Άρθρο 51 – Κωλύματα διορισμού και απασχόλησης με ή χωρίς αμοιβή

1. Δεν διορίζονται, ούτε προσλαμβάνονται, ούτε συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των ΜΜΝ ή στο Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. ή στα Ν.Π.Ι.Δ. που προτίθενται να θέσουν σε λειτουργία ΜΜΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος:
α) όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα και σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Κεφ 19 Ποινικού Κώδικα).
β) οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περ. α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.
3. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στο παρόν καθώς και όσοι απασχολούνται με αμοιβή ή εθελοντικά στις ΜΜΝ υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, στην οποία δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος καθώς και του αρ. 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.