Άρθρο 06 – Επιστημονική παρακολούθηση Μονάδων Μέριμνας Νέων – Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.

1. Η επιστημονική παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των ΜΜΝ ανατίθεται στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), το οποίο έχει συσταθεί με το ν. 3860/2010 (Α’ 111). Οι Μονάδες υπό στοιχ. γ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος εποπτεύονται, επιπλέον, επιστημονικά ως προς το θεραπευτικό τους έργο από τις αρμόδιες Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, ενώ οι Μονάδες υπό στοιχ. δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρ. 12 του ν. 3860/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. είναι γνωμοδοτικό όργανο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Στη σύνθεση του Συμβουλίου μετέχουν:
α) δύο μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, με ειδίκευση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων,
β) δύο δικαστικοί λειτουργοί, εκ των οποίων ένας δικαστής ανηλίκων και ένας εισαγγελέας ανηλίκων, εν ενεργεία ή να έχουν διατελέσει δικαστής και εισαγγελέας ανηλίκων, µε βαθμό τουλάχιστον προέδρου ή εισαγγελέα πρωτοδικών, οριζόµενοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών,
γ) ένας διευθυντής δημόσιας παιδοψυχιατρικής κλινικής ή παιδοψυχίατρος εξειδικευμένος σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προτείνεται από την επιτροπή ψυχικής υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.),
δ) ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
στ) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ζ) ένας επιμελητής ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας ή Πειραιά,
η) ένας επαγγελματίας εξειδικευμένος στα θέματα των εξαρτήσεων κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα εφήβων και νέων,
θ) ένας εγκληµατολόγος ή κοινωνιολόγος με εμπειρία σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων.
Τα μέλη του Συμβουλίου και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα εκ των μελών ορίζεται ως πρόεδρος με την ίδια απόφαση. Η θητεία των µελών του είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
4. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον µία φορά το δίμηνο, και σε περίπτωση ανάγκης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση που συμμετέχουν σε αναπλήρωση τακτικού μέλους, και ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, επικεφαλής του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
5. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις αμοιβές των συλλογικών οργάνων, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τις μετακινήσεις των μελών του Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις για τις δαπάνες μετακινούμενων του ν. 4336/2015, όπως ισχύει.
6. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ.
7. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κάθε άλλος φορέας υποχρεούνται να παρέχουν στο Συμβούλιο κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του, με την επιφύλαξη των ορισμών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως ισχύει.»