Άρθρο 29 – Σκοπός – Λειτουργία

1. Οι Μονάδες Απεξάρτησης Νέων (ΜΑΝ) είναι δημόσιες Μονάδες ημιελεύθερης ή ανοιχτής διαβίωσης νέων, δυναμικότητας διαμονής μέχρι 15 θέσεων. Ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 4 του παρόντος και κατά προτεραιότητα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
2. Οι ΜΑΝ παρέχουν διαγνωστική εκτίμηση και εφαρμόζουν κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης με διαμονή, με παράλληλη εντατική ψυχοκοινωνική θεραπεία για τα άτομα που έχουν διαταραχή εθισμού από τα ναρκωτικά και δεν µπορούν να την αποβάλουν µε τις δικές τους δυνάµεις, με σκοπό την πλήρη επανένταξη τους, σύμφωνα με τον ΕΚΛ και τις διατάξεις του παρόντος.
3. Στις ΜΑΝ παραπέμπονται και εισάγονται ανήλικοι ηλικίας 8-18 και νέοι ηλικίας 18-21 ετών που έχουν διαπράξει αξιόποινη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κάθε Μονάδα μεριμνά για το διαχωρισμό των διαμενόντων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
4. Στις ΜΑΝ λειτουργεί:
α) υπο-Μονάδα Παρατήρησης, ως δομή ημερήσιας φροντίδας, σκοπός της οποίας είναι η διάγνωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περιστατικά που εμφανίζουν εθισμό στη χρήση ναρκωτικών ουσιών καθώς και συννοσηρότητα ψυχικών διαταραχών και χρήσης ουσιών.
β) υπο-Μονάδα Απεξάρτησης, σκοπός της οποίας είναι η παροχή θεραπείας, η διακοπή της χρήσης ουσιών και η κοινωνική ένταξη. Στην υπο-Μονάδα αυτή είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η διαμονή του ανηλίκου, εφόσον αυτό αξιολογηθεί απαραίτητο από το ΕπΣυΜ.
5. Με την κοινή απόφαση ίδρυσης των ΜΑΝ της παρ. 3 του άρ. 4 του παρόντος καθορίζονται επιπρόσθετα οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας αυτών, η σύσταση θέσεων και η κατανομή του προσωπικού σε προσωπικό που ανήκει στο ΥΔΔΑΔ ή στο Υπουργείο Υγείας ή σε εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας φορέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι κτιριακές υποδομές, τα ζητήματα κατανομής των εξόδων μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το θεραπευτικό προσωπικό ανήκει στο Υπουργείο Υγείας ή στον εγκεκριμένο φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των θεραπευτικών παρεμβάσεων, ενώ το λοιπό προσωπικό ανήκει στο ΥΔΔΑΔ ή στο εποπτευόμενο από το ΥΔΔΑΔ ΝΠΔΔ, του οποίου αποκεντρωμένη υπηρεσία είναι η συγκεκριμένη ΜΑΝ. Ως θεραπευτικό προσωπικό νοείται το προσωπικό κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής.
6. Το ΕπΣυΜ των ΜΑΝ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 9 του παρόντος, με τη συμμετοχή των μελών του επιστημονικού και του θεραπευτικού προσωπικού. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ΕπΣυΜ, συνεργασίας και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών που απασχολούνται στη ΜΑΝ ρυθμίζονται ειδικότερα στον ΕΚΛ.