Άρθρο 63

1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται «Ίδρυµα Αγωγής», «Αναµορφωτικό Σχολείο» «Αναµορφωτικό Κατάστηµα» νοούνται οι «Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων».
2. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται «Επιμελητής Ανηλίκων» νοούνται και οι Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, εφόσον δεν υπάρχουν οι πρώτοι και όπου αναφέρεται «Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων» νοείται η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται «προστατευτικές εταιρείες», «Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων», «κοινωνικές υπηρεσίες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων» νοείται, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας τους, η «Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας» καθώς και οι Μονάδες Μέριμνας Νέων που λειτουργούν ως παραρτήματα αυτής σύμφωνα με τον παρόντα.