Άρθρο 30 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση – Αποχώρηση

1. Στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης εισάγονται νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί:
α) το αναμορφωτικό μέτρο του άρθρου 122 παρ. 1 περ. η’ Π.Κ., στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρ. 3 του παρόντος,
β) τα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 παρ. 1 περ. γ’ και παρ. 2 Π.Κ. και
γ) ο περιοριστικός όρος του θεραπευτικού μέτρου του άρθρου 123 Π.Κ. παρ. 1 περ. γ’ και παρ. 2, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 282 ΚΠΔ.
2. Η εισαγωγή στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης γίνεται µε απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων ή µε διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή του ανακριτή.
3. Στην υπο-Μονάδα Απεξάρτησης εισάγονται νέοι:
α) για να εκτελεστούν τα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 παρ. 2 Π.Κ.
β) για να εκτελεστεί ο περιοριστικός όρος του θεραπευτικού μέτρου του άρθρου 123 παρ. 2 Π.Κ.
4. Για τη διάρκεια παραμονής στη Μονάδα, τους όρους διαβίωσης και τη διαδικασία αποχώρησης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.
5. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.
6. Με την είσοδο κάθε νέου σε ΜΑΝ, το ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια συμφωνείται θεραπευτικό πλάνο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.