Άρθρο 58 – Διοικητική διάρθρωση

1. Στην ΕΠΑΕ συνιστάται μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΕΘ με βαθμό Α’, η οποία καταλαμβάνεται από τον Διοικητή της ΕΠΑΕ. Ο Διοικητής διορίζεται με τετραετή θητεία και επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
2. Η ΕΠΑΕ συγκροτείται από το Τμήμα Διοίκησης, Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης. Το Τμήμα υποστηρίζει γραμματειακά το ΔΣ της ΕΠΑΕ καθώς και τη λειτουργία των Παραρτημάτων – Μονάδων Μέριμνας Νέων.
3. Το Τμήμα Διοίκησης, Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης της ΕΠΑΕ είναι αρμόδιο για τις κάθε φύσεως διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής της ΕΠΑΕ και συνεπικουρείται για αυτόν τον σκοπό από το προσωπικό των παραρτημάτων.
Ειδικότερα, το Τμήμα Διοίκησης, Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης έχει της εξής αρμοδιότητες:
α) Την επιμέλεια της σύνταξης, αναπαραγωγής, διακίνησης, κλπ. Των αποφάσεων και των εγγράφων που αναφέρονται σε θέματα της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
β) Την διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης και του πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού της Εταιρείας και των Παραρτημάτων της, την τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων και την ενημέρωση του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Την τήρηση μητρώου μελών του ΔΣ της Εταιρείας και την αλληλογραφία των μελών.
δ) Τον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
ε) Την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου, καθώς και του εμπιστευτικού (φυσικού ή ηλεκτρονικού), την διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και την τήρηση του γενικού αρχείου της Εταιρείας.
στ) Την βεβαίωση της ακρίβειας των πάσης φύσεως αντιγράφων και φωτοτυπιών καθώς και την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού της ΕΠΑΕ και των πολιτών που προσέρχονται σε αυτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
ζ) Τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη της προκήρυξης των θέσεων, της επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων της ΕΠΑΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
η) Τη μέριμνα για την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού, την τροποποίηση, την αναμόρφωση και την παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού και την σύνταξη οικονομικού απολογισμού.
θ) Τη μέριμνα για τη διενέργεια των πάσης φύσεως διαγωνισμών για την προμήθεια προϊόντων, υλικού εξοπλισμού, κλπ. και την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΠΑΕ και των παραρτημάτων της
ι) Τη μέριμνα για την κατάρτιση, την υπογραφή και τη παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτει η ΕΠΑΕ.
ια) Τη διαχείριση του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών.
ιβ) Την εκκαθάριση των αποδοχών και κάθε είδους πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού και την διεκπεραίωση των λοιπών διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την μισθοδοσία του προσωπικού.
ιγ) Τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών και επιστημονικών προσεγγίσεων κατά την λειτουργία των παραρτημάτων.
ιδ) Την οργάνωση της επιμόρφωσης του προσωπικού των Μονάδων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραµµάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, τα οποία υλοποιούνται στις Μονάδες και την κατάρτιση προτάσεων και υποδείξεων σε κάθε αρμόδιο όργανο.
ιε) Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών ή/και λειτουργιών των Μονάδων, την προετοιμασία των μνημονίων συνεργασίας και την προετοιμασία του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.
ιστ) Την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και την ενεργητική αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούν χώρες του εξωτερικού στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων των Μονάδων.
ιζ) Τη συγκέντρωση των ετήσιων εκθέσεων των Μονάδων, την συγκριτική τους ανάλυση ανά κατηγορία Μονάδας, την κατηγοριοποίηση των ενδεχόμενων προβλημάτων, αναγκών και των προτεραιοτήτων και την σύνταξη της συνολικής ετήσιας έκθεσης οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων με προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων και κάλυψη των αναγκών σε συνδυασμό με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών.
ιη) Τη μέριμνα για τον εφοδιασμό, την καταγραφή, την αποθήκευση και τη φύλαξη του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΕΠΑΕ.
4. Οι Μονάδες Μέριμνας Νέων Αθηνών, Πειραιώς, Ηρακλείου, Βόλου και Κοζάνης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παρόν και στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας.
5. Οι Θεραπευτικές Μονάδες και οι Μονάδες Απεξάρτησης Νέων λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παρόν και στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας.
4. Οι Μονάδες Μέριμνας Νέων Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας και Αλεξανδρούπολης που λειτουργούν ως Στέγες ημερήσιας φροντίδας της παρ. 4 του άρ. 22 και της παρ. 4 του άρ. 25 του παρόντος λειτουργούν ως Τμήματα.
5. Το διοικητικό προσωπικό των Μονάδων που λειτουργούν ως παραρτήματα της ΕΠΑΕ είναι αρμόδιο για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων, για την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με το Τμήμα Διοίκησης, Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης της ΕΠΑΕ και την τροφοδότησή του με όλα τα διοικητικά έγγραφα των Μονάδων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».