Άρθρο 01 – Ορισµοί

1. Οι Μονάδες Μέριμνας Νέων (εφεξής ΜΜΝ) είναι δομές ημερήσιας φροντίδας ή στεγαστικές δομές ανοικτής ή ηµιελεύθερης διαβίωσης, οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Μονάδες Μέριμνας Νέων είναι: α) οι Στέγες Φιλοξενίας, β) οι Στέγες Ημιελεύθερης Διαβίωσης, γ) οι Θεραπευτικές Μονάδες, δ) οι Μονάδες Απεξάρτησης Νέων, ε) οι Μονάδες Εντατικής Επιτήρησης Νέων και στ) οι Μονάδες Επανένταξης Νέων.
2. Με τον όρο «νέοι» νοούνται ανήλικοι και ανήλικες ηλικίας οκτώ έως δεκαοκτώ ετών καθώς και νέοι και νέες ηλικίας δεκαοκτώ έως είκοσι πέντε ετών.
3. Με τον όρο «αρμόδιος εισαγγελέας» νοείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ανηλίκων ή ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της Μονάδας ή της κατοικίας του νέου εάν δεν έχει γίνει ακόμη παραπομπή του σε Μονάδα.
4. Με τον όρο «επιστημονικό προσωπικό» της Μονάδας νοούνται οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής, καθώς και ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης που προΐσταται της σχολικής μονάδας ή του παραρτήματος που λειτουργεί στην οικεία Μονάδα, οι οποίοι συγκροτούν το Επιστημονικό Συμβούλιο κάθε Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.