Άρθρο 15 – Επικοινωνία

Οι νέοι έχουν δικαίωµα να επικοινωνούν µε συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και µε άλλα πρόσωπα, εφόσον αυτό συντελεί στην ευημερία τους. Σε ειδικές περιπτώσεις, το ΕπΣυΜ μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να μην επιτρέπει την επικοινωνία του νέου με συγκεκριμένα πρόσωπα, εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του. Σε κάθε περίπτωση, λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας.