Άρθρο 42 – Προσωπικό Στεγών Φιλοξενίας

1. Για κάθε Στέγη Φιλοξενίας (δυναμικότητας μέχρι 20 νέων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων θέση (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση μία (1).
2. Στη Στέγη Φιλοξενίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Εγκληματολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί επιλογής προϊσταμένων.
3. Στην περίπτωση που η Στέγη Φιλοξενίας λειτουργεί από ΝΠΙΔ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 4 του παρόντος, οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού προβλέπονται ως θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού καθώς και των ειδικοτήτων τους σε κάθε περίπτωση ίδρυσης μια νέας Μονάδας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4, καθορίζεται κατ’ αναλογία με τη χωρητικότητά τους και περιγράφεται ειδικά στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.