Άρθρο 08 – Παρακολούθηση και εποπτεία Μονάδων

1. Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΜΜΝ και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισόμενων κανονιστικών πράξεων είναι το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ. Το Τμήμα μεριμνά μεταξύ άλλων για την υλοποίηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε συνεργασία με αρμόδιους και εξειδικευμένους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. Ως προς το παρεχόμενο θεραπευτικό έργο στις Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, το εν λόγω Τμήμα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων συνιστώνται πέντε (5) νέες θέσεις επιστημονικού προσωπικού, ως εξής, οι οποίες προστίθενται στον Οργανισμό του ΥΔΔΑΔ:
α) 1 θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
β) 1 θέση κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων
γ) 1 θέση κλάδου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
δ) 1 θέσεις κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων
ε) 1 θέση κλάδου ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής