Άρθρο 19 – Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης ανηλίκων δραστών παραβατών του νόμου

1. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων κρίνει ότι απαιτείται εξειδικευμένη αξιολόγηση για την εκτίμηση της ψυχικής υγείας ανηλίκων δραστών παραβατών του νόμου και για τη διάγνωση διαταραχών εθισμού, ή όταν δεν λειτουργεί Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων στην έδρα του Πρωτοδικείου, ο αρμόδιος εισαγγελέας Πλημμελειοδικών επικουρείται από Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης ανηλίκων δραστών παραβατών του νόμου, η οποία αποτελείται α) από έναν παιδοψυχίατρο ή ψυχίατρο που απασχολείται σε Θεραπευτική Μονάδα ή Μονάδα Απεξάρτησης Νέων, εφόσον λειτουργεί Μονάδα στην έδρα του Εφετείου, ή ορίζεται από το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.), β) έναν ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, με κλινική εμπειρία σε θέματα παιδιών και εφήβων/ νέων ή μέλος του επιστημονικού προσωπικού ΜΜΝ που λειτουργεί στην έδρα του Πρωτοδικείου ή έναν επιμελητή ανηλίκων ή επιμελητή κοινωνικής αρωγής και γ) έναν επαγγελματία ειδικό στις εξαρτήσεις με γνώση και εμπειρία σε θέματα νέων, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Εάν υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας λόγω πληθώρας υποθέσεων, μπορεί να ορίζεται και δεύτερη Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης με τους αναπληρωτές της.
2. Οι ανωτέρω επαγγελματίες μπορεί να ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό δημόσιων φορέων ή των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ εποπτευόμενων από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και να προτείνονται από αυτούς. Ειδικά για τους κοινωνικούς λειτουργούς των ΟΤΑ προτιμώνται όσοι συμμετέχουν στις ομάδες προστασίας ανηλίκων του άρ. 8 του ν. 3961/2011.
3. Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Εκτίμησης συμπεριλαμβάνονται στους καταρτιζόμενους στην έδρα κάθε Εισαγγελίας Εφετών πίνακες πραγματογνωμόνων και αποζημιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους πραγματογνώμονες, σε ειδικό κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης ανηλίκων δραστών παραβατών του νόμου». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφορικά με τα ποσά των αποζημιώσεων και των εξόδων, τις προϋποθέσεις πληρωμής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ή προτάσεων από τους φορείς των παρ. 1 και 2, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της προβλεπόμενης από το παρόν εξειδίκευσης, τα επιμέρους καθήκοντα του κάθε μέλους της Επιστημονικής Ομάδας Εκτίμησης και το πρωτόκολλο λειτουργίας της καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 581 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4. Η Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης, μετά από την ανάθεση σε αυτήν για αξιολόγηση κάθε υπόθεσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα, με έκθεσή της προς αυτόν προτείνει την ενδεδειγμένη παρέμβαση και εφόσον προκύπτει ανάγκη, την παραπομπή σε κατάλληλη ΜΜΝ. Για το σκοπό αυτό η Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης συνεργάζεται με τους επιμελητές ανηλίκων και τους Διευθυντές των ΜΜΝ. Για την παραπομπή στις ΜΜΝ υπό στοιχ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, απαιτείται πάντα εξειδικευμένη αξιολόγηση της παρ. 1 του παρόντος.
5. Η Επιστημονική Ομάδα Εκτίμησης ορίζεται ετησίως με την έναρξη του δικαστικού έτους από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της έδρας κάθε εισαγγελίας Εφετών μετά από πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, σε κάθε όμως περίπτωση συνεχίζει και ολοκληρώνει τις εργασίες της επί των υποθέσεων που της είχαν ανατεθεί ενόσω διαρκούσε ο διορισμός της.