Άρθρο 50 – Καθήκοντα προσωπικού

1. Το προσωπικό των ΜΜΝ ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον ΕΚΛ κάθε Μονάδας και τον παρόντα νόμο και επιπλέον:
α) Το προσωπικό κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων εργάζεται εκ περιτροπής με κυλιόμενο ωράριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία των Μονάδων ολόκληρο το 24ωρο και τις επτά (7) μέρες της εβδομάδας. Στο προσωπικό αυτών των κλάδων ανατίθεται η οδήγηση οχημάτων της Μονάδας εφόσον κατέχει αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης.
β) Επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ενδοϋπηρεσιακά και άλλα σεμινάρια, ιδίως σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, δικαίου ανηλίκων και εξελικτικής ψυχολογίας, καθώς και στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταχείριση και την ευημερία των νέων.
2. Το μόνιμο προσωπικό των ΜΜΝ διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.