Άρθρο 16 – Υποχρεώσεις των νέων και παραβίασή τους

1. Οι νέοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από το εξατομικευμένο πλάνο το οποίο έχει από κοινού διαμορφωθεί κατά τη συνεργασία τους με το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας.
2. Οι νέοι έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της Μονάδας όπως προβλέπονται στο παρόν και στους ειδικότερους κανόνες διαβίωσης και εύρυθμης λειτουργίας κάθε Μονάδας, οι οποίοι καθορίζονται στον ΕΚΛ κάθε κατηγορίας Μονάδας.
3. Στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας ορίζονται συγκεκριμένες συμπεριφορές που συνιστούν παραβίαση των κανόνων λειτουργίας καθώς και μέτρα που μπορούν να επιβληθούν από το ΕπΣυΜ σε κάθε περίπτωση. Η παραβίαση των υποχρεώσεων των νέων αντιμετωπίζεται με μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα, τα οποία ακολουθούν μια κλίμακα διαβάθμισης από το ηπιότερο προς το αυστηρότερο. Η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο αποτελεί το ύστατο επιβαλλόμενο μέτρο και επιτρέπεται µόνο όταν η νουθεσία, ο διάλογος και η ειρηνική επίλυση της διαφοράς έχουν αποτύχει, αφού προηγηθεί ακρόαση του νέου. Μόνο όταν τα ηπιότερα μέτρα έχουν αποτύχει δικαιολογείται η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος.
4. Στις ΜΜΝ σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και η λεκτική, σωματική ή σεξουαλική βία.
5. Κάθε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας από τους νέους αντιμετωπίζεται με σταθερότητα και συνέπεια από το σύνολο του προσωπικού της Μονάδας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην κατανόηση και αποδοχή της παραβίασης εκ μέρους του νέου και στη θετική ενίσχυσή του για την παράλειψη παρόμοιας συμπεριφοράς στο μέλλον.
6. Στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας προβλέπονται ειδικές κυρώσεις και ειδική διαδικασία για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου ο νέος επιδεικνύει ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά ή βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης και κρίνεται απολύτως αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος.