Άρθρο 38 – Οργάνωση της εκπαίδευσης

1. Οι δομές εκπαίδευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 37 και λειτουργούν εντός των ΜΜΝ, στελεχώνονται µε το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό , σύμφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018. Για το σκοπό αυτό, τον Μάρτιο κάθε έτους ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης κάθε σχολικής μονάδας που λειτουργεί σε ΜΜΝ εισηγείται στους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό της εν λόγω σχολικής μονάδας για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018.
2. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης συμμετέχει ως μέλος του ΕπΣυμ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας.