Άρθρο 64 – Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Το π.δ. 96/2017 (Α’ 136) «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής
β) Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών Ποινών και Μέτρων
γ) Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας, Εκπαίδευσης Κρατουμένων και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής:
αα) Η εκπόνηση και η υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή του στρατηγικού προγραμματισμού της Αντεγκληματικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ββ) Ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, που άπτονται της εφαρμοζόμενης Αντεγκληματικής Πολιτικής.
γγ) Η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προγραμμάτων και δράσεων Αντεγκληματικής Πολιτικής, καθώς και η ανατροφοδότηση των νέων σχεδιαζόμενων πολιτικών με τα ευρήματα των αξιολογήσεων.
δδ) Η συλλογή, στατιστική επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων ανηλίκων και ενηλίκων
κρατουμένων, αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών που απασχολούν τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, τις Μονάδες Μέριμνας Νέων και την «ΕΠΑΝΟΔΟ».
εε) Ο συντονισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής σχετικά με την ενημέρωση, πραγματοποίηση αλλαγών και βελτίωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Καταστημάτων Κράτησης.
στστ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση συμβατότητας των στατιστικών στοιχείων με τα εθνικά και ενωσιακά πρότυπα και κανόνες.
ζζ) Η αλληλογραφία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που σχετίζονται με ζητήματα της εφαρμοζόμενης αντεγκληματικής πολιτικής και η εκπροσώπηση σε αυτούς.

β) Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών Ποινών και Μέτρων
αα) Η έγκριση και η παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων πρόληψης της εγκληματικότητας- παραβατικότητας που εφαρμόζονται από τους εποπτευόμενους φορείς με σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο να εµπλακούν σε αξιόποινες πράξεις ή έχουν εκδηλώσει προ-παραβατική συμπεριφορά.
ββ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, η παρακολούθηση της συνεργασίας τους με άλλους φορείς και η αξιολόγηση του έργου τους με την επεξεργασία των ετήσιων εκθέσεων επιθεώρησης ή των επιτόπιων επιθεωρήσεων. Ο εντοπισμός λειτουργικών αναγκών και η παρακολούθηση εφαρμογής των αναμορφωτικών μέτρων.
γγ) Η άσκηση εποπτείας του Ν.Π.Δ.Δ. Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδος (ΕΠΑΕ), των Μονάδων Μέριμνας που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. και των Μονάδων Εντατικής Επιτήρησης Νέων, πλην των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους, καθώς και η αξιολόγηση του έργου τους.
δδ) Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΑΕ.
εε) Η συγκρότηση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).
στστ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.
ζζ) Η συγκέντρωση των ετήσιων εκθέσεων της ΕΠΑΕ, των Μονάδων Μέριμνας Νέων που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και των Μονάδων Κοινωνικής Αποκατάστασης Νέων, η επεξεργασία και ανάλυση των κυριότερων σημείων τους και η διαβίβασή τους στο Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.
ηη) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΠΑΕ, των Μονάδων Μέριμνας Νέων που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και των Μονάδων Κοινωνικής Αποκατάστασης Νέων.
θθ) Η υποβολή θεμάτων, που απευθύνονται προς συζήτηση στα γνωμοδοτικά όργανα ΚΕΣΦ και ΚΕΣΑΘΕΑ για ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις διαδικασίες των Μονάδων Μέριμνας Νέων καθώς και γενικότερα με το τρίπτυχο της Πρόληψης – Προστασία Ανηλίκων – Εφαρμογή Εναλλακτικών Ποινών και Μέτρων.
ιι) Η μέριμνα για την οργάνωση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΠΑΕ, των Μονάδων Μέριμνας Νέων που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και των Μονάδων Κοινωνικής Αποκατάστασης Νέων.
ιαια) Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και μελετών σε ζητήματα, που αφορούν το τρίπτυχο Πρόληψη – Προστασία Ανηλίκων – Εφαρμογή Εναλλακτικών Ποινών και Μέτρων.
ιβιβ) Η συνεργασία και η δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και παραβατικότητας των ανηλίκων με σκοπό την προαγωγή πολιτικών για την προστασία των ανηλίκων καθώς και για την ενίσχυση της εφαρμογής των εναλλακτικών ποινών και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων και πρακτικών διαμεσολάβησης ή και άλλων πρακτικών αποκαταστατικής δικαιοσύνης.
ιγιγ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία, σε συνεργασία με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, καταγγελιών για κακοποίηση, εγκατάλειψη και θυματοποίηση ανηλίκων.
ιδιδ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής νέων θεραπευτικών ή αναμορφωτικών μέτρων, σε συνεργασία με την ΕΠΑΕ, τις Μονάδες Μέριμνας Νέων που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, τις Μονάδες Κοινωνικής Αποκατάστασης Νέων και τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
ιειε) Η οργάνωση του εθελοντισμού και η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα που σχετίζονται με το τρίπτυχο της Πρόληψη – Προστασία Ανηλίκων – Εφαρμογή Εναλλακτικών Ποινών και Μέτρων.
ιστιστ) Η διαμόρφωση και ο συντονισμός μηχανισμών ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
ιζιζ) Η ρύθμιση ζητημάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας.
ιηιη) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των εναλλακτικών της ποινής μέτρων και η υποβολή προτάσεων για την επέκταση της εφαρμογής τους. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής νέων εναλλακτικών μέτρων, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
ιθιθ) Η διαμόρφωση διυπουργικών συνεργασιών και διασύνδεσης για την κατάρτιση και την ομαλή κοινωνική ένταξη του ανήλικου και νεαρού ενήλικου παραβάτη.
ικικ) Η μέριμνα για την υλοποίηση δράσεων για ανήλικους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως για παράδειγμα τα παιδιά των κρατουμένων.

γ) Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας, Εκπαίδευσης Κρατουμένων και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας
αα) Η οργάνωση, εκτέλεση και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων απασχόλησης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης των κρατουμένων σε συνεργασία με τα Καταστήματα Κράτησης.
ββ) Η μέριμνα για τη διοργάνωση εκθέσεων – BAZAAR με σκοπό την πώληση χειροτεχνημάτων καθώς και παραγόμενων προϊόντων από κρατούμενους.
γγ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της διάθεσης των προϊόντων των Καταστημάτων Κράτησης.
δδ) Η μέριμνα για την ίδρυση Σχολών Μαθητείας σε συνεργασία με αρμοδίους φορείς, προκειμένου να παρέχεται στους κρατούμενους, πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση και στη συνέχεια επαγγελματική απασχόληση στα παραγωγικά εργαστήρια.
εε) Η μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των κρατουμένων με ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
στστ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών των Καταστημάτων Κράτησης.
ζζ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των κρατουμένων σε συνεργασία με τους υπευθύνους εκπαίδευσης και το Σύμβουλο-συντονιστή εκπαίδευσης.
ηη) Η εποπτεία της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, άθλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και δραστηριοτήτων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα στα Καταστήματα Κράτησης και η τήρηση μητρώου διδασκόντων, καθώς και μητρώο φορέων που υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία ενημερώνονται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται με ευθύνη των υπευθύνων εκπαίδευσης.
θθ) Η επιμέλεια οργάνωσης, η αναβάθμιση και η επέκταση των γεωργικών, βιοτεχνικών μονάδων απασχόλησης, των παραγωγικών εργαστηρίων και η επιμόρφωση και κατάρτιση των κρατουμένων στους τομείς αυτούς.
ιι) Η υποβολή προτάσεων επί των σχεδίων των γεωργικών προϋπολογισμών πριν από την έγκρισή τους στο πλαίσιο άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής.
ιαια) Ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης.
ιβιβ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συνεργασιών με ελληνικά γεωπονικά πανεπιστήμια για άντληση τεχνογνωσίας, ενδεχόμενη εκπόνηση πειραματικών καλλιεργητικών σχεδιασμών, διάθεση εγκαταστάσεων για εκπόνηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μελετών κ.λπ.
ιγιγ) Ο σχεδιασμός της διάθεσης των προϊόντων των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης.
ιδιδ) Η αναζήτηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης προσανατολισμένων σε θέματα αγροτικής παραγωγής σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής.
ιειε) Η υποβολή προτάσεων επί των θεμάτων αμοιβής και ασφάλισης των εργαζόμενων κρατουμένων.
ιστιστ) Η άσκηση εποπτείας στην «Επάνοδο» (ΝΠΙΔ) και η συνεργασία, στο πλαίσιο εφαρμογής από την «Επάνοδο», των σχεδιαζόμενων και εγκριθέντων από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΔΔΑΔ πολιτικών μετασωφρονιστικής μέριμνας.
ιζιζ) Ο συντονισμός, η επίβλεψη και η παροχή υποστήριξης για τη συγκρότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανήλικοι παραβάτες, κρατούμενοι και αποφυλακισμένοι με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας των ως άνω ομάδων.
ιηιη) Η μέριμνα για την παρακολούθηση και αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιθιθ) Η συνεργασία και η δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη μετασωφρονιστική μέριμνα, με σκοπό την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς.»

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 17 προστίθεται εδάφιο θ) ως εξής:
«θ) ασκεί την προβλεπόμενη εποπτεία του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας» και των Μονάδων Μέριμνας Νέων που αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες αυτής, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί την ανάπτυξη των δομών Μονάδων Μέριμνας Νέων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, σχεδιάζει, επεξεργάζεται και προωθεί νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων παραβατών του νόμου και για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα.».

γ) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου
1. Αποστολή
Σκοπός της Μονάδας είναι η διαπαιδαγώγηση των νέων µε κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα ενισχύεται το οικογενειακό του περιβάλλον για την επιστροφή του νέου σε αυτό και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον του, προετοιμάζεται η τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια, σε κατάλληλη προνοιακή δομή ή υιοθετείται άλλη πρόσφορη λύση.
2. Διάρθρωση
Η Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και συγκροτείται από τα τμήματα:
α) Τμήμα Εντατικής Επιτήρησης
β) Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού».

δ) Στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 29 προστίθεται περίπτωση ιστιστ’ ως εξής:
«ιστιστ) Η ατομική αξιολόγηση των ανηλίκων θυμάτων αξιόποινων πράξεων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προστασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.»

ε) Στο εδάφιο ε της παραγράφου 3 του άρθρου 29 προστίθενται περιπτώσεις ζζ’ και ηη’ ως εξής:
«ζζ) Η παροχή ειδικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας στα ανήλικα θύματα.
ηη) Η διενέργεια κοινωνικής έρευνας και η υποβολή πρότασης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα για τη μεταχείριση του ανηλίκου με σκοπό την παροχή σε αυτόν κατάλληλης υποστήριξης και φροντίδας αλλά και την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης».

στ) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέρχονται συνολικά στις διακόσιες ενενήντα επτά (297).»

ζ) Το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις: εκατόν είκοσι πέντε (125)»

η) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«η) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων, θέση: 1
θ) Κλάδος ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, θέση: 1»

θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«ε) Κλάδος ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων, θέση: 1
«στ) Κλάδος ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, θέση: 1»

ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις Διευθύνσεις α) Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, β) Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, γ) Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, δ) Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και ε) Οικονομικής Διαχείρισης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και στη Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.»

ια) Στο άρθρο 35 προστίθεται τελευταία παράγραφος ως εξής:
«14. Στο Τμήμα Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων. Στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών Ποινών και Μέτρων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.»

ιβ) Το άρθρο 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατανομή Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Α. Κατηγορία ΠΕ
α) κλάδος ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής θέσεις τριάντα μία (31)
β) κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων θέσεις πενήντα δύο (52)
Β. Κατηγορία ΤΕ
α) κλάδος ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής θέσεις σαράντα πέντε (45)
β) κλάδος ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων θέσεις σαράντα επτά (47)»

ιγ) Το άρθρο 43 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατανομή Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μονάδας Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως:
Α. Κατηγορία ΠΕ
α) ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού μία (1) θέση
β) ΠΕ Ψυχολόγων τρεις (3) θέσεις
γ) ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός τρεις (3) θέσεις
δ) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας μία (1) θέση
ε) ΠΕ Εγκληματολόγων μία (1) θέση
στ) ΠΕ Κοινωνιολόγων μία (1) θέση
ζ) ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων έξι (6) θέσεις
Β. Κατηγορία ΤΕ
α) ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός δύο (2) θέσεις
β) ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων μία (1) θέση
γ) ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας τρεις (3) θέσεις
δ) ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων έξι (6) θέσεις
Γ. Κατηγορία ΔΕ
α) ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός (ΙΔΑΧ) δύο (2) θέσεις
β) ΔΕ Επιμελητών Νυχτερινής Απασχόλησης μία (1) θέση
γ) ΔΕ Μαγείρων δύο (2) θέσεις
δ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΙΔΑΧ) μία (1) θέση
ε) ΔΕ Οδηγών (ΙΔΑΧ) μία (1) θέση
Δ. Κατηγορία ΥΕ
α) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (ΙΔΑΧ) μία (1) θέση
β) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας δύο (2) θέσεις.»

ιδ) Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για τους κλάδους ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων, ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων και ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής ισχύουν τα εξής:
α) Για το κλάδο ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων και ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Νομικής ή Κοινωνικής Εργασίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση ψυχολογίας ή Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) για τον κλάδο ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων και ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που έχει κατανεμηθεί στο Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας με την αριθ. 65368/11-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ46ΧΩ-ΨΗ2) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταφέρεται στο Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας, Εκπαίδευσης κρατουμένων και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας.