Άρθρο 65

1. Η Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρ. 19 εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρις ότου συγκροτηθούν οι Επιστημονικές Ομάδες Εκτίμησης ανηλίκων δραστών παραβατών του νόμου του άρ. 19, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις οριζόμενες, από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή το δικαστήριο, δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2. Μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου, παραμένει σε ισχύ η παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 96/2017. Όπου αναφέρεται «Τμήμα Αγωγής Ανηλίκων» νοείται το «Τμήμα Εντατικής Επιτήρησης».