Άρθρο 11 – Εκπροσώπηση και συμμετοχή των διαμενόντων νέων στη λειτουργία των Μονάδων

1. Οι νέοι μία φορά την εβδομάδα συζητούν σε ολομέλεια, η οποία συντονίζεται από ένα μέλος του προσωπικού, θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας και επεξεργάζονται θέσεις για να παρουσιάσουν στη συνεδρίαση του ΕπΣυΜ. Η ολομέλεια των νέων ορίζει εκ περιτροπής κάθε τρεις (3) μήνες δύο εκπροσώπους αυτών, οι οποίοι παρίστανται στο ΕπΣυΜ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας.
2. Οι εκπρόσωποι των νέων της Μονάδας μεταφέρουν στο ΕπΣυΜ τις απόψεις που συζητήθηκαν και τυχόν αιτήματά τους.