Άρθρο 60 – Οργανικές θέσεις προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων θεωρείται στο εξής προσωπικό της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας και των αποκεντρωμένων μονάδων (παραρτημάτων) της, στις οποίες μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το μεταφερόμενο προσωπικό ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του αναθέτει ο Διευθυντής της Μονάδας. Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις προσωπικού των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες έχουν συσταθεί με τις παρ. 6 και 7 του αρ. 7 του ν. 3060/2002 (Α’ 242), το π.δ. 270/1991 (Α’ 100), πδ. 269/1991 (Α’ 100), π.δ. 272/1991 (Α’ 100), π.δ. 273/1991 (Α’ 100), πδ. 98/1989 (Α’ 43), π.δ. 118/1989 (Α’ 55), π.δ. 268/1991 (Α’ 100) και π.δ. 271/1991 (Α’ 100) όπως έχουν διατηρηθεί και κατανεμηθεί με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ. 36359 οικ./2013 (Β’ 1229) καθώς και εκείνες που έχουν συσταθεί με τις αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/422/οικ.18863/2013 (Γ’ 697), ΔΙΠΙΔ/Β.1.1./20/οικ.20793/2013 (Γ’ 830), ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/424/οικ./20657/2013 (Γ’ 824), ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/423/οικ.24847/2013 (Γ’ 1079), ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/421/οικ.19613/2013 (Γ’ 822) και αριθ. 247/15-7-2014 πράξη της Προέδρου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Γ’ 1036) και μεταφέρθηκαν με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης αριθ. 22624/2000 (Γ’ 45) διατηρούνται, μετατρέπονται και επανακατανέμονται στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας και τις αποκεντρωμένες μονάδες της (παραρτήματα) όπως παρακάτω.

2. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων διατηρούνται στις αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα) της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας κατά κλάδους και κατηγορίες και μεταφέρονται στις αποκεντρωμένες μονάδες με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην παρ. 1, οι εξής:
Α. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Περισσού της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, διατηρούνται στη Στέγη Ημιελεύθερης Διαβίωσης Αθήνας οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1)
γ) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις δύο (2)
δ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
ε) ΔΕ Τεχνικός Ειδικότητα Μαγείρων: θέση μία (1)
στ) ΥΕ Επιμελητών: θέση μία (1)
ζ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Β. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, διατηρούνται στη Στέγη Φιλοξενίας Πειραιά οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
γ) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις τέσσερις (4)
δ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέσεις τρεις (3)
ε) ΔΕ Τεχνικός Ειδικότητα Μαγείρων: θέση μία (1)
στ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Γ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου, διατηρούνται στη Στέγη Φιλοξενίας Ηρακλείου Κρήτης οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1)
γ) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις δύο (2)
δ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέσεις τέσσερις (4)
ε) ΔΕ Τεχνικός ειδικότητα Μαγείρων (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
στ) ΔΕ Τεχνικός ειδικότητα Μαγείρων: θέση μία (1)
στ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Δ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγη Ανηλίκων Βόλου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας, διατηρούνται στη Στέγη Ημιελεύθερης Διαβίωσης Βόλου οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
γ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
δ) ΔΕ Μαγείρων: θέση μία (1)
ε) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Ε. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Κοζάνης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, διατηρούνται στη Στέγη Φιλοξενίας Κοζάνης οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1)
γ) ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
δ) ΔΕ Μαγείρων: θέση μία (1)
ε) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

ΣΤ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, διατηρούνται στη Μονάδα ημερήσιας φροντίδας Θεσσαλονίκης οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
γ) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
δ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)

Ζ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα, διατηρούνται στη Μονάδα ημερήσιας φροντίδας Καρδίτσας οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1)
β) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)

Η. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, διατηρούνται στη Μονάδα ημερήσιας φροντίδας Αλεξανδρούπολης οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)

3. Στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ελλάδας και στις αποκεντρωμένες μονάδες της (παραρτήματα) συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις ως εξής:

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Διοίκησης, Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέσεις τέσσερις (4)
β) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων: θέση μία (1)
γ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
δ) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
ε) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις τέσσερις (4)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: έντεκα (11).

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΕΓΗ ΗΜΙΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (δυναμικότητας μέχρι 15 νέων)
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων: θέση μία (1)
γ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
δ) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
ε) Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
ε) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις δύο (2)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δεκαπέντε (15)

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (δυναμικότητας μέχρι 40 νέων)
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέσεις τρεις (3)
β) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων: θέσεις δύο (2)
γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέσεις δύο (2)
δ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις δύο (2)
ε) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις δέκα (10)
στ) Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις δέκα (10)
ζ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις τέσσερις (4)
η) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων: θέσεις μία (1)
θ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: τριάντα πέντε (35)

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (δυναμικότητας μέχρι 20 νέων)
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων: θέση μία (1)
γ) Κάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
δ) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
ε) Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
στ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις δύο (2)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δεκαπέντε (15)

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΕΓΗ ΗΜΙΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (δυναμικότητας μέχρι 15 νέων)
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων: θέση μία (1)
γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1)
δ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
ε) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
στ) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
ζ) Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
η) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις δύο (2)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δεκαεπτά (17)

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (δυναμικότητας μέχρι 25 νέων)
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων: θέση μία (1)
γ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
δ) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
ε) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
στ) Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέσεις πέντε (5)
ζ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις δύο (2)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δεκαέξι (16)

Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέση μία (1)
β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1).

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δύο (2)

Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέση μία (1)

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: δύο (2)

Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
γ) Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων: θέση μία (1)
δ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1).

Σύνολο συνιστώμενων θέσεων: τρεις (3).

4. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων που προβλέπονται στις παρ. 6 και 7 του αρ. 7 του ν. 3060/2002 (Α’ 242), το π.δ. 270/1991 (Α’ 100), πδ. 269/1991 (Α’ 100), π.δ. 272/1991 (Α’ 100), π.δ. 273/1991 (Α’ 100), πδ. 98/1989 (Α’ 43), π.δ. 118/1989 (Α’ 55), π.δ. 268/1991 (Α’ 100) και π.δ. 271/1991 (Α’ 100) όπως έχουν διατηρηθεί και κατανεμηθεί με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ. 36359 οικ./2013 (Β’ 1229) καταργούνται κατά κλάδους και κατηγορίες οι εξής:

Α. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγη Ανηλίκων Περισσού της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις έξι (6)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις δύο (2)
β) ΔΕ Παιδονόμων: θέσεις έξι (6)
γ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: δεκαπέντε (15)

Β. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις δύο (2)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
γ) ΔΕ Παιδονόμων: θέσεις επτά (7)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: δέκα (10)

Γ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
γ) ΔΕ Παιδονόμων: θέσεις τέσσερις (4)
δ) ΔΕ Τεχνικός Ειδικότητα Υδραυλικών: θέση μία (1)
ε) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: οκτώ (8)

Δ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγη Ανηλίκων Βόλου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
β) ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας: θέσεις τέσσερις (4)
γ) ΔΕ Φύλαξης: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: έξι (6)

Ε. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Κοζάνης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας: θέσεις τρεις (3)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: τρεις (3)

ΣΤ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις έξι (6)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέσεις δύο (2)
γ) ΔΕ Παιδονόμων: θέσεις δύο (2)
δ) ΔΕ Μαγείρων: θέση μία (1)
ε) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: δώδεκα (12)

Ζ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέση μία (1)
β) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέση μία (1)
γ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
δ) ΔΕ Τεχνικός Ειδικότητα Μαγείρων: θέση μία (1)
ε) ΔΕ Παιδονόμων: θέσεις δύο (2)
στ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέσεις τρεις (3)
ζ) ΥΕ Επιμελητών: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: δέκα (10)

Η. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις δύο (2)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
γ) ΔΕ Παιδονόμων: θέσεις δύο (2)
δ) ΔΕ Μαγείρων: θέση μία (1)
ε) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: επτά (7)

Θ. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ναυπλίου καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις δύο (2)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
γ) ΔΕ Τεχνικός ειδικότητα Μαγείρων: θέση μία (1)
δ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: πέντε (5)

Ι. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερρών, η οποία έχει ήδη συγχωνευθεί με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, καταργούνται κατά κλάδο και κατηγορία οι εξής:
α) ΠΕ Ψυχολόγων: θέση μία (1)
β) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: θέσεις τρεις (3)
γ) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: θέση μία (1)
δ) ΔΕ Τεχνικός Ειδικότητα Μαγείρων: θέση μία (1)

Σύνολο καταργούμενων θέσεων: έξι (6)

5. Οι κενές οργανικές θέσεις της παρ. 3 καλύπτονται με διορισμό καθώς και με μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και της κείμενης νομοθεσίας.

6. Από τις μεταφερόμενες θέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταργούνται μετά την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων από την υπηρεσία κατά κλάδους και κατηγορίες οι εξής:
Α. Από τις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις της Στέγη Ανηλίκων Περισσού της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
β) ΥΕ Επιμελητών

Β. Από τις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέσεις τρεις (3)

Γ. Από τις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις της Στέγης Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου, κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέσεις τέσσερις (4)
β) ΔΕ Τεχνικός Ειδικότητα Μαγείρων (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)

Δ. Από τις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις της Στέγη Ανηλίκων Βόλου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας, κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)

Ε. Από τις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, κατά κλάδο και κατηγορία:
α) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1)
β) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ΙΔΑΧ): θέση μία (1).