Άρθρο 62 – Μετονομασία – Μετατροπή Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

1. Το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, που έχει ιδρυθεί με τον α.ν. 2724/1940 (Α’ 449) και το β.δ. 433/2968 (Α’ 149) και λειτουργεί βάσει του άρ. 28 του ΠΔ 96/2017 (Α’ 136), μετονομάζεται και μετατρέπεται σε Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου, όπως αυτή προβλέπεται στο άρ. 31 του παρόντος, αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.
2. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου θεωρείται στο εξής προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου, στην οποία και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το μεταφερόμενο προσωπικό ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ΕΚΛ καθώς και αυτά που του αναθέτει ο Διευθυντής της Μονάδας.
3. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που προβλέπονται στο άρθρο 42 και 43 του π.δ. 96/2017 διατηρούνται στη Μονάδα Κοινωνικής Αποκατάστασης Νέων Βόλου κατά κλάδους και κατηγορίες οι εξής:
α) ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού μία (1) θέση
β) ΠΕ Ψυχολόγων τρεις (3) θέσεις
γ) ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός δύο (2) θέσεις
δ) ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων μία (1) θέση
ε) ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός (ΙΔΑΧ) δύο (2) θέσεις
στ) ΔΕ Επιμελητών Νυχτερινής Απασχόλησης μία (1) θέση
ζ) ΔΕ Μαγείρων δύο (2) θέσεις
η) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΙΔΑΧ) μία (1) θέση
θ) ΔΕ Οδηγών (ΙΔΑΧ) μία (1) θέση
ι) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (ΙΔΑΧ) μία (1) θέση
ια) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας δύο (2) θέσεις

4. Στη Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων Βόλου συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις ως εξής:
α) ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός δύο (2) θέσεις. Στον κλάδο αυτό συγχωνεύεται ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός και ο συνολικός αριθμός των θέσεων ορίζεται σε τρεις (3). Για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στον ενιαίο κλάδο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.
β) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας μία (1) θέση
γ) ΠΕ Εγκληματολόγων μία (1) θέση
δ) ΠΕ Κοινωνιολόγων μία (1) θέση
ε) ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων έξι (6) θέσεις
στ) ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας τρεις (3) θέσεις
ζ) ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων έξι (6) θέσεις

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δεκαοκτώ (18).

5. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που προβλέπονται στο άρθρο 42 του π.δ. 96/2017 καταργούνται κατά κλάδους και κατηγορίες οι εξής:
δ) ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός μία (1) θέση
ε) ΔΕ Τεχνικός δύο (2) θέσεις
στ) ΔΕ Φύλαξης τρεις (3) θέσεις

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: έντεκα (11)

6. Από τις διατηρούμενες θέσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταργούνται μετά την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά κλάδους και κατηγορίες οι εξής:
α) ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού μία (1) θέση
β) ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων μία (1) θέση
γ) ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός (ΙΔΑΧ) δύο (2) θέσεις
δ) ΔΕ Επιμελητών Νυχτερινής Απασχόλησης μία (1) θέση
ε) ΔΕ Οδηγών ΙΔΑΧ μία (1) θέση
στ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΙΔΑΧ μία (1) θέση
ζ) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΙΔΑΧ μία (1) θέση

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».