Άρθρο 43 – Προσωπικό Στεγών Ημερήσιας Διαβίωσης

1. Για κάθε Στέγη Ημερήσιας Διαβίωσης (δυναμικότητας μέχρι 15 νέων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέση μία (1).
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση μία (1)
2. Στη ΣΗΔ προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Εγκληματολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί επιλογής προϊσταμένων.
3. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού καθώς και των ειδικοτήτων τους σε κάθε περίπτωση ίδρυσης μια νέας Μονάδας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4, καθορίζεται κατ’ αναλογία με τη χωρητικότητά τους και περιγράφεται ειδικά στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.