Άρθρο 21 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση

1. Στις Στέγες Φιλοξενίας εισάγονται νέοι, εφόσον τους επιβάλλεται το αναμορφωτικό μέτρο του άρ. 122 παρ. 1 περ. δ Π.Κ., στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρ. 3 του παρόντος.
2. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.
3. Στις Στέγες Φιλοξενίας δεν εισάγεται ανήλικος, ο οποίος έχει προηγουμένως εισαχθεί για αξιόποινη πράξη σε Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων ή σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
4. Η εισαγωγή στις Στέγες Φιλοξενίας δεν διατάσσεται εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας ή της Επιστημονικής Ομάδας Εκτίμησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρ. 19 και 21 του παρόντος.
5. Με την είσοδο κάθε νέου σε Στέγη Φιλοξενίας, ένα μέλος του ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια, μέσω συνεντεύξεων, συμφωνείται από κοινού εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης και ένταξης στο πρόγραμμα της Μονάδας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και στον ΕΚΛ.
4. Οι Στέγες Φιλοξενίας μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν από φορείς από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και από κατάλληλους φορείς των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3, 5 και 6 του άρ. 4 του παρόντος.