Άρθρο 28 – Διάρκεια παραµονής – Όροι διαβίωσης – Αποχώρηση

1. Ο χρόνος παραμονής στις Θεραπευτικές Μονάδες είναι κάθε φορά ο ελάχιστος που απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες και το συμφέρον κάθε νέου και τα προβλεπόμενα στο παρόν.
2. Ο Διευθυντής της Θεραπευτικής Μονάδας κάθε δύο (2) μήνες αποφασίζει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΕπΣυΜ υπό τον συντονισμό του Επιστημονικά Υπεύθυνου του θεραπευτικού προγράμματος, τη συνέχιση – παράταση της παραμονής ή μη του νέου στη Μονάδα. Η απόφαση κοινοποιείται στο νέο και στον αρμόδιο εισαγγελέα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της. Κατά της απόφασης του Διευθυντή επιτρέπεται στο νέο να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο εισαγγελέας αποφασίζει επί της προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της οικείας εισαγγελίας και διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Όταν ασκείται προσφυγή επί της παρατάσεως – συνέχισης παραμονής ή μη του νέου στη υπο-Μονάδα Θεραπείας, αυτή δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία της Μονάδας, συντασσομένης της σχετικής έκθεσης από διοικητικό υπάλληλο της Μονάδας.
3. Ανώτατο όριο παραμονής των νέων στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης ορίζονται οι οκτώ (8) μήνες και στην υπο-Μονάδα Θεραπείας ο ένας (1) χρόνος.
4. Για την αποχώρηση των νέων από τη Θεραπευτική Μονάδα αποφαίνεται το αρμόδιο ανά στάδιο της ποινικής διαδικασίας όργανο, μετά από σχετική πρόταση του Διευθυντή, η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕπΣυΜ υπό τον συντονισμό του Επιστημονικά Υπεύθυνου του θεραπευτικού προγράμματος, στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένο πλάνο για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του. Η πρόταση μπορεί να εισηγείται τη μεταβολή ή άρση του μέτρου καθώς και μέτρα για την πορεία του νέου μετά την αποχώρησή του από τη Μονάδα.