Άρθρο 45 – Προσωπικό Θεραπευτικών Μονάδων

1. Για κάθε Θεραπευτική Μονάδα (δυναμικότητας της υπο-μονάδας Θεραπείας μέχρι 15 θέσεων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας παιδοψυχιατρικής, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ψυχιατρικής, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις τρεις (3)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέση µία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση µία (1)
– Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων θέση μία (1).
2. Στη Θεραπευτική Μονάδα ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος Θεραπευτικού Προγράμματος (ή θεραπευτικών προγραμμάτων) ιατρός κλάδου ΠΕ ειδικότητας παιδοψυχιατρικής ή ψυχιατρικής με εμπειρία στο πεδίο των παιδιών / εφήβων.
3. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού, η σχέση εργασίας τους, η κατανομή τους ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας, η τοποθέτηση Επιστημονικά Υπεύθυνου Θεραπευτικού προγράμματος (ή θεραπευτικών προγραμμάτων) και οι ειδικότητές τους σε κάθε περίπτωση ίδρυσης μια νέας Μονάδας καθορίζονται κατ’ αναλογία με τη χωρητικότητά τους και περιγράφονται ειδικά στην κοινή Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας της παρ. 3 του άρ. 4 και παρ. 6 του άρ. 28 του παρόντος.