραμμές 5,00
  Τηλεφωνικές γραμμές 5,50
  Διαχωρισμός φάσεων (στερεά εξάρτηση) 5,00
  Διαχωρισμός φάσεων (αιωρούμενη εξάρτησης) 7,00
  Επιφάνεια πύργου (στερεά εξάρτηση) 2,00
  Επιφάνεια πύργου (αιωρούμενη εξάρτηση) 4,00

  4. Τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του παρόντος ισχύουν εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή ή εγκατάσταση αντικειμένων παραπλεύρως ή κάτω των γραμμών μεταφοράς στις σχετικές απαλλοτριωτικές αποφάσεις αυτών.

  Αιτιολογική έκθεση:

  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα οικοδομική ή άλλη και να προστατευθεί η ζωή, η περιουσία τους και το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εισάγεται διάταξη η οποία κατηγοριοποιεί και συγκεντρώνει την ισχύουσα νομοθεσία για την ανάπτυξη δραστηριότητας κάτω και πλησίον Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης. Η διάταξη αυτή ικανοποιεί ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα των πολιτών να υπάρχει μία ξεκάθαρη πρόβλεψη για τις αποστάσεις ασφαλείας που ισχύουν κάτω/πλησίον των γραμμών αυτών. Η εν λόγω διάταξη εδράζεται στο κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο:
  • το άρθρο 5 περί Τεχνικών Κανόνων και τα Κεφάλαια ΙΙΙ, IV και V της Οδηγίας 2003/54 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • τις εκάστοτε ΚΥΑ και ΥΑ κήρυξης και συντέλεσης για την απαλλοτρίωση εδαφοτεμαχίων και τη σύσταση δουλείας διέλευσης των Γραμμών Μεταφοράς, που αφορούν στα εμπράγματα δικαιώματά μας και τα οποία δικαιολογούν την επιβολή περιοριστικών όρων που προβλέπονται σε αυτές.
  • την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 70261/2874 “Περί εγκρίσεως Κανονισμών δια την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενεργείας” (ΦΕΚ 608/Β/67).
  • το άρθρο 79 του Προεδρικού διατάγματος 1073/81 και το Προεδρικό Διάταγμα 305/96.
  • το άρθρο του Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α΄/16-9-1981).
  • το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α΄/1983).

  • τις Εγκυκλίους 161/24.11.81, 118/10.12.85 και 62/9.7.87 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  • το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α΄/22-12-1999).
  • την Υπουργική απόφαση 306/2002 (ΦΕΚ 512/Β΄/25-4-2002).
  • το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22-8-2011).