Άρθρο 13 – Έννομη προστασία των νέων

1. Οι νέοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτά, ανώνυμα ή επώνυμα αιτήματα ή παράπονα για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ΜΜΝ ή τη μεταχείρισή τους. Το αίτημα ή παράπονο απευθύνεται προς το ΕπΣυΜ, το οποίο υποχρεούται να το εξετάσει και να κοινοποιήσει την απόφαση/ απάντηση στο νέο εντός 30 ημερών. Ο νέος έχει δικαίωμα προσφυγής στον αρμόδιο εισαγγελέα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απάντησης με την οποία απορρίπτεται το αίτημά του ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος, εάν δεν εκδόθηκε απόφαση.
2. Η προσφυγή κατατίθεται και συντάσσεται η σχετική αίτηση είτε στο γραμματέα της αρμόδιας εισαγγελίας είτε στο Διευθυντή της ΜΜΝ και διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Εφόσον η προσφυγή γίνει δεκτή, το ΕπΣυΜ υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την απόφαση ανακαλώντας την προηγούμενη απόφαση. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ, η οποία ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Μονάδων, μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων και εκκινεί τις διαδικασίες για τον έλεγχο των υπευθύνων.
3. Κάθε ΜΜΝ τηρεί ειδικό βιβλίο όπου καταγράφονται τα παραπάνω αιτήματα ή παράπονα, ο χρόνος της απάντησης και η απάντηση που δόθηκε στο αίτημα ή παράπονο. Ο Διευθυντής κάθε Μονάδας υποχρεούται να διαβιβάζει σε μηνιαία βάση αντίγραφο των καταχωρίσεων στο εν λόγω βιβλίο προς τον αρμόδιο εισαγγελέα και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ.
4. Οι νέοι έχουν δικαίωμα να αναφέρονται σε δημόσιες αρχές και ιδίως στο Συνήγορο του Παιδιού και σε διεθνείς οργανισμούς με τη μορφή αναφοράς ή επιστολής. Ο Διευθυντής της Μονάδας υποχρεούται να τη διαβιβάσει άμεσα, χωρίς να λάβει γνώση του περιεχομένου της. Για το σκοπό αυτό τηρείται ειδική καταχώριση στο βιβλίο της παρ. 3 του παρόντος.
5. Στις ΜΜΝ απαγορεύεται η χρήση βίας και κάθε άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Οι εξυπηρετούμενοι νέοι χαίρουν σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους χωρίς καµία απολύτως διάκριση λόγω της φυλής, του χρώµατος, της ιθαγένειας, της εθνότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της κοινωνικής προέλευσης, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της περιουσιακής κατάστασης, της ηλικίας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης αυτών, καθώς και αποτελεσματικής προστασίας από κάθε μορφής κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση. Μη οφειλόμενες συμπεριφορές του προσωπικού τιμωρούνται κατά την κείμενη νομοθεσία.
6. Οι νέοι ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύνανται δε να υποβοηθούνται από μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας. Για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπονται στο παρόν οι νέοι δικαιούνται νομικής βοήθειας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».