Άρθρο 10 – Αξιολόγηση και εποπτεία των Μονάδων

1. Το ΕπΣυΜ, το αργότερο µέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου, καταρτίζει λεπτοµερή ετήσια έκθεση αποτελούμενη από στατιστικά και άλλα στοιχεία σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρείχε κατά τη διάρκεια του έτους (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου) και τις τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες ή ανάγκες της Μονάδας, την οποία και υποβάλλει στο Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. δια του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων, το οποίο προβαίνει στην αξιολόγηση της περίπτωσης ι του άρ. 7 του παρόντος.
2. Εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας ενός ή περισσότερων Μονάδων του παρόντος μπορεί να ανατίθεται σε εξειδικευμένο εξωτερικό φορέα – αξιολογητή με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν εισήγησης του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.. Για τις Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, την απόφαση της παρούσας παραγράφου συνυπογράφει και ο Υπουργός Υγείας.
3. Οι Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος υπάγονται στην εποπτεία των κατά νόμο αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια ελέγχων σε μονάδες υγείας και μονάδες ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τυχόν εκθέσεις που συντάσσονται υποβάλλονται και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.