Άρθρο 41 – Κληροδοτήματα – πόροι

1. Τα κονδύλια του Εμπειρίκειου Κληροδοτήματος διατίθενται στις ΜΜΝ ως επιχορήγηση, για την ανέγερση νέων Μονάδων, την επισκευή παλαιών, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και λειτουργία τους.
2. Πόροι των ΜΜΝ είναι:
α) ετήσιες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΔΔΑΔ,
β) επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
γ) κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς των Μονάδων,
δ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, εισφορές, επιχορηγήσεις και χορηγίες από τρίτους, τόσο ιδιώτες όσο και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και το ΤΑΧΔΙΚ, καθώς και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή πρόσοδοι από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του,
ε) επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.