Άρθρο 39 – Δηµιουργική απασχόληση

1. Σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο κάθε Μονάδας, εντός της σχολικής μονάδας, όπου λειτουργεί, δηµιουργείται βιβλιοθήκη που εµπλουτίζεται µε βιβλία από τα Υπουργεία Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και από άλλους φορείς, καθώς και από δωρεές. Στην περίπτωση που στη ΜΜΝ δε λειτουργεί σχολική μονάδα, την ευθύνη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχουν εκ περιτροπής και παράλληλα µε τα άλλα τους καθήκοντα, µέλη του προσωπικού των Μονάδων και διαμένοντες νέοι, που ορίζονται από το ΕπΣυΜ.
2. Στις ΜΜΝ λειτουργούν προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης, αθλητισµού και ψυχοκοινωνικής στήριξης µε τη συµµετοχή καθηγητών φυσικής αγωγής, δραματοθεραπευτών, µουσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, τα οποία πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε το ΕπΣυΜ.