Άρθρο 35 – Σκοπός – Λειτουργία

1. Οι Μονάδες Επανένταξης Νέων (ΜΕΝ) είναι Μονάδες ανοικτής διαβίωσης, για ανηλίκους ηλικίας 15-18 ετών ή νέους ηλικίας 18-25 ετών, οι οποίοι είτε αποχωρούν από Στέγες Φιλοξενίας, Στέγες Ημιελεύθερης Διαβίωσης, Θεραπευτικές Μονάδες, Μονάδες Απεξάρτησης Νέων και Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων, είτε αποφυλακίζονται από Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων ή Καταστήματα Κράτησης ενηλίκων και οι οποίοι στερούνται στέγης ή κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή οικονομικών πόρων ή επαγγελματικής κατάρτισης προς αντιμετώπιση της επιβίωσής τους. Για τη λειτουργία των Μονάδων εκδίδεται ΕΚΛ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 5 του παρόντος.
2. Σκοπός των ΜΕΝ είναι η προσωρινή παροχή στέγης, η υποστήριξη της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης των νέων που φιλοξενούν.
3. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού οι ΜΕΝ προσφέρουν:
α) προσωρινή φιλοξενία σε νέους,
β) ψυχολογική στήριξη για την προσωπική τους ανάπτυξη και την προώθηση της αυτόνομης διαβίωσής τους,
γ) επαγγελματική συμβουλευτική για την προώθηση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης,
δ) ενημέρωση των νέων για θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική τους κατάσταση και την προσωρινή οικονομική τους ενίσχυση.
Παράλληλα, αναπτύσσουν:
ε) συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για την παραπομπή και συμμετοχή σε αυτά των φιλοξενούμενων νέων,
στ) την αξιολόγηση των αναγκών των νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης ουσιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους εθισμού και την παραπομπή τους σε κατάλληλους φορείς για διαμονή και θεραπευτική παρέμβαση,
ζ) συνεργασία με φορείς και την υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της προώθησης στην απασχόληση και της κοινωνικής ένταξης των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και των αποφυλακιζόμενων νέων.
3. Οι Μονάδες για ενήλικες 18-25 ετών μπορούν να λειτουργούν και με τη μορφή των διαμερισμάτων αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης υπό την εποπτεία και με την υποστήριξη της λειτουργίας τους από τους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
4. Οι ΜΕΝ ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 4 του παρόντος και δύνανται να λειτουργούν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και από κατάλληλους φορείς των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρ. 4 του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να ιδρύονται ΜΕΝ από το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας αυτών, η σύσταση θέσεων προσωπικού, οι κτιριακές υποδομές, ο ΕΚΛ τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.