Άρθρο 49 – Προσόντα Διορισµού

1. Τα προσόντα διορισµού στους παρακάτω κλάδους έχουν ως εξής:
α) για τον Κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων, πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής µε ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων κατά προτίμηση στην ψυχολογία παιδιών και εφήβων.
β) για τον κλάδο ΠΕ Εγκληματολόγων, πτυχίο ή δίπλωµα Εγκληματολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό δίπλωμα εγκληματολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
γ) για τον κλάδο ΠΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων, πτυχίο ή δίπλωμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Νομικής ή Κοινωνικής Εργασίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικής ή Νοσηλευτικής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
δ) για τον κλάδο ΤΕ Φροντιστές Μονάδων Μέριμνας Νέων πτυχίο ή δίπλωμα: Κοινωνικής Εργασίας ή Νοσηλευτικής ή Βοηθών Νοσηλευτών ή Επισκεπτών Υγείας ή Εργοθεραπείας ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Κατά την επιλογή του επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού των περιπτώσεων γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, συνεκτιμώνται τυχόν µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή εργασιακή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο ή σχετική ερευνητική εργασία.
3. Για όλες τις θέσεις, πλην των κλάδων ΔΕ Μαγείρων και ΥΕ Καθαριότητας, απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001.

 • 19 Ιουνίου 2019, 15:05 | Γιώργος Γ.

  Για τον κλάδο ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων, να συμπεριληφθεί το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ψυχολογίας.
  Είναι αντιφατικό να γίνεται δεκτό το πτυχίο τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (το οποίο έχει 3 κατευθύνσεις: α) Φιλοσοφία, β) Παιδαγωγική και γ) Ψυχολογία) να μη γίνεται δεκτό το πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας. Δηλαδή, απόφοιτος ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογίας θα μπορεί καλύψει θέση ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων ενώ απόφοιτος τμήματος Ψυχολογίας όχι.

 • 19 Ιουνίου 2019, 11:25 | Μιχάλης

  Θα ΄ήθελα να προτείνω στους κλάδους ΠΕ Εγκληματολόγων και ΠΕ Φροντιστών να εισαχθεί και το πτυχίο του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος περιλαμβάνει πολλά μαθήματα εγκληματολογίας και δικαίου, καθώς και μαθήματα που έχουν ως επίκεντρο την εφαρμογή πολιτικών (κοινωνικών και εκπαιδευτικών)για ευάλωτες ομάδες.

  Σας ευχαριστώ

 • 18 Ιουνίου 2019, 09:47 | Κώστας

  Προτείνεται, επιπλέον, στα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων να συμπεριληφθούν:
  1) η ειδίκευση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία μελετά τη γνωστική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.
  2) η ειδίκευση στην εκπαιδευτική ψυχολογία, η οποία εξετάζει επιμέρους θέματα όπως «Νοημοσύνη, γνωστική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη, σχέσεις, συναισθήματα, συμπεριφορά»

  Η ειδίκευση να αποδεικνύεται EITE με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο, EITE με την προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο αυτό γνωστικό αντικείμενο. Να ΜΗΝ απαιτείται ΚΑΙ η κατοχή μεταπτυχιακού ΚΑΙ η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.