Άρθρο 24 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση

1. Στις ΣΗΔ εισάγονται νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο του άρ. 122 παρ. 1 περ. ια’ Π.Κ., στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρ. 3 του παρόντος.
2. Με την είσοδο κάθε νέου σε ΣΗΔ, μέλος του ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια, μέσω συνεντεύξεων, συμφωνείται από κοινού εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης και ένταξης στο πρόγραμμα λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και στον ΕΚΛ.
3. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.