Άρθρο 33 – Διάρκεια παραμονής – Όροι διαβίωσης – Αποχώρηση

1. Ο χρόνος παραμονής στη ΜΕΕΝ είναι κάθε φορά ο ελάχιστος που απαιτείται για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών του νέου, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 του παρόντος και το συμφέρον του νέου επιστροφή του στην οικογένεια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον του, εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για την πορεία του μετά την αποχώρηση από τη Μονάδα.
2. Η παραµονή των νέων στις ΜΕΕΝ περιλαµβάνει δύο διαδοχικά στάδια:
α) Στάδιο απαγόρευσης εξόδου και
β) Στάδιο ελεγχόμενης εξόδου.
2. Το πρώτο στάδιο, σκοπό έχει τη διερεύνηση της εν γένει προσωπικότητας του ανηλίκου, της κατάστασης υγείας, του µορφωτικού επιπέδου, του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του νέου, καθώς και την προετοιµασία του για το επόµενο στάδιο. Στο στάδιο αυτό γίνεται η αναγκαία εκτίμηση από τα μέλη του ΕπΣυΜ για τις ανάγκες και το προτεινόμενο δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης, καθώς και το πλάνο συνεργασίας με την οικογένεια και το περιβάλλον του νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τον ΕΚΛ. Η χρονική διάρκεια του πρώτου αυτού σταδίου δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί η διάρκεια αυτή για άλλους δύο (2) µήνες, µε απόφαση του Διευθυντή η οποία συνοδεύεται από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του ΕπΣυΜ.
3. Το δεύτερο στάδιο, σκοπό έχει την εκπαίδευση, δηµιουργική απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση, στήριξη και οµαλή κοινωνική ένταξη του νέου. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται, µετά από απόφαση του ΕπΣυΜ, οι νέοι που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το προηγούµενο στάδιο. Κάθε τέσσερις (4) µήνες ο Διευθυντής της Μονάδας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΕπΣυΜ, αποφασίζει τη συνέχιση – παράταση της παραμονής ή μη του νέου στη Μονάδα.
4. Οι αποφάσεις του Διευθυντή που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται στο νέο και στον αρμόδιο εισαγγελέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται στο νέο να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο εισαγγελέας αποφασίζει επί της προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της οικείας εισαγγελίας και διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προσφυγή δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία της ΜΕΕΝ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ, συντασσομένης της σχετικής έκθεσης από διοικητικό υπάλληλο της Μονάδας.
5. Ανώτατο όριο παραμονής των νέων στις ΜΕΕΝ ορίζονται τα τρία (3) χρόνια.
6. Για την αποχώρηση των νέων από τη Μονάδα αποφαίνεται το αρμόδιο ανά στάδιο της ποινικής διαδικασίας όργανο, μετά από σχετική πρόταση του Διευθυντή, η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕπΣυΜ, στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πλάνο για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του. Η πρόταση μπορεί να εισηγείται τη μεταβολή ή άρση του μέτρου καθώς και μέτρα για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του από τη Μονάδα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».