Άρθρο 53 – Πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού των Μονάδων

Πειθαρχικά αδικήµατα του προσωπικού των Μονάδων, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είναι και τα εξής:
α) η βάναυση, αντιπαιδαγωγική µεταχείριση και η σεξουαλική παρενόχληση νέων, καθώς και η χρησιµοποίηση µέτρων συμμόρφωσης κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου και του ΕΚΛ,
β) η κάθε είδους συναλλαγή του προσωπικού µε τους νέους των Μονάδων ή η εκµετάλλευσή τους προς οικονοµικό η άλλο όφελος του προσωπικού,
γ) η µε οποιοδήποτε τρόπο παροχή πληροφοριών για τους νέους, που βρίσκονται στις Μονάδες, χωρίς την έγκριση του Διευθυντή κατά παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
δ) η συγκάλυψη ή παρασιώπηση αξιόποινων πράξεων των νέων ή εργαζόμενων στη Μονάδα και
ε) κάθε άλλη παραβίαση του ΕΚΛ κάθε Μονάδας.