Άρθρο 59 – Οικονομική διαχείριση

1. Η ΕΠΑΕ και κάθε Μονάδα Μέριμνας Νέων ως παράρτημα διατηρεί λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της, στο Ταμείο της ΕΠΑΕ και των παραρτημάτων της δεν μπορεί να βρίσκεται ποσό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, πάντως, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ. Για την ανάληψη των κατατεθειμένων σε πιστωτικό ίδρυμα χρημάτων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.