Άρθρο 33 – Διάρκεια παραμονής – Όροι διαβίωσης – Αποχώρηση

1. Ο χρόνος παραμονής στη ΜΕΕΝ είναι κάθε φορά ο ελάχιστος που απαιτείται για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών του νέου, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 του παρόντος και το συμφέρον του νέου επιστροφή του στην οικογένεια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον του, εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για την πορεία του μετά την αποχώρηση από τη Μονάδα.
2. Η παραµονή των νέων στις ΜΕΕΝ περιλαµβάνει δύο διαδοχικά στάδια:
α) Στάδιο απαγόρευσης εξόδου και
β) Στάδιο ελεγχόμενης εξόδου.
2. Το πρώτο στάδιο, σκοπό έχει τη διερεύνηση της εν γένει προσωπικότητας του ανηλίκου, της κατάστασης υγείας, του µορφωτικού επιπέδου, του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του νέου, καθώς και την προετοιµασία του για το επόµενο στάδιο. Στο στάδιο αυτό γίνεται η αναγκαία εκτίμηση από τα μέλη του ΕπΣυΜ για τις ανάγκες και το προτεινόμενο δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης, καθώς και το πλάνο συνεργασίας με την οικογένεια και το περιβάλλον του νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τον ΕΚΛ. Η χρονική διάρκεια του πρώτου αυτού σταδίου δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί η διάρκεια αυτή για άλλους δύο (2) µήνες, µε απόφαση του Διευθυντή η οποία συνοδεύεται από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του ΕπΣυΜ.
3. Το δεύτερο στάδιο, σκοπό έχει την εκπαίδευση, δηµιουργική απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση, στήριξη και οµαλή κοινωνική ένταξη του νέου. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται, µετά από απόφαση του ΕπΣυΜ, οι νέοι που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το προηγούµενο στάδιο. Κάθε τέσσερις (4) µήνες ο Διευθυντής της Μονάδας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΕπΣυΜ, αποφασίζει τη συνέχιση – παράταση της παραμονής ή μη του νέου στη Μονάδα.
4. Οι αποφάσεις του Διευθυντή που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται στο νέο και στον αρμόδιο εισαγγελέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται στο νέο να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο εισαγγελέας αποφασίζει επί της προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της οικείας εισαγγελίας και διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προσφυγή δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία της ΜΕΕΝ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ, συντασσομένης της σχετικής έκθεσης από διοικητικό υπάλληλο της Μονάδας.
5. Ανώτατο όριο παραμονής των νέων στις ΜΕΕΝ ορίζονται τα τρία (3) χρόνια.
6. Για την αποχώρηση των νέων από τη Μονάδα αποφαίνεται το αρμόδιο ανά στάδιο της ποινικής διαδικασίας όργανο, μετά από σχετική πρόταση του Διευθυντή, η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕπΣυΜ, στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πλάνο για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του. Η πρόταση μπορεί να εισηγείται τη μεταβολή ή άρση του μέτρου καθώς και μέτρα για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του από τη Μονάδα.