Άρθρο 03: Δικαιοπραξίες

1. α. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
i) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
ii) στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
iii) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
β. Η βεβαίωση μηχανικού, για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν.4014/11(Α’ 209) ή του παρόντος περιέχει σαφή αναφορά για την εξόφληση

ποσοστού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου για την οποία γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία.
γ. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/77 (Α’ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από την μεθοδολογία εξάρτησης, το αρχείο επίλυσης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση.
Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται το ως ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
ii) Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα εφόσον η βεβαίωση προσαρτάται σε χαριστική δικαιοπραξία.
δ. Οι ως άνω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά στο ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

ε. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήματος να υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων, στην αρμόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστημα και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρμόδιας αρχής.
στ. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος, οι βεβαιώσεις των μηχανικών που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος, εκδίδονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Μηχανικό χωρίς μοναδικό αριθμό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Στη σχετική βεβαίωση σημειώνεται και μονογράφεται η επισήμανση «Εκδίδεται από το Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος». Τα στοιχεία της βεβαίωσης καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση. Για τη συγκεκριμένη επισήμανση γίνεται ειδική μνεία στη συμβολαιογραφική πράξη. Η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τη σχετική ανακοίνωση του αρμοδίου οργάνου η οποία αναρτάται υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και της αρμόδιας αρχής με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών.
2. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν σαν αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4) και Ν.Δ/τος 1024/1971 (Α’232), προσαρτώνται, επί ποινή ακυρότητας θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου.
3. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις του άρθρου 8 του παρόντος, εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης γίνεται ειδική μνεία για τα στοιχεία νομιμότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται επιπλέον ,επί ποινή ακυρότητας, θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων που τις απεικονίζουν.
4. Kατ’ εξαίρεση, μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% αυτού, επιτρέπεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει επί ποινή ακυρότητας ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την συμπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου», κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α’ 62), μετά την έναρξη τήρησής της καθώς και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:46 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Άρθρο 3
  Παρ. 1.α.ii

  Στην έκφραση «καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας» η λέξη «της ιδιοκτησίας» δημιουργεί σύγχυση για τι εννοεί. Μάλλον εννοεί υπέρβαση ως προς τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας, οπότε το «της ιδιοκτησίας» πρέπει να γίνει «της οικοδομικής άδειας».

  Άρθρο 3
  Παρ. 2.

  Α) Το «θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου» είναι ασαφές για το ποια σχέδια εννοεί. Προφανώς εννοεί το τοπογραφικό και την κάτοψη. Εκτός και αν εννοεί και άλλα αρχιτεκτονικά σχέδια (π.χ. τομές, όψεις) ή στατικά ή εγκαταστάσεων, οπότε πρέπει ρητά να καθοριστούν.
  Β) Στην περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, ενώ αυτό κατά το άρθρο 23 δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή, τα θεωρημένα αντίγραφα θα διαφέρουν από αυτά που θα περιγράφουν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και θα δημιουργηθεί από σύγχυση έως αδιέξοδο. Τι θα κάνουν οι συμβολαιογράφοι αν η πραγματική κάτοψη διαφέρει από το «θεωρημένο αντίγραφο»; Θα κάνουν έλεγχο αν οι διαφορές αφορούν αλλαγές που δεν συνιστούν αυθαιρεσία;
  Προτείνω να επαλειφθεί η απαίτηση για επισύναψη θεωρημένων σχεδίων. Επί πλέον προσθέτει πρόσθετη γραφειοκρατία για τις ΥΔΟΜ χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.

 • 28 Απριλίου 2013, 19:06 | Διδώνης

  Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές ποιες ειδικότητες μηχανικών έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν Βεβαιώσεις ή ένταξη στις διατάξεις του νόμου για τα αυθαίρετα ή για την ηλεκτρονική ταυτότητα.
  Με αυτό σε ασάφεια έως τώρα έχουν γίνει πολλές υπαγωγές στις διατάξεις του 4014 (πχ) από ειδικότητες μηχανικών με ελαχίστη έως και μηδενική σχέση με τα κτίρια.
  Συγκεκριμένα θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει.

  Δικαίωμα υπογραφής Βεβαίωσης ή ένταξης στον νόμο για τα αυθαίρετα οι μηχανικοί που έχουν τα αναλογούντα για το κτίριο επαγγελματικά δικαιώματα υπογραφής του διαγράμματος δόμησης.

  Θα ήταν ακόμα πιο ορθό αν ειδικά στις διαδικασίες ένταξης προσδιοριζόντουσαν επιτέλους οι αρμοδιότητες υπαγωγής ανάλογα με την ειδικότητα.
  Οι Αρχιτέκτονες αποκλειστικά τα αρχιτεκτονικά, οι Πολιτικοί Μηχανικοί αποκλειστικά τα Στατικά, οι Μηχανολόγοι αποκλειστικά τα Μηχανολογικά, και οι Τοπογράφοι αποκλειστικά τα Τοπογραφικά.

  Όπως γίνεται κατά κανόνα σε όλο τον κόσμο και όχι όλοι ολιγον απ όλα και ο ιδιοκτήτης βλέπει το Μηχανικός (ακόμα και Αεροδιαστημικός Μηχανικός) στο τέλος και δεν γνωρίζει ποια είναι η βέλτιστη επιλογή που μπορεί να κάνει.
  Σαν να πας σε γιατρούς για το μάτι σου και να σε εξετάζει Ωρυλά. (δίπλα είναι το ένα με τ άλλο), γιατρός τίτλος είναι και στους δυό στο τέλος.

 • Επί της παραγράφου 1, εδάφιο γ, για τις δύο περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τοπογραφικό κατ’ εξαίρεση.

  Γενικά, Τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να συνοδεύει ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τη βεβαίωση μηχανικού, αφού αυτό ουσιαστικά αποτελεί τη βάση για να κρίνει ο μηχανικός κατά την αυτοψία που οφείλει να διενεργήσει στο ακίνητο ότι αυτό υπάρχει και είναι το ίδιο στο οποίο αφορά η δικαιοπραξία που θα ακολουθήσει. Η έλλειψη αυτού του ελάχιστου τεκμηρίου για την αντικειμενική κρίση του μηχανικού καθιστά την έκδοση βεβαίωσης πρακτικά άνευ αντικειμένου και ουσίας, με σοβαρές όμως επιπτώσεις και ποινές για το μηχανικό σε περίπτωση έκδοσης ανακριβούς βεβαίωσης.

  Περίπτωση (i). Για τα εντός ορίων οικισμού ακίνητα αλλά ακόμη και για τα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ακίνητα, συχνά πυκνά από τις δικαιοπραξίες σύστασης και μεταβίβασης «λείπουν» τα τοπογραφικά διαγράμματα και όπου υπάρχουν, διαπιστώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις ακούσια ή εκκούσια σφάλματα, αποκλίσεις και ελλείψεις.
  Σημειώνεται ότι υπάρχουν δικαιοπραξίες σύστασης που έγιναν εδώ και σαράντα χρόνια (!!!) προ της δημοσίευσης του παρόντος.
  Τα ίδια ευρήματα διαπιστώνονται εν γένει και για τα τοπογραφικά που συνοδεύουν τις οικοδομικές άδειες. Επιπλέον, θεσμικές και ιδιοκτησιακές μεταβολές (τροποποιήσεις σχεδίων, απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις ορίων με ανταλλαγή, χρησικτησία κτλ) συχνά, με ευθύνη των ιδιοκτητών δεν αποτυπώνονται σε διορθωτικούς τίτλους με αποτέλεσμα τα υφιστάμενα έγγραφα και τίτλοι να περιγράφουν διαφορετική κατάσταση από αυτή που υφίσταται.

  Περίπτωση (ii). Για τα εκτός σχεδίου μη άρτια και μη οικοδομίσημα ακίνητα, όπου κατά κανόνα υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια σε οικιστικές περιοχές, είναι προφανές ότι η εξαίρεση του τοπογραφικού, μπορεί να οδηγήσει σε δικαιοπραξίες μεταβίβασης αυθαιρέτων, όπως στο παρελθόν υπήρξε το φαινόμενο να κατατμούνται γήπεδα με αναγνωριστικές αγωγές για διανομή χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στα κτίρια, συνήθως αυθαίρετα που πιθανά υπήρχαν. Για τους μικρούς αγρούς οι οποίοι συνήθως αποτελούν αντικείμενο χαριστικών δικαιοπραξιών, υπάρχει ο κίνδυνος να εκδοθεί βεβαίωση και να συνταχθεί συμβόλαιο το οποίο θα περιγράφει ακίνητο διαφορετικό από αυτό που ανήκει στον ιδιοκτήτη, όπως η εμπειρία του κτηματολογίου μέχρι σήμερα έχει δείξει.

  Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, για την έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, δεν έχει καθοριστεί ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ. Μόνη προϋπόθεση αποτελεί η κτήση κωδικών πρόσβασης από το μηχανικό για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το ΤΕΕ σε μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες.

  Για τους παραπάνω λόγους, αν κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθούν οι ως άνω εξαιρέσεις, τότε θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η έκδοση βεβαίωσης από μηχανικό, χωρίς ασφαλή τεκμήρια, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επιβολή αδικαιολόγητων ποινών.

  Τέλος, σε κάθε δικαιοπραξία που στερείται επαρκή στοιχεία (προγενέστερος τίτλος, τοπογραφικό, αποτυπώσεις, άλλες δημόσιες καταγραφές για το ακίνητο κτλ) τεκμηρίωσης της ταυτότητας και αναγνώρισης του ακινήτου, για την έκδοση της βεβαίωσης, ο μηχανικός θα πρέπει να απαλλάσσεται της ευθύνης και των εξοντωτικών ποινών που προβλέπονται σχετικά.

 • §1α περίπτωση ii
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν λειτουργικά ανεξάρτητοι ή και εξαρτημένοι με την προς μεταβίβαση οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία χώροι που βρίσκονται σε κ/χ αλλά χρησιμοποιούνται (άτυπα) αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη της υπό μεταβίβαση ιδιοκτησίας και έχουν ανεγερθεί με έξοδά του επηρεάζουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης. Έτσι όπως διατυπώνεται προκύπτει ότι μόνο κλειστοί Η/Χ ή κατασκευές στους εξώστες της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας είναι δυνατό να εμποδίσουν τη μεταβίβαση.
  Επίσης, να διευκρινιστεί τι συμβαίνει με περιπτώσεις χώρων που κατασκευάστηκαν κάτω από εξώστες του υπερυψωμένου ισογείου κάθετης ιδιοκτησίας (ο εξώστης πλέον αποτελεί υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο). Θεωρούνται οι χώροι αυτοί ως κοινόχρηστοι και μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση παρ’ όλο που μεγαλώνει η κάλυψη της ιδιοκτησίας?

 • 28 Απριλίου 2013, 14:51 | ΕΦΗ ΧΡ.

  Για να αντιμετωπισθεί το κοινωνικό πρόβλημα με χιλιάδες ιδιοκτησίες κατοικιών που βρίσκονται εντός της Β’ Ζώνης που δεν είναι σε δασική έκταση, αρχαιολογικός χώρος, ρέμα κλπ., θα πρέπει να προβλεφθεί στο νόμο διάταξη τακτοποίησής τους.

 • 28 Απριλίου 2013, 14:02 | Κώστας Λ.

  Θα πρέπει να δοθεί μέριμνα για χιλιάδες ιδιοκτησίες κατοικιών σε περιοχές που έχουν διαμορφωθεί οικισμοί ή συστάδες κατοικιών οι οποίες δεν είναι σε δασική έκταση ή αρχαιολογικούς χώρους, ρεματιές –περιορισμός που θέτει ο νόμος-, αλλά βρίσκονται εντός Β’ ζώνης. Η οριοθέτηση, περιλαμβάνει τμήματα εκτάσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την διαμορφωμένη πραγματικότητα (δρόμοι, δίκτυο ύδρευσης, κλπ.). Δεν μπορούν να μην εντάσσονται στο νόμο χιλιάδες ιδιοκτήτες που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία.

 • 28 Απριλίου 2013, 14:58 | Σταυρούλα Ε. Σουρτζή

  παρ.1γ (ι) Όταν εκδίδεται βεβαίωση μηχανικού και δεν απαιτείται σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος καθότι υπάρχει το τοπογραφικό διάγραμμα της αδείας, ο υπογράφων τη βεβαίωση μηχανικός δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στο κτίσμα λόγω εσφαλμένων μετρήσεων του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, αλλά μόνο για τα εγκεκριμένα μεγέθη του κτίσματος (δηλαδή διαστάσεις κατόψεων)και την τήρηση των διαστάσεων της πρασιάς (με αποδεκτή τη νόμιμη απόκλιση).

  Η ανάγκη αυτή προκύπτει καθότι δεν είναι εφικτό πάντα να επιβεβαιωθούν όλα τα μεγέθη του υφισταμένου τοπογραφικού διαγράμματος λόγω μορφολογίας οικοπέδου(π.χ. ύπαρξη τοίχου ύψους 2 μέτρων στο πίσω όριο και συνεπώς αδυναμία μέτρησης του πάχους αυτού ή πυκτή φύτευση). Το μόνο το οποίο μπορεί με βεβαιώτητα να βεβαιωθεί είναι το κτίσμα – διαμέρισμα και οι διαστάσεις που αναγράφονται στην άδεια. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για διενέξεις μεταξύ ιδιοκτητών και διαφωνίες γειτόνων επί των ορίων. Θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται βάση των εγκεκριμένων μεγεθών κατόψεων της αδείας και μόνο. Διαφορετικά να δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης με οιτιολογιμένη αναφορά στην τεχνική έκθεση ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη διάσταση του τοπογραφικού διαγράμματος.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:45 | Γ.Π.

  Για την παρ. 4 : Ωραία, συμπληρώθηκε ότι ο νέος κύριος επιβαρύνεται με την εξόφληση του υπόλοιπου ποσοστού του προστίμου (70%) με ειδική μνεία στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Μέχρι σήμερα, ποιός επιβαρυνόταν; Ο πωλητής κατά τις διατάξεις του Α.Κ.; Σε περίπτωση δε που δεν εξοφλήσει ο νέος κύριος η ακυρότητα θα δημιουργήσει σοβαρές δικαστικές διενέξεις.

  Για την παρ.5 : Να δοθεί πολύ προσοχή στο Π.Δ. που θα αφορά την ΄΄Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου΄΄, για να μην περιπλεχθεί ακόμη περισσότερο η ήδη περίπλοκη κατάσταση που δημιούργησε ο Ν.4014, όπως επαναλαμβάνεται ουσιαστικά με τον παρόντα Νόμο.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:58 | Γ.Π.

  Για την παρ. 2 : Ποιος θα θεωρεί τα αντίγραφα των σχεδίων της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης σε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης σύστασης αυτοτελών ιδιοκτησιών, κατά τις διατάξεις του Ν.3741/1929 ή του Ν.Δ. 1024/1971; Ποια διαδικασία θα προβλέπεται σε περίπτωση απώλειας του φακέλου (ανασύσταση;) ή έλλειψης ορισμένων σχεδίων και πως θα προχωρά αυτή η διαδικασία; Αν δεν εκδόθηκε οικοδομική άδεια, αλλά ο κύριος της οικοδομής απέκτησε ΄΄πολεοδομικό τίτλο΄΄ και επιθυμεί να συστήσει οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες σε εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη οικοδομή, πως θα γίνεται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, προσάρτηση θεωρημένων σχεδίων;

  Για την παρ.3 : Αν υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές που θα αποκτήσουν οριστικό τίτλο με τον παρόντα Νόμο ή τίτλο αναστολής κυρώσεων για 30 χρόνια, σε οικοδομή με άδεια, αυτές δεν θα φαίνονται στα θεωρημένα σχέδια από την Υπηρεσία Δόμησης, τότε τι γίνεται; Θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων που τις απεικονίζουν σύμφωνα με την παρ.3. Και πάλι θεωρημένα από ποιόν; Την Υπηρεσία Δόμησης, το ΄΄πληροφοριακό σύστημα΄΄ , το μηχανικό τον ίδιο;

  Για τις παρ. 2 και παρ. 3 : Η ποινή ακυρότητας σε περίπτωση που δεν προσαρτηθούν θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων της άδειας δόμησης ή των σχεδίων που απεικονίζουν ΄΄τακτοποιημένες΄΄ αυθαίρετες κατασκευές η χρήσης είναι απαράδεκτη και υπερβολική και ευτελίζει τη δουλειά όλων όσων συμμετέχουν σε μια διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου, θεωρώντας αυτούς εξ υπαρχής παρανομούντες. Επιπρόσθετα, στην παράλειψη επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος τέτοια ποινή δεν υπάρχει, γιατί να υπάρχει στη μη προσάρτηση σχεδίων των κτισμάτων;.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:49 | Γ.Π.

  Για την παρ.1 περ. γ’ υποπ. ii : Ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει ότι ένα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητο, που μεταβιβάζεται με γονική παροχή η δωρεά, ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ;;;; Ο μηχανικός, ο συμβολαιογράφος, ο μεσίτης, οι δικηγόροι ή ο Υποθηκοφύλακας; Και με ποιο τρόπο θα αποδεικνύεται αυτό, αν όχι με τοπογραφικό με τις σχετικές δηλώσεις μηχανικού;

  Για την παρ.1 περ. δ’ εδ. β’ και γ’ : Ας τελειώνει πια αυτό με το μοναδικό αριθμό ακινήτου. Πέρα από το αντικειμενικό γεγονός ότι αδυνατούμε να προσαρτήσουμε τον ίδιο τον αριθμό στα συμβόλαια μας, ως οντότητα, καθώς τεχνικά δεν υπάρχει τρόπος και επομένως αναγκαζόμαστε να προσαρτήσουμε τη βεβαίωση ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΠΑΝΩ ΤΗΣ τον Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, ξέρουν και οι πέτρες ότι τέτοιος αριθμός δεν υπάρχει και το μόνο που υπάρχει είναι ΄΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ΄΄.

  Για την παρ. 1 περ. δ’ εδ. α’, β’ και γ’ : Η βεβαίωση ακολουθεί τελικά το ακίνητο ή τον ιδιοκτήτη του; Τι ενδιαφέρει το ΥΠΕΚΑ; Για ποιο λόγο να εκδίδεται βεβαίωση, να γίνεται συμβόλαιο και στη συνέχεια εάν ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ της βεβαίωσης (2μηνο) μεταβιβάζεται και πάλι το ακίνητο, να είμαι αναγκασμένος να προσαρτήσω ΝΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ που μεσολάβησε και να μην αναφερθώ στην ίδια παλαιά βεβαίωση που είχα προσαρτήσει στο προηγούμενο συμβόλαιο μου, ΑΦΟΥ ΑΥΤΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ; Για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν σοβαρές προστριβές με Υποθηκοφύλακες. Να μπεί σχετική διάταξη στο Νόμο.

  Για την παρ.1 περ. στ’ εδ. γ’ : Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, τα στοιχεία της βεβαίωσης να καταχωρούνται 2 μήνες μετά την επαναλειτουργία του συστήματος και όχι μετά την έκδοση της, με ευθύνη του συντάξαντος αυτήν. Τόσο απλό.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:37 | Γ.Π.

  Για την παρ.1 περ. γ’ : Τελικά, πόσα ίδια τοπογραφικά διαγράμματα επισυνάπτουμε στα συμβόλαια; Το τοπογραφικό του 651/1977 είναι ένα και επιβάλλεται να επισυνάπτεται από τις διατάξεις του Ν.651/1977 για πωλήσεις οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μετά η ανευ κτισμάτων (πλην αγροτεμαχίων σε ΄΄καθαρά αγροτικές περιοχές΄΄, παρότι ουδέποτε αυτές καθορίστηκαν νομίμως). Το τοπογραφικό που συνοδεύει τη βεβαίωση είναι άλλο ένα και επιβάλλεται να συνοδεύει τη βεβαίωση του Ν.4014/2011, σύμφωνα με το Νόμο αυτό (και το νέο Νόμο). Να αρκεί η προσάρτηση ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

  Για την παρ. 1 περ. γ’ : Για ποιο λόγο στα εντός σχεδίου πόλεως ακίνητα ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες, να απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό που θα συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού, ενώ το τοπογραφικό αυτό είχε εξαιρεθεί και δεν απαιτείτο να συνοδεύει τη βεβαίωση, με το άρθρο 49 παρ.3 του Ν.4042; Όταν και πράξη εφαρμογής υπάρχει και τα εντός σχεδίου ακίνητα είναι τοπογραφημένα πολλές φορές, λειτουργεί ήδη Κτηματολογικό Γραφείο στην περιοχή και πιθανόν και άδεια οικοδομής μπορεί να έχει εκδοθεί; Με τη συνεχή οικονομική επιβάρυνση του πολίτη για το ίδιο ακίνητο για το οποίο έχει πληρώσει ήδη πολλές φορές, το αποτέλεσμα θα είναι να σταματήσουν οι χαριστικές δικαιοπραξίες και να αντικατασταθούν πλήρως από διαθήκες. Εκτός κι αν κάποια στιγμή απαιτήσετε και για την τελευταία βούληση του προσώπου να επισυνάπτει στο έγγραφο της, ως προαπαιτούμενο, εξαρτημένο τοπογραφικό.

  Για την παρ. 1 περ. γ’ : Νομίζω πως ήδη από το Ν.4030/2011, ο στόχος ήταν σαφής. Η δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Κατόπιν δε τούτου και αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι πια δεν υπάρχει επιστροφή σε όσα γνωρίζαμε πριν το Ν.4030 (νομίζω πως πρέπει να δούμε την πραγματικότητα ως έχει), ως ελάχιστη ένδειξη καλής θέλησης του ΥΠΕΚΑ προτείνω τουλάχιστον όπου υπάρχει ήδη λειτουργούν Κτηματολογικό Γραφείο ή σχέδιο πόλης ή οικισμών προ του 23 ή οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και πλην των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.651/1977, να μην προσαρτάται τοπογραφικό διάγραμμα της παρ.1 εδ. γ’ του άρθρου 3 του νέου Νόμου.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:29 | Γ.Π.

  Για την παρ. 1 περ. α’ και παρ.1 περ. α’ υποπ. i : Στην παρ.1 α’ Άρθρο 948 Α.Κ. Ακίνητα πράγματα είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Ακίνητο πράγμα είναι και αυτό που δεν έχει κτίσμα. Επομένως αφού η βεβαίωση του μηχανικού θα αναφέρει, ούτως η άλλως, σύμφωνα με την παρ.1 περ. α’ υποπ. i ΄΄στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα΄΄ για ποιο λόγο αναφέρεται παραπάνω η διατύπωση ΄΄συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα΄΄. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτή η αναφορά, που είχε προστεθεί με τον 4030, καθώς δύο φορές μέσα σε δύο γραμμές, λέτε το ίδιο πράγμα.

  Για την παρ.1 περ. α’ υποπ. i και ii : Εκτός από ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑ και εκτός από ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Η ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ υπάρχουν και ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Η ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ!!!!!!. Επανάληψη του λάθους του 4030.

  Για την παρ. 1 περ. β’ : Σωστή η διατύπωση ΄΄σαφής αναφορά για την εξόφληση ποσοστού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου για την οποία γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία΄΄. Αντί δε της σαφούς αναφοράς στη βεβαίωση, θα μπορούσε να εκδοθεί βεβαίωση που θα ανέφερε ότι πρόκειται για βεβαίωση κατόπιν εξόφλησης του 30% του προστίμου. Δυστυχώς, ως προς το θέμα αυτό παρά τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ (11-09-2012), την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την κύρωση της, όπου περιλαμβανόταν η διάταξη για το 30%, το σύστημα του ΤΕΕ δεν ενημερώθηκε αναλόγως και η προσάρτηση της βεβαίωσης θα μπορούσε να γίνει ΄΄σε συννενόηση μηχανικού με συμβολαιογράφο΄΄.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:05 | Γ.Π.

  Για την παρ. 1 : Τελικά, ποια είναι η βεβαίωση του μηχανικού; Σε βεβαίωση αδόμητου ή νόμιμου κατασκευής και χρήσεων ή σε βεβαίωση που αφορά τις περιπτώσεις α’,β’,γ’,δ΄ του άρθρου 23 του σήμερα ισχύοντος Ν.4014 (αντίστοιχα και στο Νόμο αυτό), λαμβάνω το τυποποιημένο κείμενο της βεβαίωσης σε 1 φύλλο στο οποίο υπογράφει ο μηχανικός και υπάρχει σε αυτό ο μοναδικός αριθμός ακινήτου. Στη βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται, συρραμένο, το 5σελιδο της δήλωσης του μηχανικού στο ΤΕΕ (ολοκληρωμένης υπαγωγής) με την Τεχνική Έκθεση, το οποίο επίσης επισυνάπτω, βάσει του οποίου εκδίδεται το μονόφυλλο της βεβαίωσης, ενώ το ίδιο ΄΄πακέτο΄΄ το συνοδεύει το τοπογραφικό διάγραμμα. Αρκεί το μονόφυλλο ή πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται και το 5σελιδο της δήλωσης στις παραπάνω περιπτώσεις; Σε βεβαίωση ΄΄μίας΄΄ από τις άλλες περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 23 του 4014 (αντιστοίχως και για τον παρόντα Νόμο) για την περίπτωση ε’ επισυνάπτω τα ίδια παραπάνω και τα σχετικά των Ν.3775 και Ν.3843. Για την περίπτωση στ’ επισυνάπτω το μονόφυλλο της βεβαίωσης και το πεντασέλιδο ΄΄Βεβαίωση Περαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 24΄΄ το οποίο, ούτως ή άλλως, επισυνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.14 του Ν.4014.

  Για την παρ.1 : Η βεβαίωση του μηχανικού, όπως εκδίδεται από το σύστημα είναι απαράδεκτη. Να αναφέρει ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡ.23 ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (υπάρχουν οι επιλογές : α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και τώρα με το ν.4144 και ζ’ που αφορά τον ΟΕΚ). Αυτό επιβάλλει ο Νόμος και αυτή είναι η αληθής του έννοια – να αναφερθεί η συγκεκριμένη περίπτωση της παρ. 2 του αρ.23, και όχι επειδή ο Νόμος μιλά για ΄΄μία΄΄ από τις περιπτώσεις, να εκδίδεται βεβαίωση κατά ακριβολογία.

  Για την παρ.1 : Η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού να συμπεριληφθεί μέσα στο κείμενο του μονοσέλιδου που αναφέρει ότι είναι η βεβαίωση της παρ.4 του αρ.23 (και όχι στο πεντασέλιδο της δήλωσης προς το ΥΠΕΚΑ ή στο πεντασέλιδο της βεβαίωσης περαίωσης υπαγωγής στις διατάξεις του αρ.24. Επιπλέον, να αφήνεται μεγαλύτερο περιθώριο στο μηχανικό για να συντάξει τη βεβαίωση, όπως επιθυμεί και να λείψει, σε μεγάλο βαθμό, η ΄΄τυποποίηση΄΄ της. Ας σταματήσουμε κάποια στιγμή το λάθος να μιλάμε με ΄΄τετραγωνίδια΄΄ και ΄΄κουτάκια΄΄, εκεί που δεν πρέπει.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:30 | Γ.Π.

  Δύο χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από το Ν.4014 και αυτονόητα δεν υπάρχουν, όπως έχει φανεί από χιλιάδες ερωτήσεις συμβολαιογράφων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να προβούν σε συστάσεις και κυρίως σε τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενων συστάσεων αυτοτελών διαιρεμένων ιδιοκτησιών (ακόμη και Help Desk 4014 δημιουργήθηκε). Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι κάθε Νόμος έχει προβλήματα εφαρμογής, αλλά όταν προσεγγίζονται εμμέσως, παρεπιπτόντως και πρόχειρα ΚΑΙ θέματα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ακινήτων, Νόμων οροφοκτησίας και Αστικού Κώδικα (παρά το ότι και ο Ν.4014 και αυτός εδώ υποτίθεται ότι είναι πολεοδομικοί Νόμοι), μήπως θα έπρεπε ήδη από τον Ν.4014 να χει δοθεί η προσοχή που απαιτείτο; Εικάζω ότι καθόλου δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη σύνταξη του 4014, το ντόμινο που θα δημιουργούσε η αναστολή για 30 χρόνια επιβολής κυρώσεων (άλλως ΄΄τακτοποίηση΄΄) για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που θα υπάγονταν στο Νόμο. Επομένως, επαναλαμβάνω το σχόλιο του κ. Καραπιπέρη. Τα οφθαλμοφανή ΄΄κενά΄΄ Νόμου όσον αφορά τις συστάσεις ή τις τροποποιήσεις συστάσεων αυτοτελών διαιρεμένων ιδιοκτησιών, που προέκυψαν από το Ν.4014, να καλυφθούν ΤΩΡΑ, ώστε αυτά τα κενά Νόμου να μην καλύπτονται ΄΄εκ των έσω΄΄, κατόπιν της πλήρους απάθειας του ΥΠΕΚΑ να ασχοληθεί με θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτοτελών ιδιοκτησιών και σχέσεων συνιδιοκτητών του όλου ακινήτου (παρότι οι πολεοδομικές διατάξεις για τα αυθαίρετα, σαφώς επηρέασαν και τα θέματα αυτά), λαμβανομένων υπόψη και των συμβολαιογραφικών δεδομένων μέχρι το 2009 που ξεκίνησε όλη η ιστορία με το Νόμο Σουφλιά, συνεχίστηκε με το Νόμο Μπιρμπίλη, για να ολοκληρωθεί με τον 4014, απολύτως ανεπιτυχώς. Με την απλή αναφορά στο από 29-05-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ που ορίζει ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΩΣ ότι επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών σε κτίσματα με αυθαίρετα, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν χιλιάδες διαφορετικές περιπτώσεις που ανακύπτουν στην πράξη. Επομένως, η μόνη λύση είναι η ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 35/2012 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών (αφού πλέον έχουν γίνει και συμβόλαια βάσει αυτής) ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου θεωρηθεί κατά πλειοψηφία αποδεκτού, πιθανόν με κάποια προσθήκη στον Ν. 3741/1929 και το Ν.Δ. 1024/1971 ή ΕΣΤΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον παρόντα ΝΟΜΟ και ακριβής προσδιορισμός των περιπτώσεων όπου απαιτείται η τροποποίηση συστάσεων που ήδη είχαν γίνει πριν από τον 4014 (μπορείτε να λάβετε υπόψη σας και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις που έχουν συνταχθεί για το θέμα, ότι η κτήση κυριότητας σε διαιρεμένη ιδιοκτησία συνέχεται με την αναγκαστική συγκυριότητα στο έδαφος και τα κοινά μέρη του ακινήτου κι ανατρέξτε και στη νομολογία). Λάβετε υπόψη σας ότι όσοι αγόραζαν νόμιμα το 2008 σε μια πολυώροφη οικοδομή και έρχονται σήμερα να μεταβιβάσουν και ακούν ότι πρέπει να βρουν τους 20-30 συνιδιοκτήτες (άφαντους, αποβιώσαντες κλπ.) της οικοδομής για κάποια τετραγωνικά κοινοχρήστου χώρου (ενός διαδρόμου λ.χ.) που τα ΄΄έκλεισαν΄΄ μέσα στο διαμέρισμα τους, για να τροποποιήσουν τη σύσταση, επιβαρύνονται ΞΑΦΝΙΚΑ με τεράστια έξοδα, χωρίς ίσως οι ίδιοι να έχουν καμία ευθύνη, και φτάνουν να το μετανιώσουν (ειδικά σε χαριστικές δικαιοπραξίες). Κοιτάξτε τα στατιστικά δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής όπου μπορείτε να διαπιστώσετε από πότε άρχισε η τεράστια πτώση στις δικαιοπραξίες ακινήτων για κάθε αιτία. Από τον Σεπτέμβριο του 2011. Έτσι, μπορούν να γίνουν και σχετικοί υπολογισμοί, ποιο ήταν το κέρδος από τα αυθαίρετα αυτά τα 2 χρόνια και ποια ήταν η ζημιά από μεταβιβάσεις για τις οποίες υπήρχε αδυναμία να γίνουν, λόγω της δυσλειτουργίας που προκάλεσε ο 4014, η οποία δυσλειτουργία δεν καλύπτεται με το νέο Νόμο.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:37 | Γιάννης

  Άρθρο 3 παρ.1.γ.ii: Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει ο συμβολαιογράφος ποιο ακίνητο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, χωρίς τη σύνταξη τοπογραφικού με δήλωση του Ν651/77; Μήπως η διάταξη αφορά μόνο στην απαγόρευση του εξαρτημένου τοπογραφικού; Να καθοριστεί το είδος του διαγράμματος που θα απαιτείται.
  Άρθρο 3 παρ.2: Αν δεν υπάρχει φάκελος αδείας θα γίνεται ανασύσταση φακέλου από ιδιώτη μηχανικό; Ισχύει το άρθρο 11 παρ.6.γ. του παρόντος σχεδίου νόμου σ’αυτή την περίπτωση;

  Γενικά: Θα μνημονευθεί κάπου η υποχρέωση σύνταξης πρόσφατου τοπογραφικού πριν την οποιαδήποτε σύνταξη δικαιοπραξίας; Ισχύει η τριετία;

 • 28 Απριλίου 2013, 11:58 | ΣΔΑΤΜ Κρήτης

  Επί του άρθρου 3, από το Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης (ΣΔΑΤΜ Κρήτης) προτείνονται τα ακόλουθα:

  Για λόγους επιστημονικής αρτιότητας και δυνατότητας αξιοποίησης των στοιχείων καταγραφής από τις βεβαιώσεις για τις μεταβιβάσεις αλλά και τις δηλώσεις αυθαιρέτων στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής:

  «γ. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται απαραίτητα από το μοναδικό αριθμό ακινήτου που αποδίδεται ηλεκτρονικά ως ταυτότητα ακινήτου σε κάθε καταγραφόμενο ακίνητο από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ. Για την απόδοση του μοναδικού αριθμού ακινήτου απαιτείται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικής – κτηματογραφικής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα οριζόμενα στο ν. 651/77 (Α’ 207), τεκμηρίωση για τον τρόπο και τη μεθοδολογία (α) της αποτύπωσης οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (β) της εξάρτησης από το κρατικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς και (γ) της εκτίμησης της τυπικής απόκλισης και της μέγιστης ανοχής για το εμβαδόν του γηπέδου ή του οικοπέδου του προς αποτύπωση ακινήτου. Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου θα αποδίδεται άπαξ για κάθε ακίνητο και θα το προσδιορίζει μονοσήμαντα όσο αυτό δεν μεταβάλλεται (α) ιδιοκτησιακά κατά σχήμα ή θέση, (β) θεσμικά λόγω του σχεδιασμού οργάνωσης ή προστασίας του χώρου (πολεοδομικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά, αρχαιολογία, απαλλοτριώσεις κτλ) και (γ) στα πολεδομικά του μεγέθη (κάλυψη, δόμηση, όγκος).
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης, τα απιατούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης και τα κατ’ ελάχιστο υποχρεωτικά στοιχεία υποβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα των τοπογραφικών – κτηματογραφικών μελετών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την απόδοση και έκδοση του μοναδικού αριθμού ακινήτου.»

  Τέλος, προκειμένου να καμφθούν οι όποιες «έριδες» σχετικά με το κόστος των εξαρτημένων τοπογραφικών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν για την καθολική καταγραφή των υφιστάμενων παρεμβάσεων μας στο χώρο προτείνεται η προσθήκη μιας ακόμη παραγράφου μετά την παράγραφο 5 ως εξής:

  «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να καθορίζεται εφάπαξ έκπτωση ποσοστού επί του κόστους απόδοσης του μοναδικού αριθμού ακινήτου (αμοιβή μηχανικού, τέλη για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος κτλ) από το φόρο μεταβίβασης ή το φόρο ακίνητης περιουσίας για τα αδόμητα ή νόμιμα ακίνητα και από το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για τις υπαγόμενες στις ρυθμίσεις του παρόντος αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή της.»

 • 28 Απριλίου 2013, 11:14 | Σταυρούλα Ε. Σουρτζή

  στην παρ. 1.γ. να επεκταθεί η εξαίρεση σε όλα τα ακίνητα εφόσον πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή.

 • 28 Απριλίου 2013, 09:28 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3 γ i συμπεριλαμβανεται η πραξη μεταβιβασης

  Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ,σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 • 28 Απριλίου 2013, 00:26 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Να αναφερθούν οι ανοχές κατά την αυτοψία του μηχανικού για τη βεβαίωση, το μήκος, το ύψος, το εμβαδόν, ποσοστά, το ότι δεν μετράνε οι τυχόν επενδύσεις τοίχων κλπ, καθώς πάντα υπάρχουν μικροδιαφορές – μικροπαρεκκλίσεις και κυρίως στην επαρχία και στις παλιές άδειες. Ειδικά για το ύψος οι ανοχές πρέπει να αυξηθούν σε σχέση με τον Ν4014. Επίσης τι θα γίνει στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία ένταξης στο νόμο και που κάποιοι δεν θα έχουν κάνει δήλωση νομίζοντας ότι δεν έχουν αυθαιρεσία?
  Για τις ελαφριές περιπτώσεις τουλάχιστον θα επιτρέπεται έστω ενημέρωση φακέλου στην πολεοδομία? Πχ αν σε μονοκατοικία μηχανικός διαπιστώσει ελαφρά μετατόπιση του κτιρίου πχ 30εκ σε σχέση με το τοπογραφικό σε νόμιμη θέση, τι πρέπει να κάνει? Τέτοια διλήμματα υπάρχουν κατά την ώρα της αυτοψίας, όμως οι ποινές είναι αυστηρές και ίσως θα έπρεπε μερικά πράγματα να αφήνονται στην κρίση του μηχανικού. Διαφορετικά ίσως τέτοιες απορίες ή ανοχές να λυνόντουσαν πχ στην τοπική πολεοδομία και με υπογραφή του υπαλλήλου.

 • 27 Απριλίου 2013, 20:05 | Παρασκευή Γρομητσάρη

  Περί της εξάρτησης του μεταβιβαστού του ακινήτου από την ύπαρξη αυθαιρεσιών επί του ακινήτου.
  Αναντίρρητα, η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές παθογένειες του πολεοδομικού δικαίου στη Χώρα μας. Συνδέεται δε άρρηκτα με μια κακώς εννοούμενη αντίληψη του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, που δεν σέβεται τους κανόνες περί των χρήσεων της γης που έχουν τεθεί για το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, περιβαλλοντικής φύσεως περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας κρίνονται αποδεκτοί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΔ, 27 nov. 2007, n° 21861-03, Hamer) αλλά και από το σύνολο των δικαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αντίληψη αυτή ανταποκρίνεται σ’ έναν επαναπροσδιορισμό του δικαιώματος της Ιδιοκτησίας και την επένδυσή του με περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  Ωστόσο, η εξάρτηση του μεταβιβαστού του ακινήτου από την ύπαρξη αυθαιρεσιών αντίκειται σε θεμελιώδεις αρχές του δικαιικού μας συστήματος για τους κάτωθι λόγους.
  1) Αναφορικά με την εσφαλμένη εφαρμογή της περιβαλλοντικής αρχής « Ο ρυπαίνων πληρώνει».
  Αρχικά, ο νόμος αυτό, όπως επισημαίνεται και από την αιτιολογική του έκθεση έχει τεθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα υπό το πρίσμα της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ιδεολογικό έρεισμα της αρχής αυτής που πρωτοεισάχθηκε από τον Άγγλο οικονομολόγο Pigou το 1920 είναι το ότι ο ευθυνόμενος για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος πρέπει να υφίσταται το αντίστοιχο οικονομικό κόστος. Η διάσκεψη του Ρίο το 1992 την καθιστά μία εκ των βασικών αρχών προστασίας του περιβάλλοντος που στη συνέχεια επαναλαμβάνεται σε πλήθος διεθνών συμβάσεων. Το πνεύμα της αρχής αυτής είναι αποκαταστατικού χαρακτήρα. Επιτάσσεται δηλαδή σε περίπτωση εφαρμογής της , ότι , όταν τίθενται οικονομικές κυρώσεις για περιβαλλοντικής φύσεως περιορισμούς , οι πόροι εξ αυτών να διατίθενται σε περιβαλλοντικούς σκοπούς και μάλιστα όχι αορίστως, αλλά συγκεκριμένα σε σκοπούς συνυφασμένες με την εν λόγω παρανομία. Ειδικότερα στην περίπτωση των αυθαιρέτων τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να διατίθενται σε πολεοδομικούς σκοπούς. Αυτή ήταν και λογική του Πρασίνου ταμείου που συστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ Α 182/14102010).Ωστόσο, η προσδοκία για υγιή εφαρμογή της αρχής αυτής διαψεύσθηκε, όταν στο άρθρο 39 του νόμου 4024/2011(ΦΕΚ Α 226/27102011) προβλέπεται ότι από το σύνολο των εσόδων του Πρασίνου Ταμείου μόνο το 5% προορίζεται για τους σκοπούς της σύστασής του, ενώ οι υπόλοιποι πόροι από τα έσοδα των αυθαιρέτων προορίζονται στην εξυγίανση των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας μας. Τούτο δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει τον εισπρακτικό χαρακτήρα της παρούσης πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό συγκεκριμένη αρχή, όπως εδώ διαφαίνεται υπό το πρίσμα των διατάξεων αντιστρέφεται και καθίσταται « Ο πληρώνων δύναται να συνεχίσει να νέμεται το προιόν της παρανομίας του» και τα έσοδα εξ αυτής δεν διατίθενται καν για τους σκοπούς που προβλέπεται να εισπραχθούν.
  Εξάλλου, υπό κοινωνικό πρίσμα διαπιστώνεται πως το κριτήριο για την νομή της παράνομης ιδιοκτησίας είναι και πάλι οικονομικό. Τούτο διαχωρίζει τους παραβάτες αφενός σ’εκείνους που δύνανται να εξακολουθούν να παρανομούν, νομιμοποιούμενοι δια της πληρωμής και στους παρανόμους που με οικονομικά κριτήρια δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να παρανομούν.
  Εν δευτέροις, αξίζει να ανατρέξουμε στο άρθρο 24 του Συντάγματος το οποίο μεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο την Αρχή της Αειφορίας. Η αρχή αυτή, πέρα από τη σαφή περιβαλλοντική της διάσταση αποτελεί μια αρχή εναρμονισμού, που ερμηνευόμενη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προστασία του περιβάλλοντος συμπορεύεται με την εναρμονισμένη κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Επ’ουδενί δε θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η Αρχή αυτή επιτρέπει την διατήρηση των αυθαιρέτων, αλλά η εξάρτηση της μεταβιβασιμότητάς τους από τη νομιμοποίησή τους δια χρηματικού ανταλλάγματος αντίκειται στην αρχή αυτή για λόγους που άπτονται τόσο της κοινωνικής όσο και της οικονομική της διάστασης. Ποιά όμως είναι η νομική διάσταση της εξάρτησης από το εν λόγω πολεοδομικό και περιβαλλοντικό περιορισμό της μεταβιβασιμότητας του ακινήτου;
  2) Η απαγόρευση μεταβίβασης λόγω αυθαιρεσιών.
  Αναντίρρητα, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την κοινωνική και οικονομική ζωή. Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων άσκησής της δια περιβαλλοντικών περιορισμών, καίτοι θεμιτός, πρέπει να ασκείται με τέτοιο τρόπο ώστε το δικαίωμα να μην απεκδύεται της φύσης του. Η μη μεταβιβασιμότητα του ακινήτου αποτελεί σήμερα ένα πολύ συχνό φαινόμενο για τους λόγους ότι το απαιτούμενο ποσό για την υπαγώγή του στις νομοθετικές ρυθμίσεις υπερβαίνει κατά πολύ τη δυνατότητα καταβολής του. Τούτο σημαίνει ότι ακίνητα καθίστανται στην πράξη αμεταβίβαστα. Το μεταβιβαστό εξάλλου του ακινήτου δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο, λόγω της αναγκαίας και δυσχερούς πολλές φορές συνεργασία των φορέων που ακολουθούν την εν λόγω διαδικασία. Επίσης, στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινησθεί ότι η καθιέρωση της τιμής ζώνης είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν λαμβάνει υπ’όψιν του την κοινωνική ετερογένεια κάποιων περιοχών, γεγονός επίσης που συμβάλλει δυσχερώς στην μεταβίβαση των ακινήτων.
  Εξάλλου, υπό νομικούς όρους γίνεται δεκτό ότι η ύπαρξη αυθαιρεσιών επί του ακινήτου αποτελεί δημοσίου δικαίου περιορισμό επί της κυριότητας , το οποίο αποτελεί νομικό ελάττωμα επί της ενοχικής – υποσχετικής σύμβασης της πώλησης και κατά συνέπεια ισχύουν επ’αυτού οι διατάξεις 513 και 514 του Αστικού Κώδικα.
  Αξίζει δε να αναφερθούμε ειδικότερα και στην εξαίρεση των πλειστηριασμών από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Ανατρέχοντας στη νομική φύση του πλειστηριασμού, κατά τη θεωρία του ιδιωτικού δικαίου γίνεται δεκτό ότι αποτελεί πώληση ιδιωτικού δικαίου ενώ κατά τη θεωρία του δημοσίου δικαίου αποτελεί σύμβαση δημοσίου δικαίου που γεννά ιδιόρρυθμη σχέση πωλήσεως. Αναντίρρητα, σε κάθε περίπτωση μεταβιβάζεται κυριότητα του ακινήτου με τις τυχόν αυθαιρεσίες του.
  Εξ αυτού, πρέπει να επισημανθεί πως δεδομένων των παρούσων συνθηκών στη χώρα μας τούτη η εξαίρεση ενέχει το εξής κοινωνικό ρίσκο. Ακίνητα που δεν μπορούν να μεταβιβασθούν λόγω της μη δυνατότητας τακτοποίησης, μετά την κατακύρωσή τους να μπορέσουν να μεταβιβασθούν σε οικονομικά ισχυρότερους, οι οποίοι λόγω της οικονομικής τους υπεροπλίας να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και να επωφεληθούν της αξίας του ακινήτου μεταβιβάζοντάς το περαιτέρω. Μπορούμε εύκολα να διανοηθούμε τις συνέπειες αυτού, ιδίως αρθεί το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η σύμβαση του μεταβιβαστού του απολύτου δικαιώματος της κυριότητας με το περιβαλλοντικό βάρος του ακινήτου, με το περιβαλλοντικό αυτό βάρος, μόνο τον οικονομικά ισχυρό δικαιώνει που του δύναται να εξακολουθεί να νέμεται και να διαθέτει το παράνομο, εφόσον πληρώνει.
  Τέλος,αν και η εισπρακτικότητα του παρόντος νόμου αποτελεί μια νομοθετική παθογένεια απέχουσα από τον περιβαλλοντικό σκοπό του νόμου, προκειμένου να μην παρακωλύεται η κοινωνική και οικονομική ζωή λόγω της δυσχέρειας μεταβίβασης του ακινήτου, αλλά και για να μην γίνεται κατάχρηση της διαπραγματευτικής δύναμης του ισχυρότερου μέρους προτείνεται η επαναδιατύπωση του παρόντος ή άρθρου είτε εκ νέου είτε με τη μορφή εναλλακτικής με το εξής σκεπτικό. Ειδικότερα κρίνεται σκόπιμο να μπορεί να μεταβιβάζεται το ακίνητο κατόπιν μιας απλής διαπιστωτικής και κατά συνέπεια λιγότερο δαπανηρής πράξης του μηχανικού επί των αυθαιρεσιών του ακινήτου και εν συνεχεία να δεσμεύεται ο αγοραστής υπό διαλυτική αίρεση ανατροπής της σύμβασης να προβεί εντός ορισμένου διαστήματος στην αποκατάσταση των αυθαιρεσιών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.Τούτο αποσκοπεί στη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας των μερών μετατόπισης του βάρους ευθύνης επί των αυθαιρεσιών, προς το μέρος της σύμβασης που τεκμαίρεται οικονομικά ισχυρότερο. Τέλος θα μπορούσε η ευθύνη να παραμένει στην ευθύνη του πωλητή, αλλά επ’ουδενί να εξαρτάται εξ αυτής η σύμβαση αποδυναμώνοντας πλήρως το δικαίωμα της κυριότητας.

 • 27 Απριλίου 2013, 15:21 | Νίκος Ψύλλας Συμβολαιογράφος

  Προσέξτε τα σχόλια του κ. Χρ. Τερζίδη Συμβολαιογράφου, ειδικώς για τα σχέδια κατόψεων και την ακυρότητα του συμβολαίου. Π.χ. Κτήριο προ του ’55 στο οποίο γίνεται σύσταση Οριζ. ιδιοκτησίας και το οποίο δεν έχει άδεια οικοδομής, για το οποίο έχουμε κατόψεις από μηχανικό (όχι όμως της αδείας). Ερωτάται απαιτούνται σχέδια ? Εαν ναι θεωρημένα από ποιά υπηρεσία ? Το αυτό ερωτάτατι και για τα κτίσματα με άδειες από την Αστυνομία και τις Κοινότητες.

 • 27 Απριλίου 2013, 13:00 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3
  Β. Πρέπει να γίνει προσαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει περίπου 5 μήνες και δεν έγινε καμία αλλαγή.

 • 27 Απριλίου 2013, 13:14 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 & 3
  Για τις κατασκευές ή χρήσεις του άρθρου 8 ενώ αναφέρεται ότι «αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή της δόμησης» συνεχίζει παρακάτω και ζητά να επισυνάπτονται ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ αντίγραφα των σχεδίων που τις απεικονίζουν. Πρέπει να διαγραφεί η λέξη ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ διότι δεν αναφέρεται ούτε ποια αρχή θα τα θεωρεί ούτε απαιτείται θεώρηση για την ένταξη στο νόμο των αυθαιρέτων έως σήμερα (Ν.4014/11). Άλλωστε αρκεί η σφραγίδα του Μηχανικού σύμφωνα και με το πνεύμα του Ν.4067/12.

 • 27 Απριλίου 2013, 12:10 | Β.Ε.

  Τι θα πρέπει να ελέγξει και τι βεβαίωση θα πρέπει να δώσει ο μηχανικός για μεταβίβαση πραγμάτων που δεν έχουν υλοποιηθεί όπως π.χ. η αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία του αέρα για την μελλοντική επέκταση οικοδομής σε δομημένο οικόπεδο που έχει εξαντληθεί ο σ.δ., η αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία που αντιστοιχεί σε διαμέρισμα μη αποπερατωμένο κ.α. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να μην απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για την μεταβίβαση μη αποπερατωμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών ή κτιρίων ή τουλάχιστον να εκδίδεται αυτή με την αποπεράτωση της κατασκευής και να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο μετά την αποπεράτωση με ρήτρα ακύρωσης αυτού όπως ισχύει με το ΠΕΑ;

 • 26 Απριλίου 2013, 14:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  »δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια»
  Εννοεί για τους κλειστούς χώρους μόνο? Ή και για εξώστες και ημιυπαίθριους?
  Επίσης αν υπάρχει αποθήκη σε υπόγειο η οποία δε φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια καθόλου, ή δε φαίνεται ως έχει και δε δημιουργεί υπέρβαση δόμησης (γιατί είναι υπόγειος χώρος), τότε μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση του μηχανικού χωρίς τακτοποίηση?

 • 26 Απριλίου 2013, 13:35 | Παυλίνα Λεμονίδου

  Να απαλειφθεί ολόκληρη η περίπτωση γ της παραγρ. 1 του άρθρου 3, επειδή η προσάρτηση τοπογραφικού στα συμβόλαια για τις μεταβιβάσεις ακινήτων,δεν είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ακινήτου, που μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο και με ευθύνη των συμβαλλομένων, (ενδεικτικά αν είναι διαμέρισμα, με αναφορά του δήμου,της οδού, του αριθμού, ορόφου, αριθμού διαμερίσματος, αν είναι οικόπεδο, όπου υπάρχει αριθμός οικοπέδου, οικοδομ. τετραγώνου, όπου δεν υπάρχει,οδό, αριθμό, απόσπασμα σχεδίου πόλης, αν είναι αγρός αριθμό διανομής, αναδασμού, όπου δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση συμβαλλομένων κλπ.) Το τοπογραφικό δεν προσφέρει τίποτε στην καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, αλλά ακόμη και στα δημόσια οικονομικά με την είσπραξη των σχετικών προστίμων κλπ. τακτοποίησης. Αντίθετα θα δυσκολέψει τις μεταβιβάσεις και θα οδηγήσει σε μείωση των μεταβιβάσεων, μη είσπραξη των σχετικών φόρων κλπ.και γενικά οικονομική συρίκνωση. Όσο μπαίνουν περιττά και χωρίς κάποια αιτιολογία εμπόδια,τόσο υποχωρεί το κράτος δικαίου, σε βάρος μιας αυταρχικής διοίκησης, που πότε εξυπηρετεί τη μια και πότε την άλλη συντεχνία, σε βάρος του πολίτη και σε όφελος μιας ξεπερασμένης και αδιέξοδης πελατειακής σχέσης κυβέρνησης με μερίδα ψηφοφόρων, που άλλωστε αποτελεί και βασικό παράγοντα της κρίσης που διέρχεται η κοινωνία στο σύνολό της. Ο φορολογούμενος πολίτης, που ενδέχεται να συμβληθεί για μεταβίβαση ακινήτου κλπ. έχει πληρώσει αδρά πλείστες όσες ανάλογες αποτυπώσεις ιδιοκτησιών, όπως Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, Πράξεις εφερμογής πολεοδομικών μελετών για εντάξεις αγρών σε επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και οικισμών, αγροτικές διανομές, αναδασμούς, ειδιά κτηματολόγια και άλλα ων ουκ έστιν αριθμός, που δεν αξιοποιούνται,στην περίπτωση αυτή. Τα εμπόδια και οι απαγορεύσεις, φουσκώνουν το ποτάμι και ενδέχεται να βγει από την κοίτη του τυφλά.

 • 26 Απριλίου 2013, 09:01 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η » ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ,ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ «.

 • 26 Απριλίου 2013, 08:41 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ,ΑΝΤΙ » Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ » ,ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΜΠΕΙ » Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ η ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «.

 • 26 Απριλίου 2013, 08:47 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΟΤΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Παράγραφος 3
  Να διευκρινισθεί ότι τα αντίγραφα των σχεδίων που απεικονίζουν τις αυθαιρεσίες (που θα συνοδεύουν τα συμβόλαια), εννοείται ότι θα θεωρούνται από την υπηρεσία δόμησης.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:57 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 3 : (Δικαιοπραξίες)
  Να προσδιορισθούν οι περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η τροποποίηση της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας – προ της μεταβίβασης ή της σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου – και πότε αρκεί η αναφορά (στην αντίστοιχη Συμβολαιογραφική πράξη) της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής ή εξόφλησης του 30% του συνολικού προστίμου, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 25.
  Σχετικές αναφορές υπάρχουν στην επιστολή με Α.Π. 21356/29.05.2012 της Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ και στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 35/17.08.2012 του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑ-ΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και πρέπει να θεσμοθετηθούν με Νόμο.