Άρθρο 04 – Ίδρυση Μονάδων Μέριμνας Νέων

1. Οι ΜΜΝ ιδρύονται σταδιακά και σύμφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής ΥΔΔΑΔ) και του εκάστοτε καθ’ ύλην συναρμόδιου Υπουργού. Με την απόφαση ίδρυσης της Μονάδας καθορίζονται η κατηγορία της Μονάδας, ο αριθμός των νέων που εξυπηρετεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες υποδομές, το φύλο και η ηλικία αυτών, η στελέχωση της Μονάδας και η σύσταση θέσεων προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα.
2. Οι ΜΜΝ ιδρύονται και λειτουργούν είτε ως περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ, είτε ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες του ΝΠΔΔ Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας που προβλέπεται στο παρόν, είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες δημοσίων φορέων ή φορέων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ΜΜΝ εποπτεύονται από το ΥΔΔΑΔ. Εφόσον ιδρύονται και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ή οργανικές μονάδες εκτός ΥΔΔΑΔ, εποπτεύονται και από το κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση ίδρυση της Μονάδας.
3. Οι ΜΜΝ υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας και δύνανται να συσταθούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ή ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες δημοσίων φορέων ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας ή εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα, οι ΜΜΝ υπό στοιχ. γ εντάσσονται λειτουργικά στο πλαίσιο του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων που ανήκουν χωρικά, και εποπτεύονται επιστημονικά ως προς το θεραπευτικό τους σκέλος από την αντίστοιχη Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων και την Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ενηλίκων (άρθρο 1 του ν. 4461/2017), που ορίζει και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του θεραπευτικού προγράμματος (ή των θεραπευτικών προγραμμάτων) της Μονάδας. Ως επιστημονικά υπεύθυνος ορίζεται ο ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος της Θεραπευτικής Μονάδας. Οι ΜΜΝ υπό στοιχ. δ λειτουργούν σε συνεργασία με έναν εκ των εγκεκριμένων φορέων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 όπως ισχύει, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των θεραπευτικών παρεμβάσεων και ορίζεται με την απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.
4. Οι δομές των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου μετονομάζονται και μετατρέπονται σε ΜΜΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Οι ΜΜΝ υπό στοιχ. α και στ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος δύνανται να ιδρυθούν και να τεθούν σε λειτουργία από δημόσιους φορείς ή φορείς των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αποκεντρωμένες οργανικές τους μονάδες, με τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οποία επέχει θέση άδειας λειτουργίας, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που καταρτίζεται από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ιδίως ως προς το αναγκαίο προσωπικό και τις υποδομές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την ακολουθούμενη διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φορείς της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για τη διακοπή ή αναστολή της λειτουργίας αυτής.

 • 12 Ιουνίου 2019, 03:53 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ

  θα ήθελα να ρωτήσω ως εθελόντρια της ΕΠΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ, αν το νομοσχέδιο αυτό εγκριθεί, τι επιπτώσεις θα έχει στα παιδιά που φιλοξενούνται? Και δομές που λειτουργούν προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες για ποιο λόγο θα πρέπει να αλλάζουν?
  Ευχαριστώ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».