Άρθρο 27 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση

1. Στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης εισάγονται νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί:
α) το αναμορφωτικό μέτρο του άρ. 122 παρ. 1 περ. η’ Π.Κ., στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρ. 3 του παρόντος,
β) το θεραπευτικό µέτρο του άρ. 123 παρ. 1 περ. γ’ και δ’ Π.Κ. και
γ) ο περιοριστικός όρος του θεραπευτικού μέτρου του άρθρου 123 Π.Κ. παρ. 1 περ. γ’ και δ’, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 282 ΚΠΔ.
2. Η εισαγωγή στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης γίνεται µε απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων ή µε διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή του ανακριτή.
3. Στην υπο-Μονάδα Θεραπείας εισάγονται νέοι:
α) για να υποβληθούν σε συστηµατική θεραπεία κατά τη διαδικασία του ν. 2071/1992, όπως ισχύει,
β) για να εκτελεστούν τα θεραπευτικά µέτρα του άρ. 123 παρ. 1 περ. δ’ Π.Κ., και
γ) για να εκτελεστεί ο περιοριστικός όρος του θεραπευτικού μέτρου του άρθρου 123 παρ. 1 περ. δ’ Π.Κ.
4. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.
5. Με την είσοδο κάθε νέου σε Θεραπευτική Μονάδα, μέλος του ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια συμφωνείται από κοινού θεραπευτικό πλάνο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.