Άρθρο 52 – Καθεστώς αργίας προσωπικού των Μονάδων

1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, θέτει υπάλληλο εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 53, σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, κατ’ αναλογία των διατάξεων της παρ. 1γ΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει. Ο υπάλληλος που τέθηκε σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, επανέρχεται αυτοδικαίως στα καθήκοντά του, με την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή τη δημοσίευση αμετάκλητης αθωωτικής δικαστικής απόφασης.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.
3. Στον ΕΚΛ ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την προσωρινή απομάκρυνση του υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε καταγγελία ή έγκληση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 53, από συγκεκριμένα καθήκοντα, μέχρι την άσκηση της ποινικής δίωξης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.