Άρθρο 66

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.