Άρθρο 20 – Σκοπός – Λειτουργία

1. Οι Στέγες Φιλοξενίας είναι Μονάδες ανοιχτής διαβίωσης νέων από 12 έως 18 ετών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 21 ετών, δυναµικότητας µέχρι 20 θέσεων. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαμένουν ανήλικοι ηλικίας από 8 έως 12 ετών σε ξεχωριστούς χώρους της Στέγης. Κάθε Μονάδα μεριμνά για το διαχωρισμό των διαμενόντων νέων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
2. Οι Στέγες Φιλοξενίας παρέχουν προσωρινή διαμονή και φροντίδα στους διαμένοντες νέους, μεριμνώντας ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 του παρόντος, για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και σύντομη επιστροφή του ανηλίκου στο οικογενειακό περιβάλλον του και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον του ανηλίκου, την τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια, σε κατάλληλη προνοιακή δομή ή υιοθετείται άλλη πρόσφορη λύση.
3. Στις Στέγες Φιλοξενίας μπορεί να λειτουργούν και υπο-Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή, οι οποίες παρέχουν δομημένα προγράμματα υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη των νέων με παράλληλη υποστήριξη του οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντος των νέων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
4. Οι Στέγες Φιλοξενίας μπορεί να λειτουργούν αποκλειστικά ως Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται Μονάδες ημερήσιας φροντίδας.