Άρθρο 61 – Λειτουργίας Μονάδων από ΝΠΙΔ

1. Μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, φορείς, στους οποίους λειτουργούν Μονάδες µε τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς, υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύµφωνα τα οριζόμενα στο άρ. 4 του παρόντος, επί της οποίας γνωμοδοτεί το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α., διαφορετικά διατάσσεται η οριστική διακοπή της λειτουργίας τους ως προς την εφαρμογή μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.
2. Οι παραπάνω Μονάδες εποπτεύονται από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ, σύμφωνα με το άρ. 8 του παρόντος.