Άρθρο 07 – Αρµοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.

1. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. έχει ειδικότερα τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί τη λειτουργία των ΜΜΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και μεριμνά για την επιστημονική ενημέρωση και συμπόρευση με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις στο χώρο της λειτουργίας κοινοτικών δομών για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις και προτάσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
β) Υποβάλλει προτάσεις και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για την πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της παραβατικής συµπεριφοράς των νέων. Εισηγείται, επίσης, µέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
γ) Εισηγείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων την έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και συστάσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στις ΜΜΝ καθώς και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ για θέματα που άπτονται της πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της παραβατικής συµπεριφοράς των νέων.
δ) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση και έκδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχέδιο ΕΚΛ για κάθε κατηγορίας Μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 5 του παρόντος.
ε) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση και έκδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχέδιο απόφασης για τον καθορισμό των προδιαγραφών για την ίδρυση ΜΜΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρ. 4 του παρόντος.
στ) Υποβάλλει κατά τον σχεδιασμό της ανέγερσης, κατασκευής και διασκευής των Μονάδων προτάσεις, προκειµένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας τους.
ζ) Μέλος ή μέλη του επισκέπτεται µία φορά το εξάµηνο και εκτάκτως, όποτε κρίνει αναγκαίο, τις ΜΜΝ και συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία αυτών, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και στον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό καθώς και στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής και στη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ.
η) Εισηγείται τρόπους οργάνωσης της επιµόρφωσης του προσωπικού των ΜΜΝ, παρακολουθεί την εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης, τα οποία υλοποιούνται στις Μονάδες και προβαίνει σε προτάσεις και υποδείξεις σε κάθε αρµόδιο όργανο.
θ) Συνδράμει στην υποβολή προτάσεων για την έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς, σε συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του ΥΔΔΑΔ ή άλλους εξειδικευμένους φορείς, στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της παραβατικής συµπεριφοράς των νέων.
ι) Παραλαµβάνει, δια του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων, τις ετήσιες εκθέσεις των Μονάδων και προβαίνει σε αξιολόγηση της κάθε Μονάδας, την οποία υποβάλλει μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου του ίδιου έτους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και στον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό καθώς και στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ. Οι ετήσιες εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λειτουργίας των Μονάδων.
ια) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΑΔ εντός τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους της θητείας του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση στην κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων των εδαφίων δ’ και ε’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.