Άρθρο 02 – Γενικές αρχές

1. Η λειτουργία των ΜΜΝ διέπεται από τις αρχές της διαπαιδαγώγησης, της εξατομικευμένης μεταχείρισης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Στόχος τους είναι να παρέχουν στους νέους μεταχείριση ανάλογη με την προσωπική τους κατάσταση, τις ανάγκες τους και την τελεσθείσα παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, τη σωματική και ψυχική τους ευημερία καθώς και την ανάπτυξη, τις ικανότητες και τις προσωπικές τους συνθήκες.
2. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε κατηγορίας Μονάδας και στο παρόν:
α) Οι ΜΜΝ αποβλέπουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, όπου αυτή απαιτείται, και στην ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων, μέσα από την εφαρμογή εξατομικευμένων πλάνων παρέμβασης στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δημιουργικής απασχόλησης, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η εξατομικευμένη παρέμβαση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του νέου και την προετοιμασία του για αυτόνομη ενήλικη ζωή, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του.
β) Η εξατομικευμένη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της παραμονής των νέων στις Μονάδες περιλαμβάνει απαραίτητα συστηματική συνεργασία με το οικογενειακό και το ευρύτερο περιβάλλον του νέου, με σκοπό την ομαλή επιστροφή του σε αυτό. Εάν η επιστροφή δεν είναι εφικτή ή σύμφωνη με το συμφέρον του, διαμορφώνεται το αναγκαίο πλάνο για την τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια, σε κατάλληλη προνοιακή δομή ή υιοθετείται άλλη πρόσφορη λύση.
γ) Τα μέτρα που λαμβάνονται για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Μονάδων έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και στόχο και βασίζονται στις αρχές της θετικής ενίσχυσης και της ενδυνάμωσης των νέων και όχι της ανταπόδοσης ή της τιμωρίας.
δ) Οι νέοι που διαμένουν στις ΜΜΝ συμμετέχουν στις λειτουργίες της Μονάδας και λαμβάνουν μέρος κατά τη λήψη των αποφάσεων.
3. Της εισαγωγής σε ΜΜΝ θα πρέπει να προηγούνται ηπιότερα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου.
4. Ο χρόνος παραμονής του νέου στις ΜΜΝ θα πρέπει να είναι ο απαραίτητος για τη διαχείριση της κατάστασης κρίσης και να εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του.