Άρθρο 37 – Εκπαίδευση – Σκοπός και είδη

1. Στις ΜΜΝ των περιπτ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 λειτουργούν σχολικές μονάδες ή παραρτήματα των σχολικών μονάδων ή Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), καθώς η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και έχει σκοπό, εκτός από την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και τη βαθμιαία ένταξή τους στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία.
2. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία παρέχεται δωρεάν από το Κράτος, στις ΜΜΝ των περιπτ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
3. Στις ΜΜΝ πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι νέοι παρακολουθούν τις δομές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται δωρεάν από το Κράτος και λειτουργούν στην κοινότητα όπου βρίσκεται κάθε Μονάδα.
4. Στους νέους που έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχεται ειδική αγωγή, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται μέτρα, όπως κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, χορήγηση υλικών, οργάνων, εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διάγνωση, αξιολόγηση, παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη και εργοθεραπεία.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται θέματα για την αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών αυτών, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, το υποχρεωτικό ωράριο και άλλα συναφή θέματα.